Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego

Projekt wspófinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.06.01.00-00-0045/16-00 zawarta w dniu 03.08.2017 r.

 wartość projektu: 64 434 622,33 zł

wartość dotacji: 27 249 407,91 zł

Wspolfinansowane przez Unie Europejska3

 

Dąbrowskiego przy rynku Jeżyckim - wizualizacjaKonieczność przebudowy ul. Dąbrowskiego wynika ze złego stanu infrastruktury. Dla odcinka ul. Dąbrowskiego od rynku Jeżyckiego (ul. Prusa-Żurawia) do ul. Roosevelta, z uwagi na kontrowersje związane z docelową funkcją ulicy, w przyszłości przygotowane zostaną warianty koncepcyjne, w ramach odrębnego zadania związanego z procesem rewitalizacji tej części Jeżyc.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa torowiska w ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego/Żeromskiego do ul. Prusa. Projekt „dowiązano" do przebudowanego w latach 2015-2016 węzła „Żeromskiego", a także istniejącego torowiska w ul. Dąbrowskiego za ul. Prusa (na wysokości ul. Strzałkowskiego) oraz w ul. Kraszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego.

Realizacyjny projekt polega na przebudowie torowiska tramwajowego o łącznej, długości ok. 1,24 km.

Generalnym założeniem projektu, jest wykonanie torowiska i towarzyszącej mu  infrastruktury technicznej w standardzie odpowiadającym współczesnym technologiom, uwzględniającym m.in. wymagania ochrony klimatu akustycznego (dot. m.in. rozwiązań ograniczających drgania, wibracje i hałas), preferencje podróżnych (dot. m.in. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dostępu do informacji pasażerskiej podawanej w czasie rzeczywistym) oraz oczekiwania organizatora transportu publicznego oraz podmiotów tę usługę świadczących, głównie w zakresie  trwałości tych rozwiązań oraz niskich kosztów ich eksploatacji.

W ramach inwestycji, obok opisanej przebudowy infrastruktury torowej planuje się m.in.:

  • przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci trakcyjnej,
  • przebudowę istniejącej stacji prostownikowej „Janickiego”,
  • modernizacje istniejących i budowę nowych przystanków tramwajowych, autobusowych i tramwajowo-autobusowych,
  • przebudowę kolizyjnej infrastruktury drogowej,
  • budowę nowych instalacji teletechnicznych, w tym miejskiego monitoringu wizyjnego i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • budowę parkingów B&R, łącznie na ok. 38 miejsc postojowych.

Spodziewanym efektem realizacji rzeczowej projektu, poza odnową infrastruktury technicznej (nie tylko transportu publicznego), jest poprawa sprawności komunikacyjnej systemu tramwajowego. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności tego właśnie środka transportu – co stanowi jeden z podstawowych celów projektu.

 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

Czytaj także:

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Dąbrowskiego

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2017-2022): 67 309 609 zł

Termin zakończenia realizacji: 2022 r.

 

Wizualizacje: