POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

13-26 lutego 2017r.: Konsultacje dotyczące przebudowy istniejącego odcinka ul. Unii Lubelskiej (od Falistej do Obodrzyckiej)

22 luty 2017 |

Tagi:

info

W niedzielę kończą się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy istniejącego odcinka ulicy Unii Lubelskiej (od ul. Falistej do Obodrzyckiej). Na stronie poznan.pl mieszkańcy mogą zapoznać się z wariantami przebudowy, także z planami sytuacyjnymi, a następnie zgłosić swoje uwagi i opinie.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej trasy tramwajowej od ronda Żegrze do osiedla w rejonie ulic Unii Lubelskiej i Falistej, a także budowa pętli tramwajowo-autobusowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Unii Lubelskiej (w tym budowa brakującego obecnie odcinka długości około 350m). Projekt jest zgodny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania.

 

Przedsięwzięcie zakłada wzmocnienie roli zbiorowej komunikacji miejskiej w codziennych podróżach, polepszenie funkcjonalności i atrakcyjności transportu zbiorowego, zwiększenia jej komfortu, dostępności i bezpieczeństwa.

 

Zamierzenie inwestycyjne podzielone zostało na trzy etapy realizacji inwestycji: A, B i C (patrz: mapa).  Obecnie konsultowany jest zakres etapu C, który obejmuje przebudowę istniejącego odcinka ul. Unii Lubelskiej o długości około 215m.


 

Zakłada się, iż przebudowa przedmiotowego odcinka ulicy będzie realizowana jako ostatni w ramach całej inwestycji (pozwoli to na dostosowanie konstrukcji nawierzchni jezdni całego odcinka do ruchu pojazdów ciężkich, co umożliwi dojazd regularnych linii autobusowych publicznego transportu zbiorowego do pętli zarówno od strony ul. Obodrzyckiej jak i od strony ronda Żegrze).

 

W ujęciu całościowym inwestycji ul. Unii Lubelskiej od ronda Żegrze do skrzyżowania z ul. Obodrzycką zaprojektowano ulicę z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu. W pasie drogowym uwzględniona została budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia, odwodnienia oraz zagospodarowania zielenią drogową.

 

Odcinek przedstawiono w dwóch układach wariantowych, różniących się usytuowaniem miejsc postojowych przyległych do jezdni ulicy.

 

Lokalizacja i  liczba miejsc  parkingowych  została zaprojektowana w ilości maksymalnej, z uwzględnieniem wymagań  technicznych:

 

Wariant 1 zakłada budowę miejsc postojowych równoległych do jezdni.

 

Wariant 2 zakłada budowę miejsc postojowych ukośnych do jezdni (pod kątem 60 stopni).

 

 

Skrzyżowanie z ul. Falistą zostało zaprojektowane jako skrzyżowanie skanalizowane bez sygnalizacji świetlnej z wyspami azylu w ul. Unii Lubelskiej (dla pieszych i rowerzystów). W obrębie skrzyżowania zaprojektowano bezzatokowe przystanki autobusowe. Perony zostały umiejscowione na wlotach ul. Unii Lubelskiej.

 

Na skrzyżowaniu z ul. Obodrzycką, ul. Unii Lubelskiej stanowi drogę podporządkowaną. Na jej włączeniu przewidziana została wyspa azylu dla pieszych i rowerzystów.

 

W przekroju ulicy, po zachodniej jej stronie projektuje się ścieżkę rowerową oraz chodnik, rozdzielone zielenią lub pasem azylu. Po stronie wschodniej przewidziano natomiast ciąg pieszo-rowerowy.

 

Szczegółowe informacje, także plany sytuacyjne dostępne są tutaj: http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-dotyczace-odcinka-ulicy-unii-lubelskiej,p,15574,37067.html

 

Celem Konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Poznania na temat przedstawionych wariantów.

 

Po zapoznaniu się z materiałami wszelkie uwagi i wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ztm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Inwestycji i Eksploatacji Infrastruktury, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

 

 


Warto przeczytać także o konsultacjach dotyczących linii tramwajowej:  http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-dotyczace-koncepcji-przedluzenia-torowiska-do-ul-unii-lubelskiej,p,15574,34933.html