POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 


 

Tabela uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań na podstawie załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Poznania nr LXII/978/VI/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.

 

Lp.Osoby uprawnioneDokumenty, które osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera
Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

1.

 

Posłowie i senatorowie legitymacja poselska lub senatorska
2.
Osoby niepełnosprawne
(w tym dzieci i młodzież)

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub  jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:
- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
- niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- znaczny stopień niepełnosprawności,
- I grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

b) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

c) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne (wzór MEN – I/51/2, MEN – I/52/2 albo ART – II/293/3),

d) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:
- całkowitą niezdolność do pracy,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- II grupę inwalidztwa

wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań po okazaniu jednego z powyższych dokumentów.

3.
Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 2
w czasie podróży z tymi osobami
 
4.
Opiekunowie dzieci posiadających legitymacje według wzoru:
MEN - I/51/2, MEN - I/52/2 lub ART – II/293/3
ważna legitymacja uprawniająca do przejazdów bez dziecka na trasie miejsce zamieszkania – szkoła (inna placówka specjalna) znajdująca się na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi – miejsce zamieszkania, wystawiona na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, wraz z ważnym dowodem tożsamości
5.
Funkcjonariusze policji ważna legitymacja funkcjonariusza
6.
Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej w czasie pełnienia służby
7.
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej w czasie pełnienia służby na terenie swoich gmin, objętych porozumieniami międzygminnymi z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
8.
Osoby, które ukończyły 70 lat
zamieszkałe w Poznaniu
i miejscowościach powiatu poznańskiego

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:
- imienna karta PEKA  z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu
- ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek
Informacja o uprwanieniu jest zapisywana na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań po okazaniu ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego wiek

9.

Osoby, które ukończyły 70 lat, niebędące mieszkańcami Poznania i miejscowości powiatu poznańskiego

ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek

10. Dzieci do 31 sierpnia roku, w którym kończą 6. rok życia

oświadczenie rodzica lub opiekuna

11.

 

Osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne

 

ważna decyzja wydana przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie gmin objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dowodem tożsamości
12.

Osoby pobierające rentę socjalną

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- ważna decyzja o przyznaniu renty,

- ważna legitymacja osoby uprawnionej do renty socjalnej,

- aktualny odcinek renty socjalnej,

wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zamieszkałe w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dowodem tożsamości
13. Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r. Jeden z niżej wymienionych dokumentów:
- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,
- ważna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem potwierdzającym udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 roku (Poznański Czerwiec 1956)
Informacja jest zapisywana na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji
14. Kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
i mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydana przez Polski Czerwony Krzyż, wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez:
a) Polski Czerwony Krzyż,
b) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
c) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
d) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
15.

Pracownicy MPK Poznań Sp. z o.o.

 

ważna legitymacja służbowa wystawiona przez MPK Poznań Sp. z o.o. opatrzona naklejonym hologramem wydanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

16.

Członkowie rodzin MPK , pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (tylko na liniach obsługiwanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. w granicach administracyjnych miasta Poznania):

a) małżonkowie,

b) dzieci pracownika do ukończenia przez nie 26. roku życia
ważna legitymacja rodzinna wystawiona  przez MPK Poznań Sp. z o.o., opatrzona naklejonym hologramem wydanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
17. Honorowi Obywatele Miasta Poznania zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania
18. Honorowi obywatele miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ danego miasta lub gminy
19. Pasażerowie linii komunikacyjnych organizowanych przez ZTM
w Europejskim Dniu bez Samochodu tj. 22 września lub w dniu roboczym wypadającym bezpośrednio przed 22 września
jedna osoba na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu
20. Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingów Park&Ride, w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do 24 godzin od momentu pozostawienia pojazdu na parkingu.
bilet parkingowy oraz ważny dowód rejestracyjny
21. Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych identyfikator wolontariusza z hologramem ZTM Poznań

22.

Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub Radę Miasta Poznania bądź pod ich patronatem, w których jako nagrodę przewidziano uprawnienie do bezpłątnych przejazdów

 imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu
23.

Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz 

opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych I grupy
książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przejazdy ulgowe (ulga 95%) - bilety 30-dniowe imienne na sieć
1. Dzieci  i młodzież ucząca się do ukończenia 20. roku życia, z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, zamieszkałych w Poznaniu
i w gminach objętych porozumieniami międzygminnymi
ważna legitymacja szkolna wraz z dokumentami stwierdzającymi spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi
Przejazdy ulgowe (ulga 50%)
1 Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych ważna legitymacja studencka
2. Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich legitymacja słuchacza kolegium
3. Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 września roku, w którym kończą 6. rok życia do ukończenia 23. roku życia uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja szkolna.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji
4. Dzieci i młodzież od dnia 1 września roku w którym kończą 6. rok życia, do ukończenia 18. roku życia, spoza terenu Poznania i miejscowości objętych porozumienimi międzygminnymi
ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna
5. Emeryci i renciści

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości;

- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.
6.
Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne 

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- ważne zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- aktualny odcinek świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

7.
Doktoranci, z uczelni albo jednostek naukowych z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- Elektroniczna Legitymacja Doktorancka z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- legitymacja doktoranta.

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej legitymacji doktoranta. Informacja na Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej zapisywana jest w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich.
8.
Osoby niepełnosprawne

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

       - całkowitą niezdolność do pracy,

       - umiarkowany stopień niepełnosprawności,

       - II grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów
9. Kombatanci i osoby represjonowane legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Bilety specjalne semestralne 120- i 150-dniowe
1

1) studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych do ukończenia 26. roku życia

2) dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

3) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

4) doktoranci z placówek naukowych i uczelni z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

1) ważna legitymacja studencka lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej;

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja szkolna. Informacja jest zapisywana w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji;

3) ważna legitymacja słuchacza kolegium lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM po okazaniu ważnej legitymacji słuchacza kolegium;

4) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja doktoranta. Informacja na Karcie PEKA jest zapisywana w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów. Informacja na Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej zapisywana jest w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej