Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 6.1. "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Nr : POIS.06.01.00-00-0040/16-00 zawarta w dniu 28 czerwca 2017r.

Wartość projektu: 171 043 844,56 zł

Wartość dotacji: 56 999 376,53 zł

Wspolfinansowane przez Unie Europejska2

 

 Pętla na Unii Lubelskiej - wizualizacja

Przedmiot projektu

Przedmiotem rzeczowym projektu jest przebudowa istniejącego torowiska tramwajowego na odc. od ul. Kórnickiej do osiedla Lecha i dalej do ronda Żegrze oraz budowa nowego odcinka trasy tramwajowej w ciągu ul. Unii Lubelskiej zakończonego pętlą tramwajowo-autobusową, pełniącą funkcje zarówno przystanku końcowego jak i zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Realizacyjnie projekt to trzy etapy:

etap I     –   polegający na przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Chartowo i Żegrze, długości ok. 2,44 km,

etap II    –   polegający na budowie torowiska tramwajowego na odc. od ronda Żegrze do pętli tramwajowo-autobusowej w rejonie ul. Falistej wraz z budową ww. pętli, długości ok. 0,82 km,

etap III   –   polegający na przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kórnicka, Katowicka i Piaśnicka, długości ok. 1,88 km.

Generalnym założeniem projektu jest wykonanie torowiska i towarzyszącej mu  infrastruktury technicznej w standardzie odpowiadającym współczesnym technologiom, uwzględniającym m.in. wymagania ochrony klimatu akustycznego (dot. m.in. rozwiązań ograniczających drgania, wibracje i hałas), preferencje podróżnych (dot. m.in. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dostępu do informacji pasażerskiej podawanej w czasie rzeczywistym) oraz oczekiwania organizatora transportu publicznego oraz podmiotów tę usługę świadczących, głównie w zakresie  trwałości tych rozwiązań oraz niskich kosztów ich eksploatacji.

W ramach inwestycji, obok opisanej przebudowy/budowy infrastruktury torowej planuje się m.in.:

  • przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci trakcyjnej,
  • przebudowę istniejącej stacji prostownikowej „Żegrze”,
  • modernizacje istniejących i budowę nowych przystanków tramwajowych, autobusowych i tramwajowo-autobusowych,
  • przebudowę kolizyjnej infrastruktury drogowej, w tym budowę nie istniejącego obecnie odc. ul. Unii Lubelskiej,
  • przebudowę obiektów inżynierskich, w tym schodów skarpowych na przystanku os. Tysiąclecia,
  • budowę nowych instalacji teletechnicznych, w tym miejskiego monitoringu wizyjnego i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • budowę parkingów B&R, łącznie na ok. 200 miejsc postojowych,
  • budowę nowych ciągów pieszych i rowerowych.

Spodziewanym efektem realizacji rzeczowej projektu, poza odnową infrastruktury technicznej (nie tylko transportu publicznego), jest poprawa sprawności komunikacyjnej systemu tramwajowego. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności tego właśnie środka transportu – co stanowi jeden z podstawowych celów projektu.

Bieżące informacje dotyczące realizacji inwestycji znajdują się na stronie internetowej: www.nowe-rataje.pl

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

Czytaj także:

Konsultacje społeczne w sprawie modernizacji trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przedłużenia torowiska do pętli Falista

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy istniejącego odcinka ul. Unii Lubelskiej od ul. Falistej do Obodrzyckiej

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2017-2022): 184 688 413 zł

Termin zakończenia realizacji: 2022 r.

 

Wizualizacje: