Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II

Projekt wspófinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.03-30-0001/17-00 zawarta w dniu 29.09.2017 r.

wartość projektu: 13 050 731,45 zł

wartość dotacji: 8 960 148,17 zł

 Dofinansowanie unijne - WRPO

Przedmiot projektu

Zdjęcie - rondo StarołękaPrzedmiotem projektu jest budowa systemu niezależnie funkcjonujących obiektów parkingowych typu „Parkuj i Jedź” (P&R) w następujących lokalizacjach:

  • w rejonie ulic Św. Michała, Warszawska i Świętojańska (Parking - Św. Michała),
  • w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn ograniczonego od północy ul. Biskupińską (Parking - Strzeszyn),
  • w rejonie ulic Hetmańska, Starołęcka i Wągrowska (parking w formie zatoki parkingowej – dalej zwany Parking - rondo Starołęka).

W wyniku realizacji projektu powstaną 3 zintegrowane węzły przesiadkowe (ZWP) umożliwiające dogodną zmianę środka transportu. ZWP będą integrować transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, samochodowy, motocyklowy, rowerowy i pieszy.

ZWP obejmujące parkingi P&R przyczynią się do usprawnienia i rozwoju systemu transportowego, zmniejszenia kongestii oraz stworzenia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.

Realizacyjny projekt polega na budowie nowych utwardzonych nawierzchni placów/zatok parkingowych o łącznej pojemności 207 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych.

W ramach projektu dla każdej lokalizacji wykonane zostaną następujące elementy: rozbiórki i prace przygotowawcze, ułożenie nawierzchni, kanalizacja teletechniczna, ogrodzenie, wykonanie bramownicy, oświetlenie, monitoring wizyjny, mała architektura, tablica informacyjna (informacja pasażerska), tablice informacyjne drogowskazowe, zestaw naprawczy dla rowerów, zadaszenie dla rowerów, usunięcie kolizji, zieleń, stojaki na rowery, przyłącze sanitarne i wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze elektryczne, kanalizacja deszczowa.

Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe stanowiące dojścia do/z miejsc parkingowych oraz jezdnie manewrowe na placu postojowym. Projekt obejmuje również instalację systemu zarządzania parkingami P&R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym wraz z integracją z istniejącym systemem centralnym, w tym: kasa biletowa, elektroniczna interaktywna tablica informacji pasażerskiej, elektroniczne tablice drogowe, terminal wjazdowy i wyjazdowy, elektroniczna tablica zmiennej treści, system zarządzania parkingiem P&R.

Głównym celem projektu, jest zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmiana niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych w Poznaniu, która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu kongestii (zatłoczenia motoryzacyjnego) oraz tym samym złych warunków podróży samochodem zwłaszcza na dojazdach do miasta jak i na sieci ulic śródmiejskich.

Projekt przyczyni się do stworzenia warunków dla bardziej zrównoważonego systemu transportowego, niż ma to miejsce w stanie istniejącym. Oddziaływanie projektu ma charakter ponadlokalny aglomeracyjny, tzn. z pozytywnych efektów projektu mogą potencjalnie korzystać mieszkańcy całego powiatu poznańskiego.

Głównym efektem projektu będzie wzrost liczby osób korzystających z transportu publicznego, ograniczenie ruchu drogowego w Poznaniu oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Realizacja projektu przyczyni się pośrednio do poprawy bezpieczeństwa, podwyższenia jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej i poprawy estetyki krajobrazu w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Likwidowane będą również bariery architektoniczne, uniemożliwiające lub utrudniające swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym i starszym.

 Bieżące informacje o realizacji projektu znajdują się na stronie PIM

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 14 977 059,00 zł