Przepisy porządkowe

Na podstawie Uchwały nr LVI/694/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 10 kwietnia 2001 r.

 

Przepisy porządkowe w transporcie  zbiorowym w Poznaniu

§1

Do przestrzegania przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym obowiązani są pasażerowie (podróżni), obsługa pojazdów, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy dokumentów przewozu osób i bagażu.

§2

 1. Żądania i wskazówki obsługi pojazdu oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
 2. Obsługa pojazdu obowiązana jest w czasie wypełniania obowiązków służbowych nosić lub umieszczać w pojeździe na widocznym miejscu identyfikator (numer służbowy) i okazywać go pasażerom na żądanie.

§3

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Pasażer może wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami.
 3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażer nie może przebywać w pojeździe.
 4. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.
 5. Pasażer, który chce skorzystać z przystanku „na żądanie”, obowiązany jest uprzedzić o tym prowadzącego pojazd.
 6. Kierujący pojazdem ma obowiązek dać sygnał odjazdu z przystanku. Sygnał odjazdu może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.
 7. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi.
 8. Pasażerowi nie wolno wsiadać i wysiadać po sygnale odjazdu.
 9. W pojazdach wyposażonych w odpowiednio oznakowane urządzenia do otwierania drzwi przez pasażera, ma on prawo i obowiązek samodzielnie je otwierać.
 10. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest  pojazd.

§4

 1. Pasażer obowiązany jest kasować bilety niezwłocznie po ruszeniu pojazdu.
 2. Każdy pasażer powinien posiadać oddzielny bilet.
 3. Skasowane bilety należy zachować do kontroli.
 4. W przypadku niewłaściwego wydruku kasownika na bilecie, należy bilet skasować ponownie w innym kasowniku tego samego pojazdu.

§5

Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca w razie zgłoszenia chęci zajęcia go przez osobę, dla której to miejsce jest przeznaczone.

§6 

 1. Pasażerowi nie wolno zabranego ze sobą bagażu ręcznego, przedmiotów oraz zwierząt umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 2. Przewożony bagaż nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, przeszkadzać współpasażerom i narażać ich na niewygody.
 3. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie, należy do pasażera.

§7

W pojeździe zabrania się:

 1. palenia tytoniu,
 2. spożywania lodów,
 3. otwierania drzwi podczas jazdy,
 4. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
 5. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 6. siadania na barierkach ochronnych w przegubie autobusu i tramwaju,
 7. zakłócania spokoju w pojeździe, w szczególności grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników itp.,
 8. przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,
 9. przebywania pasażerów w kabinie kierowcy lub motorniczego podczas jazdy,
 10. przewożenia bagażu w sposób utrudniający podróż innym pasażerom.

§8

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

 1. jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy,
 2. konsumpcją artykułów spożywczych podczas jazdy,
 3. przebywania na łyżworolkach lub wrotkach,
 4. przebywania na stopniach podczas jazdy,
 5. wychylaniem się z pojazdu i opieraniu o drzwi podczas jazdy,

§9

 1. Pasażer mający prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych, obowiązany jest do posiadania i okazywania, na żądanie osób uprawnionych, dokumentów uprawniających go do korzystania z tych świadczeń.
 2. Pasażer jest zobowiązany umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu.
 3. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera, aby ten umożliwił mu spisanie jego numeru identyfikacyjnego.