POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta Poznania. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych.

 

W Poznaniu obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50 proc. i prawo do przejazdów bezpłatnych. Do dyspozycji pasażerów są też bilety specjalne, takie jak m.in. Bilet Metropolitalny lub Bilet Semestralny, z których można korzystać po spełnieniu określnych warunków. Wykaz uprawnionych do ulg, opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz opis warunków umożliwiających korzystanie z poszczególnych typów biletów specjalnych jest przedstawiony w poniższej tabeli.

 

 

WYKAZ ULG I ZWOLNIEŃ W OPŁATACH ZA PRZEJAZDY LOKALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM ORGANIZOWANYM PRZEZ MIASTO POZNAŃ

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA  2015r.

 

 

PRZEJAZDY W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZE 100-PROCENTOWĄ ULGĄ

(PRZEJAZDY BEZPŁATNE)

 

 

OSOBY UPRAWNIONE

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ULGI LUB INNY SPOSÓB KORZYSTANIA Z UPRAWNIENIA

 

 

 

1. Osoby niepełnosprawne: dzieci i młodzież do ukończenia 26. roku życia 

 

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

 

b) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne,

 

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki, umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką

 

lub

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu (informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów)

 

 

2. Osoby niepełnosprawne

 

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- I grupę inwalidztwa,

 wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

 

b) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

 wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz  z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

 

lub

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu (informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów)

 

 

3. Opiekunowie osób wymienionych w wierszach 1 i 2

 

 

 

w czasie podróży z tymi osobami

 

4. Funkcjonariusze Policji

 

ważna legitymacja funkcjonariusza

 

 

5. Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej

 

 

 

w czasie pełnienia służby

 

 

6. Posłowie i Senatorowie RP

 

 

legitymacja poselska lub senatorska

 

 

7. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej

 

 

w czasie pełnienia służby na terenie swoich gmin, objętych porozumieniami międzygminnymi z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

 

8. Osoby, które ukończyły 70 lat, zamieszkałe w Poznaniu i miejscowościach powiatu poznańskiego

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego wiek

 

 

9. Osoby, które ukończyły 70 lat, niebędące mieszkańcami Poznania i miejscowości powiatu poznańskiego

 

 

ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek

 

 

 

10. Dzieci do dnia 31 sierpnia roku, w którym kończą 6. rok życia

 

 

oświadczenie rodzica lub opiekuna

 

 

11. Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem potwierdzającym udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 roku (Poznański Czerwiec 1956)

 

 

12. Honorowi Obywatele Miasta Poznania

 

 

zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

 

 

13. Honorowi Obywatele miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ danego miasta lub gminy

 

14. Pasażerowie linii komunikacyjnych organizowanych przez ZTM Poznań podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu (tj. 22 września) lub w dniu roboczym wypadającym bezpośrednio przed 22 września

 

 

jedna osoba na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu

 

15. Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingów Park&Ride, w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do 24 godzin od momentu pozostawienia pojazdu na parkingu

 

 

bilet parkingowy oraz ważny dowód rejestracyjny (przez parking Park & Ride rozumie się zorganizowany przez Miasto Poznań parking umożliwiający odpłatne pozostawienie pojazdów samochodowych i bezpłatne kontynuowanie podróży lokalnym transportem zbiorowym)

 

16. Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 

 

identyfikator wolontariusza z hologramem ZTM Poznań

 

UWAGA! Zwolnienie przysługuje organizacji na jeden dzień w roku kalendarzowym pod warunkiem złożenia w siedzibie ZTM Poznań na 14 dni przed terminem zbiórki wniosku o wydanie hologramów na identyfikatory. Wniosek musi zawierać nazwę organizatora zbiórki, termin jej przeprowadzenia oraz liczbę wolontariuszy wraz z załączonym wzorem identyfikatora wolontariusza i kopią pozwolenia na zbiórkę wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 

17. Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub Radę Miasta Poznania bądź pod ich patronatem, w których jako nagrodę przewidziano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu

 

UWAGA! Okres ważności uprawnienia podany jest przez organizatora konkursu, jednak nie może przekraczać 366 dni. Datę rozpoczęcia ważności uprawnienia, przypadającą w okresie do 366 dni od rozstrzygnięcia konkursu, wybiera laureat

 

18. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych I grupy

 

 

 

książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

19. Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywających na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25. rok życia

 

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisanym uprawnieniem

 

 

 

PRZEJAZDY ULGOWE W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM Z 50-PROCENTOWĄ ULGĄ

 

 

UWAGA! OSOBY KORZYSTAJĄCE Z tPORTMONETKI W CELU KORZYSTANIA Z ULGOWYCH OPŁAT W PRZEJAZDACH PROSIMY O ZAPISANIE ULGI NA KARCIE PEKA

 

 

OSOBY UPRAWNIONE

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ULGI LUB INNY SPOSÓB KORZYSTANIA Z UPRAWNIENIA

 

 

 

1. Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich

 

 

legitymacja studencka

 

2. Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

 

 

legitymacja słuchacza kolegium

 

3. Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 września roku, w którym kończą 6. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

 

 

4. Dzieci i młodzież od dnia 1 września roku, w którym kończą 6. rok życia, do ukończenia 18. roku życia, spoza terenu Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

 

ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek dziecka lub do czasu rozpoczęcia nauki w szkole - oświadczenie rodzica lub opiekuna

 

 

 

 

5. Emeryci i renciści

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

 

 

 

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej legitymacji emeryta-rencisty albo decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, wydanych przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe wraz z dowodem tożsamości

 

 

 

6. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 170)

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

 

 

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej decyzji lub ważnego zaświadczenia albo aktualnego odcinka świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z ważnym dowodem tożsamości

 

 

 

 

7. Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

imienna karta PEKA lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu albo legitymacja doktoranta

 

Informacja jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej legitymacji doktoranta, wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1581). Informacja na Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej zapisywana jest w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

8. Osoby niepełnosprawne

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

 

 

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, stwierdzających jeden z przedstawionych stanów faktycznych:

 

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

 

wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości

 

 

 

9. Kombatanci i osoby represjonowane

 

 

Legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEJAZDY W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA PODSTAWIE BILETÓW SPECJALNYCH

 

UWAGA! OSOBY KORZYSTAJĄCE Z tPORTMONETKI W CELU SKORZYSTANIA Z ULGOWYCH OPŁAT W PRZEJAZDACH POWINNY  ZAPISAĆ ULGĘ NA KARCIE PEKA

 

 

OSOBY UPRAWNIONE

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ULGI LUB INNY SPOSÓB WARUNKUJĄCY KORZYSTANIE Z UPRAWNIENIA

 

 

RODZAJ BILETU: BILET SPECJALNY na 30- lub 150 dni dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

 

 

1. Rodzice i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkali w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi. Bilet przysługuje dzieciom do 18. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej.

 

 

 

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

 

 

 

 

Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu specjalnego jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej wraz z dokumentami stwierdzającymi spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi (np. skrócone odpisy aktów urodzenia).

 

 

RODZAJ BILETU: BILET SPECJALNY 10-miesięczny na rok szkolny

 

 

 

2. Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 września roku, w którym kończą 6. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczające do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi.

               

 

 

imienna karty PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu, w przypadku studentów – ważna legitymacja studencka lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu.

 

 

 

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub ważnej legitymacji studenckiej.

 

RODZAJ BILETU: BILET SPECJALNY semestralny na 120 lub 150 dni

 

 

3. Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych do ukończenia 26. roku życia

 

Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół

znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

 

Doktoranci z placówek naukowych i uczelni z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

 

 

 

 

ważna legitymacja studencka lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.*

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.*

 

 

 

 

 

ważna legitymacja słuchacza kolegium lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.*

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.**

 

 

 

* Informacja na imiennej karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentu uprawniającego do przejazdów na podstawie biletów specjalnych semestralnych (ważna legitymacja szkolna, ważna legitymacja studencka, ważna legitymacja słuchacza kolegium)

 

** Informacja na Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej zapisywana jest w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich w Poznaniu.

 

 

 

 

 

RODZAJ BILETU: BILET SPECJALNY socjalny na 30 lub 366 dni

 

 

4. Osoby pobierające zasiłek stały, zamieszkałe w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

 

 

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zamieszkałe w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

 

 

 

Osoby pobierające rentę socjalną, zamieszkałe w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnym

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie gmin objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dowodem tożsamości

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji wydana w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie gmin objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dowodem tożsamości

 

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji lub ważnej legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej wydanych w trybie ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 982) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości

 

 

 

RODZAJ BILETU: BILET SPECJALNY na 366 dni dla Honorowych Dawców Krwi

 

 

5. Honorowi Dawcy Krwi

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana  w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu legitymacji stwierdzającej:

 

a) nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez:

 

  • Polski Czerwony Krzyż,
  •  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

 

b) oraz:

  • dla kobiet: oddanie w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub

odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników,

  • dla mężczyzn, oddanie w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników

 

 

RODZAJ BILETU: BILET SPECJALNY na 366 dni dla kierowców autobusów i motorniczych

 

 

6. Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów,operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu

 

 

imienna lub specjalna karta PEKA dla kierowców i motorniczych z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

 

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji pracowniczej.

 

RODZAJ BILETU:  BILET METROPOLITALNY na sieć (od 14 do 366 dni) lub trasowany (od 14 do 90 dni)

 

 

7. Osoby zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po złożeniu „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)

 

UWAGA! Uprawnienie przysługuje do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym je przyznano.

 

RODZAJ BILETU:  BILET METROPOLITALNY Z ULGĄ na sieć (od 14 do 366 dni) lub trasowany (od 14 do 90 dni)

 

 

8. Dzieci do ukończenia 23. roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, zamieszkują/e na terenie Miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód

 

 

 

Osoby do ukończenia 18. roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli zamieszkują na terenie Miasta lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym

 

Studenci z uczelni z siedzibą na terenie Miasta Poznania
lub miejscowości objętych porozumieniem międzygminnym

 

 

 

Emeryci i renciści,  którzy rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

 

 

 

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, które rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

 

 

Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

Osoby niepełnosprawne, które

rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

 

 

 

Kombatanci i osoby represjonowane, które rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

 

 

 

 

 

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po złożeniu przez rodzica/opiekuna „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)*

 

 

 

 

 

 


imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek i miejsce zamieszkania. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)*

 

 

 

imienna karta PEKA/Elektroniczna Legitymacja Studencka aktywowana w systemie PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)*

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po złożeniu  „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)*

 

 

 

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po złożeniu  „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)*

 

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po złożeniu  „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)*

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po złożeniu  „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)*

 

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie po złożeniu  „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”. Procedura zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań (szczegóły znajdują się w zakładce: BILETY/PROMOCJE/BILET METROPOLITALNY)*

 

 

 

 

 

 

* UWAGA! Uprawnienie przysługuje do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym je przyznano

 

 

 

 

 

RODZAJ BILETU:  BILET SPECJALNY na 366 dni dla pracowników MPK Poznań i członków ich rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (UWAGA! Bilet tego typu uprawnia do przejazdów tylko na liniach obsługiwanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. w granicach administracyjnych miasta Poznania)

 

 

9. Pracownicy MPK Poznań

 

 

Członkowie rodzin pracowników MPK Poznań, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, w szczególności:

 

  • małżonkowie
  • dzieci pracownika i wychowywani przez niego pasierbowie – w wieku do 16. lat, a jeśli uczęszczają do szkoły (w tym wyższej) - do ukończenia 26. roku życia oraz dzieci pracowników trwale niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, których niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dokumentem

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu*

 

 

 

 

 

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM Poznań

 

 

UWAGA! Bilety specjalne uprawniają do przejazdów tylko na liniach

obsługiwanych przez MPK Poznań Sp. z o.o., w granicach administracyjnych miasta Poznania

 

 

 


Podstawa prawna: UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA nr LXII/978/VI/2014 Z DNIA 28 STYCZNIA 2014r. wraz z późniejszymi zmianami