Trasa tramwajowa na Klin Dębiecki: Podpisano umowę na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej

Opublikowano: 25/09/2018
Trasa tramwajowa na Klin Dębiecki: Podpisano umowę na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej

Firma CONE AMG wykona koncepcję funkcjonalno-przestrzenną dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 roku (odcinek od ul. Pamiątkowej do pętli "Dębiec") oraz budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu. Umowę w tej sprawie podpisano 20 września br.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r. oraz budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki, wraz ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Klin Dębiecki.

Wykonawca ma przedstawić analizę możliwości przebudowy trasy tramwajowej na ul. 28 Czerwca 1956r., na odcinku od ul. Pamiątkowej do pętli Dębiec, wraz z dostosowaniem infrastruktury przystankowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności.

Wykonana zostanie również koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dla budowy trasy tramwajowej wraz ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Klin Dębiecki. Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, planowana trasa tramwajowa ma przebiegać w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. (od okolic istniejącej pętli tramwajowej Dębiec, w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej) do nowej pętli tramwajowo-autobusowej zlokalizowanej w pobliżu os. Dębina, przy ulicach 28 Czerwca 1956r., Samotnej i Dolna Wilda.

Aby sprawdzić różne warianty rozwiązań technicznych wykonawca dostarczy najpierw wielowariantową koncepcję wstępną (w ciągu 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy). Różne rozwiązania dotyczyć mają:

  • wiaduktu nad linią kolejową nr 802 (może to być obiekt z wyłączeniem ruchu samochodowego, bądź z jego dopuszczeniem i torowiskiem tramwajowo-autobusowym);
  • torowiska w ulicy 28 Czerwca 1956r. (np. zielone torowisko wydzielone od ruchu samochodowego po wschodniej stronie jedni, wydzielone torowisko w osi jezdni, torowisko w jezdni niewydzielone z ruchu samochodowego);
  • węzła przesiadkowego Klin Dębiecki (pętla nawrotna lub końcówka czołowa).

Przygotowane rozwiązania zostaną przedstawione mieszkańcom podczas procesu konsultacji społecznych, które planuje się przeprowadzić w roku 2019. Dopiero po ich zakończeniu wykonawca sporządzi koncepcję końcową.

 Podpisanie umowy w dniu 20 września 2018

Umowę podpisują (od lewej) Marcin Zarzycki - Prezes Zarządu CONE AMG, Członek Zarządu CONE AMG Andrzej Salomon oraz Piotr Snuszka – Dyrektor ZTM i Tomasz Łapszewicz, zastępca Dyrektora ZTM ds. Inwestycji