Przebudowa torowisk w poznańskich ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku

Projekt wspófinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 Umowa o dofinansowanie Nr POIS.06.01.00-00-0036/16-00 zawarta w dniu 03.10.2017 r.

 wartość projektu: 62 805 288,00 zł

wartość dotacji: 27 253 606,26 zł

Fundusz Spojnosci PR

 

Przedmiot rzeczowy

Przebudowa torowisk Wierzbiecice 28 Czerwca 1956r2.Przedmiotem rzeczowym projektu jest przebudowa fragmentu istniejącego torowiska tramwajowego w Poznaniu w ciągu ulic Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, Matyi i Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową wraz z przebudową torowego węzła rozjazdowego u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Realizacyjny projekt polega na przebudowie torowiska tramwajowego o łącznej, długości ok. 1,42 km.

Generalnym założeniem projektu, jest wykonanie torowiska i towarzyszącej mu  infrastruktury technicznej w standardzie odpowiadającym współczesnym technologiom, uwzględniającym m.in. wymagania ochrony klimatu akustycznego (dot. m.in. rozwiązań ograniczających drgania, wibracje i hałas), preferencje podróżnych (dot. m.in. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dostępu do informacji pasażerskiej podawanej w czasie rzeczywistym) oraz oczekiwania organizatora transportu publicznego oraz podmiotów tę usługę świadczących, głównie w zakresie  trwałości tych rozwiązań oraz niskich kosztów ich eksploatacji.

W ramach inwestycji, obok opisanej przebudowy infrastruktury torowej planuje się m.in.:

  • przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci trakcyjnej,
  • modernizację istniejących i budowę nowych przystanków tramwajowych, autobusowych i tramwajowo-autobusowych ( w tym wspólnego węzła przesiadkowego w rejonie rynku Wildeckiego),
  • przebudowę kolizyjnej infrastruktury drogowej,
  • budowę nowych instalacji teletechnicznych, w tym miejskiego monitoringu wizyjnego i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • budowę parkingów B&R, łącznie na ok. 16 miejsc postojowych.

Spodziewanym efektem realizacji rzeczowej projektu, poza odnową infrastruktury technicznej (nie tylko transportu publicznego), jest poprawa sprawności komunikacyjnej systemu tramwajowego. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności tego właśnie środka transportu – co stanowi jeden z podstawowych celów projektu.

 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

Czytaj także:

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku

Podsumowanie konsultacji społecznych "Wildecka Bimba"

Podsumowanie konsultacji społecznych koncepcji projektowej

Miasto Poznań uzyskało unijne środki na modernizację torowisk na ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r.

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2017-2022): 65 217 630 zł

Termin zakończenia realizacji: 2022 r.

 

Wizualizacje: