Podsumowanie badania ankietowego ZTM dotyczącego bezpieczeństwa

Opublikowano: 30/08/2019
Podsumowanie badania ankietowego ZTM dotyczącego bezpieczeństwa

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu podsumował badanie ankietowe, którego celem było uzyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa wśród pasażerów korzystających z komunikacji publicznej organizowanej przez ZTM.

Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu jest zdania, iż korzystanie z komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM Poznań jest bezpieczne. Jest to rezultat bardzo zadowalający mogący świadczyć o pozytywnym postrzeganiu przestrzeni publicznej związanej z komunikacją miejską.

Z przeprowadzonego badania wynika, że większość źródeł zagrożeń zaobserwowanych czy doświadczonych przez ankietowanych, wynika z zachowań ludzkich i są to m.in.: uciążliwość współpasażerów - polegająca na zwiększonej agresji czy wybrykach chuligańskich. Odpowiedzi te uzyskały niepokojąco wysokie wartości.

Respondenci bardzo chętnie wypowiadali się i dzielili swoimi spostrzeżeniami. Według opinii badanych największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa ma i w przyszłości mógłby mieć m.in.: rozbudowany system monitoringu w pojazdach i na przystankach, pomoc uzyskana od kierującego pojazdem, szybka interwencja służb, wsparcie innych uczestników podróży i sprawność elementów wyposażenia pojazdu.

Kolejną konkluzją wynikającą z ankiety jest duża doza zaufania jaką respondenci wykazują w relacji do prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Opinie te podnoszą rangę i prestiż pracy wykonywanej w tym zawodzie. Zwiększają się także oczekiwania pasażerów względem umiejętności prowadzących pojazd, którzy realizując usługę przewozową muszą kierować się  zarówno względami bezpieczeństwa jak i komfortu podróży.

Duże zainteresowanie chęcią wypełnienia ankiety przez respondentów w zestawieniu z uzyskanymi wynikami badań wskazują, iż kwestie poczucia bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej są dla pasażerów bardzo istotne. Pozyskane informacje pozwolą na wypracowanie rozwiązań, jak również wdrożenie działań korygująco-zapobiegawczych, które spowodują zmniejszenie skali ryzyka wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń, co pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa wśród pasażerów. Badanie potwierdza w pewnym sensie, że obszary działań muszą być ze sobą skorelowane i powinny obejmować swoim zasięgiem szereg aspektów nieodłącznych dla funkcjonowania komunikacji miejskiej, między innymi takich jak: czynnik ludzki, tabor, infrastrukturę i system zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

Zauważalny jest wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa, pasażerów potrafiących w precyzyjny sposób wyrazić swoje oczekiwania w tym obszarze. Bez wątpienia, również po stronie organizatora transportu zbiorowego jakim jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, kluczowa jest potrzeba poszerzania zakresu wiedzy i umiejętności w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej. Elementy te w połączeniu ze poprawą standardów dotyczących wyposażenia pojazdów, jakości oraz komfortu podróżowania, a także niezawodności systemów szybkiego reagowania i procedur, to zagadnienia wymagające poświęcenia uwagi, wypracowania wzorców, a w sytuacjach tego wymagających podjęcia działań korygująco-zapobiegawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem z wynikami ankiety.