Bilet 4+ atrakcyjną ofertą dla dzieci i rodziców z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

Opublikowano: 08/06/2018
Bilet 4+ atrakcyjną ofertą dla dzieci i rodziców z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

Rodziny wychowujące czworo i więcej dzieci zamieszkałe w Poznaniu oraz w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi mogą korzystać z atrakcyjnej cenowo oferty biletu 4+. Bilet na 30 dni kosztuje 5,60 zł, natomiast bilet na 150 dni kosztuje 28 zł. Kto jest uprawniony?

Bilet 4+ przysługuje rodzicom i dzieciom z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub do ukończenia 26. roku życia  (w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu oraz w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi.

Dokumenty niezbędne do zapisana ulgi 4+ na karcie PEKA

W celu skorzystania z biletu 4+ opiekun prawny dzieci składa w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ul. Matejki 59) wniosek o przyznanie ulgi.

Oprócz złożenia wniosku do skorzystania z oferty 4+ potrzebne są następujące dokumenty:

1) dowód osobisty stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego,

2) skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci,

3) legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły lub z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II,

4) w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 26 roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

5) imienne karty PEKA wszystkich członków rodziny zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

Przedłużanie ulgi 4+

Ulga jest zapisywana na karcie PEKA każdego członka rodziny do czasu osiągnięcia przez najstarsze dziecko 18. roku życia. Po tym czasie występuje  konieczność przedłużania ulgi w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM:

- w przypadku młodzieży uczącej się w szkołach średnich ulga przedłużana
jest raz w roku na podstawie legitymacji szkolnej,

-  w przypadku studentów ulga przedłużana jest, co pół roku na podstawie legitymacji studenckiej,

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego kontynuującego naukę ulga przedłużana jest                      na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, każdorazowo po otrzymaniu kolejnej decyzji.

O przedłużanie ulgi występuje opiekun prawny, dostarczając dokumenty konieczne do przedłużenia ulgi tj. legitymację szkolną, legitymację studencką, inne dokumenty potwierdzające status ucznia lub studenta lub decyzje /orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty PEKA wszystkich członków rodziny.

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2.12.2019r., zamiast wniosku potwierdzającego fakt zamieszkiwania w Poznaniu lub na terenie jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym opiekun prawny jest  zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania  lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Katalog pozostałych dokumentów, których okazanie jest wymagane podczas zapisywania uprawnienia w systemie PEKA oraz na kartach PEKA:

- dowód osobisty stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego;

- skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci;

- legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły bądź z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia;

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- imienne karty elektroniczne wszystkich członków rodziny upoważnionych do korzystania z uprawnienia.

Ważne! Powyższa procedura dotyczy wyłącznie klientów, którzy dotychczas nie korzystali z biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają  z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z w/w biletu jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego biletu należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

 Informacje o uldze 4+ można uzyskać:

-        na stronach internetowej peka.poznan.pl  w zakładce taryfa biletowa/bilety specjalne 

ztm.poznan.pl w rubryce „Warto wiedzieć”

- w Punktach Obsługi Klienta ZTM


Punkty Obsługi Klienta ZTM Poznań
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00


Lokalizacja - adres lub nazwa przystanku transportu publicznego w pobliżu, którego znajduje się punkt


Rejon Poznania


ul. Matejki 59 - siedziba ZTM


Grunwald


ul. Głogowska 15 Dworzec Zachodni


Łazarz


Górczyn - dworzec autobusowy


Górczyn


Ogrody - pętla tramwajowa (punkt znajduje się w budynku przy pl. Waryńskiego 8)


Jeżyce


Rondo Rataje - dworzec autobusowy


Rataje


Rondo Śródka - dworzec autobusowy


Rataje


Os. Sobieskiego - dworzec autobusowy


Piątkowo


Dębiec - pętla tramwajowa


Dębiec


Pl. Wiosny Ludów - CH Kupiec Poznański (wejście od ulicy Strzeleckiej)

 

Centrum


Rondo Kaponiera (poziom -1)


Centrum


Junikowo - dworzec


Junikowo

 Bilet 4+ wyłącznie na karcie PEKA

Bilet dla dzieci i rodziców z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci jest okresowym biletem specjalnym. To oznacza, że jest zapisywany na karcie PEKA. Bilet obowiązuje na wszystkie strefy A+B+C+D i można go kupić w dwóch wariantach: na 30 dni za 5,60 zł lub na 150 dni za 28 zł. W trakcie trwania ulgi członkowie rodziny mogą kupić lub przedłużyć  bilet 4+ w każdym Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań

Potwierdzanie uprawnienia do biletu 4+ podczas kontroli biletowej

Potwierdzeniem posiadania ulgi do korzystania z biletu 4+ jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu oraz ważnym biletem specjalnym na 30 lub 150 dni dla rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Ulga jest zapisywana  w Punkcie Obsługi Klientów ZTM na ul. Matejki 59 po zweryfikowaniu dokumentów uprawniających do zakupu biletu 4+.

Podstawa prawna do ulgi uprawniającej do zakupu biletów specjalnych dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo lub więcej dzieci:

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr XIX/325/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019r.

- Regulamin przewozów - załącznik do Zarządzenia nr 696/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.09.2016r.