Tramwaj z pętli Zawady do stacji kolejowej Poznań Wschód: 20 września początek konsultacji społecznych. Zapraszamy

Opublikowano: 02/09/2021
Tramwaj z pętli Zawady do stacji kolejowej Poznań Wschód: 20 września początek konsultacji społecznych. Zapraszamy

Jak powinna wyglądać i którędy przebiegać trasa tramwajowa od pętli na Zawadach do stacji kolejowej Poznań Wschód? Konsultacje społeczne w formie ankiety internetowej rozpoczęły się 20 września i potrwają do 17 października. Miasto Poznań i Zarząd Transportu Miejskiego zachęcają do udziału. Wystarczy wejść na stronę www.poznanwschod.pl/#konsultacje.

- Zawady i Główna to rejony Poznania, w których linia tramwajowa mogłaby nie tylko zdecydowanie poprawić komunikację lokalną, ale także dać ożywczy impuls rozwojowy - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

Miasto Poznań chce poznać opinię mieszkańców dotyczącą koncepcji trasy tramwajowej „Poznań Wschód”. Możną ją wyrazić klikając w link POZNAŃ WSCHÓD KONSULTACJE i wypełniając ankietę.

– Bardzo nam zależy na poznaniu pomysłów i oczekiwań mieszkańców, jak również ich uwag oraz preferencji dotyczących przebiegu nowej trasy tramwajowej - wskazuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Koncepcja zakłada dwa warianty przebiegu nowej trasy. Dla każdego początkiem trasy byłaby obecna pętla tramwajowa na Zawadach. Na pętli  planowane jest włączenie nowej trasy do istniejącego torowiska na ulicy Podwale, a jej koniec znajdowałby się w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód. Na części planowanego odcinka nowej trasy przebiegi torowiska są wspólne dla obydwu wariantów – tak jest na ulicy Zawady i fragmencie ulicy Głównej, a ich rozgałęzienie następuje na wysokości ul. św. Michała.

Wariant 1 (W1): jest zgodny z obowiązującym rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszaru Główna” część A i przewiduje poprowadzenie trasy tramwajowej poprzez nowy ciąg komunikacyjny oznaczony w planie symbolem 3KD-Lt przy istniejącym dyskoncie spożywczym, a następnie wzdłuż północnej granicy boiska Klubu Sportowego Polonia Poznań.

Wariant 2 (W2 – alternatywny): zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej na ulicy Głównej w rejonie rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, oznaczoną w planie miejscowym symbolem 22KD-D, która ma powstać w przybliżeniu w połowie odcinka między ulicami Harcerską a Wiejską.

ankieta konsultacje

Oba warianty na dalszym odcinku przebiegają ulicą Wschodnią, gdzie w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód planuje się (zgodnie z planem miejscowym) także: lokalizację nowej pętli autobusowej oraz parkingu Park & Ride, czyli stworzenie zintegrowanego węzła  przesiadkowego.

- Konsultacje stanowią bardzo ważną część prowadzonych przez ZTM działań przedprojektowych wśród których znajduje się także rozpoznanie możliwości technicznych dla nowej trasy – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Decyzja dopiero przed nami

Przedmiotem konsultacji społecznych jest koncepcja trasy tramwajowej „Poznań Wschód”, a proces ten ma charakter wyprzedzający w stosunku do szczegółowych rozwiązań projektu w przyszłości. Przed ewentualną decyzją o budowie konieczne jest przeprowadzenie szeregu analiz, uwzględniających  uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne.

Obecnie nie ma harmonogramu realizacji tej inwestycji. Jest ona uzależniona nie tylko od wyników konsultacji społecznych przy ustalaniu jej szczegółowego przebiegu, ale również od możliwości finansowych Miasta oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej).

Zawady i Główna – stan obecny

Aktualnie na Głównej można korzystać wyłącznie z komunikacji autobusowej. Tramwaj dojeżdża wyłącznie do pętli na Zawadach co dość znacznie ogranicza możliwości korzystania z tej formy transportu przez mieszkańców Głównej. Planowana trasa tramwajowa w sposób istotny pozwoli na zwiększenie możliwości przewozowych oraz usprawni układ transportowy integrując przejazdy tramwajem i autobusem z podróżami koleją. Jest także przewidywany nowoczesny węzeł przesiadkowy z parkingiem Park & Ride, co umożliwi kierowcom wygodną i szybką przesiadkę na transport publiczny. Realizacja projektu przyczyniłaby się też do wzmocnienia roli komunikacji zbiorowej w codziennych podróżach, zwiększając tym samym atrakcyjność tej części miasta. Celem projektu jest poprawa sytuacji transportowej mieszkańców tego obszaru, poprzez rozbudowę sieci tramwajowej. 

Umożliwienie mieszkańcom korzystania z szybkiego i niskoemisyjnego środka transportu – jakim jest tramwaj - przyniesie także inny pozytywny efekt: zmniejszenie ruchu samochodowego oraz związanych z nim uciążliwości (m.in. nadmiernego hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza).

Więcej informacji, zdjęcia, plany i schematy można znaleźć na dedykowanej tej inwestycji stronie Poznanwschod.pl

06 plan. wezel przesiadkowy Poznan Wschod odc. wspolny warianty W1 i W2 1 scaled05 plan. odc. w rejonie Rynku Wschodniego wariant 2 W2 1 scaled04 plan. odc. od ul. sw. Michala do Rynku Wschodniego wariant 2 W2 1 scaled03 plan. odc. od ul. sw. Michala do PKP Poznan Wsch. wariant 1 W1 1 scaled02. plan. odc. od ul. sw. Michala do PKP Poznan Wsch. wariant 1 W1 1 scaled01 plan2. odc. ul. Zawady odc. wspolny warianty W1 i W2 1 scaled