Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego

 

Zdjęcie: Ulica Kraszewskiego w PoznaniuPrzedmiotem projektu jest dokumentacja techniczna na przebudowę torowiska w ul. Kraszewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ul. Szamarzewskiego. Projekt planuje się „dowiązać" do planowanej inwestycji „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego” oraz przebudowanego w latach 2016-2017 torowiska w ul. Zwierzynieckiej.

Realizacyjny projekt polegać będzie na przebudowie torowiska tramwajowego o łącznej, długości ok. 150 m.

Generalnym założeniem projektu, jest zaprojektowanie torowiska i towarzyszącej mu  infrastruktury technicznej w standardzie odpowiadającym współczesnym technologiom, uwzględniającym m.in. wymagania ochrony klimatu akustycznego (dot. m.in. rozwiązań ograniczających drgania, wibracje i hałas) oraz podmiotów tę usługę świadczących, głównie w zakresie  trwałości tych rozwiązań oraz niskich kosztów ich eksploatacji.

W ramach inwestycji, obok opisanej przebudowy infrastruktury torowej planuje się m.in.:

  • przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci trakcyjnej,
  • przebudowę kolizyjnej infrastruktury drogowej.

Spodziewanym efektem realizacji rzeczowej projektu, poza odnową infrastruktury technicznej (nie tylko transportu publicznego), jest poprawa sprawności komunikacyjnej systemu tramwajowego. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności tego właśnie środka transportu – co stanowi jeden z podstawowych celów projektu.

Na poniższej mapie przedstawiamy zakres planowanych prac:

 Mapa: Kraszewskiego - zakres inwestycji

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2018-2019): 688 000 zł

Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 2019 r.

 Termin zakończenia realizacji prac budowlanych jest uzależniony od terminu realizacji zadania „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego”.