Ulgi i zwolnienia

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta Poznania. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych.

W Poznaniu obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50 proc. i prawo do przejazdów bezpłatnych. Do dyspozycji pasażerów są też bilety specjalne, takie jak m.in. Bilet Metropolitalny lub Bilet Semestralny, z których można korzystać po spełnieniu określonych warunków. Wykaz uprawnionych do ulg, opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz opis warunków umożliwiających korzystanie z poszczególnych typów biletów specjalnych jest przedstawiony w poniższej tabeli.

 

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań  na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8 września 2015r. z późn. zmianami

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające

 

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

 

1.

 

 

Posłowie i senatorowie

 

 

legitymacja poselska lub senatorska

 

2.

 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26 roku życia

 

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

b) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne,

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką

3.

Opiekunowie osób wymienionych w pkt 2 ppkt a oraz b w czasie podróży z tymi osobami

 

4.

Opiekunowie dzieci wymienionych w pkt 2 ppkt a i b posiadających legitymację według wzoru MEN – I/51/2, MEN – I/52/2 lub ART – II/293/3, MEN-I/50a-N/2

na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez ZTM w Poznaniu uprawniającej do przejazdów  bez dziecka na trasie  miejsce zamieszkania-szkoła  (inna placówka specjalna) znajdująca się na terenie Poznania  lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi- miejsce zamieszkania , wystawionej na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna

 

5.

 

Osoby niepełnosprawne

 

Na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub po okazaniu jednego z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- I grupę inwalidztwa,

 wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

b) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

 wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz  z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

 

6.

 

Opiekunowie osób wymienionych w pkt 5 w czasie podróży z tymi osobami

 

 

7.

 

Funkcjonariusze Policji

 

ważna legitymacja funkcjonariusza

8.

 

Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej

 

 

9.

 

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej

 

w czasie pełnienia służby na terenie swoich gmin, objętych porozumieniami międzygminnymi z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

10.

 

Osoby, które ukończyły 70 lat

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub

- ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego wiek

 

 

11.

 

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia

 

 

oświadczenie rodzica lub opiekuna,

 

 

12.

 

Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 - imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,

- ważna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem potwierdzającym udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w czerwcu 1956 roku (Poznański Czerwiec 1956).

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji.

 

 13.

 

Honorowi Obywatele Miasta Poznania

 

 

zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

 

 14.

 

Honorowi Obywatele miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ danego miasta lub gminy

 

 15.

 

Pasażerowie linii komunikacyjnych organizowanych przez ZTM w Europejskim Dniu bez Samochodu tj. 22 września, lub w dniu roboczym wypadającym bezpośrednio przed 22 września

 

jedna osoba na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu

 

 16.

 

Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingów Parkuj i Jedź (Park&Ride) w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do zakończenia doby parkingowej określonej w przepisach dotyczących zasad korzystania z parkingów Parkuj i Jedź (Park&Ride)

 

na podstawie potwierdzenia opłaty za parkowanie na parkingu Park&Ride

 

 17.

 

Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 

Na podstawie identyfikatora wolontariusza  z hologramem ZTM Poznań

Zwolnienie przysługuje  organizacji na jeden dzień w roku kalendarzowym  pod warunkiem złożenia w siedzibie ZTM Poznań na 14 dni przed terminem zbiórki  wniosku o wydanie hologramów na identyfikatory. Wniosek musi zawierać  nazwę organizatora zbiórki, termin jej przeprowadzenia oraz liczbę wolontariuszy  wraz z załączonym wzorem identyfikatora  wolontariusza i kopią pozwolenia na zbiórkę  wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

18.

 

Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub Radę Miasta Poznania bądź pod ich patronatem, w których jako nagrodę przewidziano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu

 Okres ważności uprawnienia podany jest przez organizatora konkursu, jednak nie może przekraczać 366 dni. Datę rozpoczęcia ważności uprawnienia, przypadającą w okresie do 366 dni od rozstrzygnięcia konkursu, wybiera laureat.

 

19.

 

Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz  opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych I grupy

 

książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 20.

 

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywających na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25 rok życia

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu.

Informacja zapisywana jest na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM na podstawie okazanego poświadczenia wydanego przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

 

21.

 

Osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej”, „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

 

 

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji.

 

22.

Osoby, korzystające ze środków lokalnego transportu zbiorowego w strefie A,
w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 03.00  do godz. 24.00, po dniu w którym doszło do przekroczenia poziomu  informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10  200 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia  przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

 

23.

Dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub gimnazjalnych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, zamieszkałe na terenie miasta Poznania. Uprawnienie przysługuje w trakcie korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w strefie A.

 

- ważna legitymacja szkolna z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania lub

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania

 24.

Osoby posiadające tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu

 

- legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości

-karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

 25.  

Weterani i weterani poszkodowani

 

Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Przejazdy ulgowe (ulga 50%)

 

 

1.

 

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych

 

Ważna legitymacja studencka wg. wzoru określonego w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 

 

2.

 

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

 

 

Ważna legitymacja słuchacza kolegium

 

3.

 

Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja szkolna.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

 

 

4.

 

Dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia

 

 

ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek dziecka lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

 

5.

 

Emeryci i renciści

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości;

- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.

 

 

6.

 

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- ważne zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- aktualny odcinek świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

 

 

7.

 

Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja doktoranta.

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji doktoranta. Informacja na Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej zapisywana jest w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich.

 

 

8.

 

Osoby niepełnosprawne

 

 

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

       - całkowitą niezdolność do pracy,

       - umiarkowany stopień niepełnosprawności,

       - II grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

 

9.

 

Kombatanci i osoby represjonowane

 

 

legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

10.

Absolwenci szkół średnich, nie będący mieszkańcami Miasta Poznania ani miejscowości będących uczestnikami porozumień międzygminnych do 30 września roku, w którym ukończyli naukę

 

ważna legitymacja szkolna

 11.  

Uczniowie i studenci szkół zagranicznych do ukończenia 26. roku życia

 

imienna International Student Identity Card (ISIC)

 

Przejazdy na podstawie biletów specjalnych

 

 

1.

 

Bilet specjalny 30- lub 150-dniowy dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

1) ważna legitymacja szkolna (dla dzieci) lub ważny dowód osobisty (dla rodziców) wraz z dowodami stwierdzającymi spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej wraz z dowodami stwierdzającymi spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi

 

2.

 

Bilet specjalny 120-lub 150-dniowy dla:

1) studentów szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych do ukończenia 26. roku życia

2) dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

3) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

4) doktorantów z jednostek naukowych i uczelni

 

1) ważna legitymacja studencka lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej;

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja szkolna. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji;

3) ważna legitymacja słuchacza kolegium lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji słuchacza kolegium;

4) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja doktoranta. Informacja na Karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów. 

 

3.

 

Bilety specjalne 10-miesięczne na rok szkolny dla:

1) dzieci i młodzieży uczącej się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

2) studentów

 

 

1) ważna legitymacja szkolna

2) ważna legitymacja studencka

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub ważnej legitymacji studenckiej

 

4.

 

Bilety specjalne socjalne 30- i 366-dniowe dla:

1) osób pobierających zasiłek stały, zamieszkałych w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

2) osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne, zamieszkałych w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

3) osób pobierających rentę socjalną, zamieszkałych w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

 

1) ważna decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wydana przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwy organ na terenie gminy objętej porozumieniem międzygminnym wraz z ważnym dowodem tożsamości.

2) ważna decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wydana przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwy organ na terenie gminy objętej porozumieniem międzygminnym wraz z ważnym dowodem tożsamości.  

3) ważna decyzja lub ważna legitymacja osoby uprawnionej do renty socjalnej wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

4) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentów wymienionych w pkt 1-3

 

 

5.

 

Bilet specjalny na 366 dni dla honorowych dawców krwi

 

1) legitymacja stwierdzająca:

a) nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez:

- Polski Czerwony Krzyż,

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

- Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

- Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

b) Oraz

- dla kobiet, oddanie w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników,

- dla mężczyzn, oddanie w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników,

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentów wymienionych w pkt 1

 

 

6.

 

Bilet specjalny na 366 dni dla kierowców  autobusów i motorniczych tramwajów przewoźników realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM)

 

 

1) ważna legitymacja pracownicza

2) specjalna karta PEKA dla kierowców i motorniczych z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji pracowniczej.

 

7.

 

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalnydla osób zamieszkałych na terenie Miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po złożeniu „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”

 

8.

 

Bilety specjalne  „Bilet Metropolitalny z ulgą” dla:

1) dzieci uczące się do ukończenia przez nie 23 roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, zamieszkują/e na terenie Miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód,

2) osoby do ukończenia przez nie 18 roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli zamieszkują na terenie Miasta lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym,

3) studenci uczelni z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub miejscowości objętych porozumieniem międzygminnym,

4) osoby wymienione w uldze 50% pkt 5, 6, 7, 8 i 9, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód,

 

 

1) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po złożeniu przez rodzica „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek i miejsce zamieszkania,

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu legitymacji studenckiej,

4) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po złożeniu „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”,

 

 

9.

 

Bilet specjalny na 366 dni dla pracowników MPK     i członków ich rodzin, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) małżonków,

b) dzieci pracownika i wychowywanych przez niego pasierbów – w wieku do 16-tu lat, a jeśli uczęszczają do szkoły (w tym wyższej) - do ukończenia 26. roku życia oraz dzieci pracowników trwale niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, których niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dokumentem,

 

 

1) ważna legitymacja służbowa

2) ważna legitymacja rodzinna

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,

Bilety specjalne uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Poznania (strefa A)

 

 

10.

 

Bilet Seniora – dla osób które ukończyły 65 roku życia  zamieszkałych na terenie Poznania lub gminy znajdującej się w porozumieniu międzygminnym

 

Dokumentem uprawniającym do nabycia tego biletu jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek.

 

 

Informacji o ulgach i zwolnieniach udzielają także konsultanci info61 646 33 44 POZnan Kontaktlinii Poznań Kontakt