POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Mieszkańcy popierają pomysł budowy linii tramwajowej na osiedle Kopernika. Podsumowujemy konsultacje prowadzone w ramach projektu Copernicus

19 kwiecień 2017 |

Tagi:

info

Niemal trzy czwarte mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących budowy trasy tramwajowej na os. Kopernika, wspiera tę koncepcję. Jednocześnie prawie 63 proc osób, które wypełniły ankietę, deklaruje, że powstanie trasy skłoniłoby je do rezygnacji z podróży samochodem i przesiadki na transport publiczny. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem konsultacji zamieszczonym na stronie internetowej www.projektcopernicus.pl

 

Przebieg trasy tramwajowej do osiedla Kopernika został wyznaczony przez obszar zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulic: Arciszewskiego, Pogodnej i Promienistej. Oddziaływanie trasy rozciąga się również na okoliczne osiedla: Św. Łazarz, Junikowo oraz Górczyn. Nic dziwnego, że właśnie mieszkańcy tych rejonów najczęściej brali udział w ankiecie.

 

Mieszkańcy wypełnili 1295 ankiet. Najwięcej z nich (ponad 870) spłynęło od mieszkańców osiedla Grunwald Południe. Po kilkadziesiąt ankiet wypełnili mieszkańcy Górczyna, Junikowa i osiedla Św. Łazarz.

 

Prawie połowa osób, które wypełniły ankietę (43 proc.) stwierdziła, że autobus jest najbardziej dostępnym w tym rejonie środkiem transportu. Jednocześnie aż 48 proc.  stwierdziło, że nie jest zadowolonych z obsługi transportem publicznym rejonu osiedla Kopernika. Prawie 43 proc. nie jest zadowolona również ze stanu obecnej infrastruktury przystankowej.

 

Budowę trasy tramwajowej na os. Kopernika poparło ok. 73 proc. osób, które wzięły udział w ankiecie. Niemal 63 proc. uznało, że linia tramwajowa w tym rejonie skłoniłaby do rezygnacji z podróży samochodem i przesiadki na środki transportu publicznego.

 

Podczas konsultacji mieszkańcy zgłaszali uwagi i propozycje.  Zostały one poddane szczegółowym analizom. W związku z powyższym, m.in. został zmodyfikowany przebieg trasy tramwajowej w ulicy Pogodnej, tak aby spełniał wymagania funkcjonalne (przede wszystkim pod kątem przewidywanych inwestycji). Przeanalizowano również wariant alternatywny torowiska w ulicy Ściegiennego.

 

Postulaty mieszkańców w znacznej części dotyczyły zmiany przebiegu trasy tramwajowej. Przeważającym głosem były wnioski o budowę trasy w ciągu ulicy Jawornickiej, zgodnie z jedną z propozycji tzw. „Chybkiego tramwaju”. ZTM, przy wsparciu projektanta,  przeanalizował możliwość realizacji tego wariantu - została ona odrzucona z uwagi na brak możliwości technicznych podłączenia trasy na węźle Grunwaldzka-Jawornicka, z powodu wybudowanych wiaduktów nad przyszłą III Ramą Komunikacyjną, istniejącą okoliczną zabudowę oraz zapisy Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Mpzp).

 

Alternatywne rozwiązania dla budowy trasy tramwajowej na ulicy Jawornickiej wraz z włączeniem w ulicę Grunwaldzką, które były analizowane w ramach Projektu Copernicus, zostały odrzucone ze względu na brak możliwości włączenia torowiska w innym miejscu z uwagi na otaczającą (lub planowaną) zabudowę oraz niezgodność ze Studium i Mpzp.

 

W procesie konsultacji m.in. zaproponowano, aby trasę zaprojektować w tunelu (wzorem trasy tramwajowej na Franowo). Budowa tunelu tramwajowego wiąże się jednak ze znacznym wzrostem kosztów inwestycji oraz pogorszeniem dostępności trasy - ZTM nie rekomenduje tego rozwiązania. Torowisko tramwajowo-autobusowe w ciągu ulicy Arciszewskiego przewiduje obsługę linii autobusowych nr 82 i 93, dzięki czemu pasażerowie zyskują możliwość wygodnej przesiadki w ramach jednego przystanku („drzwi w drzwi”), a także usprawnienie transportu publicznego w okresie Wszystkich Świętych.

 

Na dalszym etapie prac zostanie rozważona możliwość zmiany konstrukcji trasy tramwajowej, umożliwiająca prowadzenie ruchu autobusowego po wspólnym torowisku tramwajowo-autobusowym w ciągu ulicy Promienistej, co również było podnoszone podczas konsultacji.

 

Zaprojektowanie wspólnego przystanku na ulicy Ściegiennego – co proponowali mieszkańcy - wiąże się ze zmianą przebiegu torowiska, co zostało przeanalizowane w ramach alternatywnego wariantu koncepcyjnego. Projektant zwraca uwagę, że zaproponowany w wariancie alternatywnym układ geometryczny trasy tramwajowej nie jest korzystny z uwagi na wprowadzenie dwóch łuków poziomych, o bardzo małych promieniach, co czyni trasę tramwajową droższą w utrzymaniu (ze względu na szybsze zużycie szyn) i może powodować zwiększeniem poziomu emisji hałasu.

 

Zmiana przebiegu trasy tramwajowej skutkowałaby koniecznością wprowadzenia korekty w układzie drogowym na skrzyżowaniu. Zdaniem projektanta, powstałoby rozległe skrzyżowanie o nietypowym i nieczytelnym rozwiązaniu, z dodatkowo skomplikowanym włączaniem się (i wyłączaniem) do ruchu autobusów z przystanku zintegrowanego przy Cmentarzu Górczyńskim. Kształt i wielkość skrzyżowania pociągają za sobą długie drogi ewakuacji i dojazdu pojazdów  - jest to rozwiązanie nieefektywne pod kątem sterowania sygnalizacją świetlną oraz niebezpieczne. Chociaż wariant alternatywny skutkuje przybliżeniem peronów tramwajowych do wejścia głównego na cmentarz, to jednocześnie wprowadza dysfunkcjonalność węzła przesiadkowego. Korzystniejszy pod względem ruchowym i ukształtowania przystanków jest wariant przez ulicę Zamkniętą.

 

Możliwość zaprojektowania trasy tramwajowej w ciągu ulicy Grochowskiej, na odcinku między ulicami Hetmańską i Grunwaldzką, zostanie przeanalizowana na dalszym etapie prac koncepcyjnych.

 

Wyposażenie przystanków i skrzyżowań w nadzór miejskiej sieci monitoringu wizyjnego oraz wprowadzenie systemu głosowego powiadamiania pasażerów na przystankach są uwzględnione w koncepcji i zostaną wprowadzone do dokumentacji technicznej na dalszym etapie prac.

 

Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym uzyskano informacje o najczęstszych kierunkach podróży mieszkańców – dzięki temu, po przeprowadzeniu inwestycji, układ publicznego transportu zbiorowego zostanie dopasowany do zdiagnozowanych potrzeb.

 

Odpowiadając na wniosek lokalizacji parkingu typu Park & Ride  w rejonie pętli autobusowo-tramwajowej „Os. Kopernika”, informujemy iż jedną z przewidzianych lokalizacji tego rodzaju parkingów jest teren na os. Kopernika, przy węźle przyszłej III Ramy Komunikacyjnej, jednakże nie określono dokładnej lokalizacji dla parkingu Park & Ride „Kopernika”.

 

Całość opracowania: http://www.projektcopernicus.pl/


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konsultacji.

 

 

 *   *   *

 

O konsultacjach można przeczytać także tutaj:

 

http://www.ztm.poznan.pl/aktualnosci/wszystkie/czy-chcesz-eby-powsta-a-trasa-tramwajowa-na-os-kopernika-wype-nij-ankiet-opinie-mo-na-zg-aszac-do-27-grudnia/

 

http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-dotyczace-koncepcji-trasy-tramwajowej-na-os-kopernika-projekt-copernicus,p,15574,36288.html