Płać podatki w Poznaniu lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym. Korzystaj z promocyjnej taryfy – Bilet Metropolitalny z ulgą

Opublikowano: 09/03/2021
Płać podatki w Poznaniu lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym. Korzystaj z promocyjnej taryfy – Bilet Metropolitalny z ulgą

Stolica Wielkopolski wraz z 19 samorządami (z którymi tworzy wspólny system transportu publicznego) premiuje osoby, które rozliczają podatek dochodowy w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub w tych gminach. Pasażerowie mogą wówczas korzystać z tańszych specjalnych biletów okresowych, takich jak: Bilet Metropolitalny i Bilet Metropolitalny z ulgą, bilet socjalny, bilet Seniora, bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci.

Bilet Metropolitalny (BM) z ulgą to wersja ulgowa jednego z najbardziej popularnych biletów sieciowych. Koszt 30-dniowego BM z ulgą na strefę A (Poznań) wynosi 59,5 zł (niespełna 2 zł dziennie). Bilet uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w danej strefie taryfowej. Jeszcze bardziej atrakcyjna jest oferta Biletu Metropolitalnego z ulgą na 366 dni. Jego koszt wynosi 474,5 zł (na strefę A) – czyli 39,5 zł miesięcznie. Decydując się na taki zakup pasażer zyskuje 33-proc. rabat (w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A). Oszczędność to 239,5 zł lub 4 miesiące bezpłatnych przejazdów.

Cena biletu okresowego ulgowego (50 proc.) na sieć na 30 dni na strefę A dla osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi wynosi 74,5 zł.

Kto może skorzystać

Z oferty BM z ulgą mogą korzystać:

1) dzieci uczące się do ukończenia przez nie 23. roku życia, uczęszczające do szkół na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, zamieszkują/e na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego, objętej porozumieniem międzygminnym i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód),

2) osoby do ukończenia przez nie 18 roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli zamieszkują na terenie Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego, objętej porozumieniem międzygminnym,

3) studenci uczelni z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniem międzygminnym,

4) doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód)

5) osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości i które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód),

6) osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" na podstawie legitymacja wydana przez Polski Czerwony Krzyż, stwierdzająca nadanie oznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód),

7) osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające w trybie Ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 303 ze zm.) na podstawie ważnej decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z ważnym dokumentem tożsamości, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód),

8) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich na podstawie  ważnej legitymacji słuchacza kolegium, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód),

9) kombatanci i osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód),

10) osoby, które ukończyły 65. rok życia  zamieszkałe na terenie Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód.

Obecnie 19 gmin posiada podpisane porozumienie transportowe z Poznaniem. Są to: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Luboń, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.

Jak uzyskać uprawnienie?

Każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z Biletu Metropolitalnego z ulgą, w celu skorzystania z tej oferty jest zobowiązany (w przypadku dzieci - rodzic lub opiekun prawny):

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

Uwaga! Pobierając dokument z Internetu prosimy o pobieranie druku bezpośrednio ze strony www.ztm.poznan.pl lub www.peka.poznan.pl Tylko wówczas mamy gwarancję, że wniosek jest aktualny.

- przedłożyć pierwszą stronę kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego,

- w przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Dodatkowym zobowiązaniem jest konieczność okazania lub dostarczenia oryginału (lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) dokumentu uprawniającego do ulgi np. student powinien okazać ważną legitymację studencką w celu zapisania ulgi na karcie PEKA (lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej aktywowanej w systemie PEKA).

Jeśli uprawnienie do Biletu Metropolitalnego z Ulgą dotyczy dzieci uczących się, poza okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi ich dane rodzic/opiekun wpisuje na oświadczeniu posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.

W przypadku utraty lub zmiany uprawnień do przejazdów ulgowych pasażer zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych w przedmiocie przysługujących mu uprawnień lub ich braku w POK ZTM.

Warto pamiętać

Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego z ulgą jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM z ulgą, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Klientów, którzy zapisywali uprawnienie do Biletu Metropolitalnego z ulgą po 2.12.2019r. i już mają rozliczony PIT za rok 2020 w Poznaniu lub jednej z 19 w/w gmin oraz zamierzają korzystać z Biletu Metropolitalnego z ulgą prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem oświadczenia i kopii PIT w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM w celu zapisania uprawnienia w systemie i karcie PEKA.

Uwaga! Klienci korzystający już wcześniej z Biletu Metropolitalnego z ulgą i mający zapisane uprawnienia do BM z ulgą na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg procedury obowiązującej do 2.12.2019r. Mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystali z tego biletu. Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Moje konto”.

PEKA Twoje konto