Regulaminy

Regulamin udzielania zamówień publicznych do wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Wyciąg z Regulaminu udzielania zamówień publicznych do wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

5.4.5. W postępowaniu, którego wartość przekracza kwotę wskazaną w pkt 5.4.1.2 (zamówienia o wartości powyżej 10.000,00 zł netto), dopuszcza się możliwość nieuwzględnienia oferty Wykonawcy lub konsorcjum, którego Wykonawca jest uczestnikiem, jeżeli Zamawiający na podstawie jakichkolwiek środków dowodowych jest w stanie stwierdzić nienależyte wykonanie podobnego zamówienia przez tego Wykonawcę, w terminie 36 miesięcy poprzedzających termin składania ofert

5.4.6. Dowodem potwierdzającym nienależyte wykonanie zamówienia jest w szczególności:

a) brak realizacji umowy w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

b) rozwiązanie umowy lub unieważnienie zamówienia z winy Wykonawcy

c) naliczenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

d) niewłaściwe wykonanie zamówienia potwierdzone protokołem

e) notatka służbowa sporządzona przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację lub nadzór nad wykonaniem zamówienia potwierdzająca, że wykonane zamówienie obarczone było wadą leżącą po stronie Wykonawcy, powodującą konieczność poniesienia dodatkowych prac i/lub wydatków przez Zamawiającego

5.4.7. Decyzję o nieuwzględnieniu oferty Wykonawcy podejmuje Kierownik Zamawiającego na pisemny wniosek komórki merytorycznej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Informację o nieuwzględnieniu oferty wraz z uzasadnieniem oraz informacją o przysługującym środku odwoławczym przekazuje się niezwłocznie Wykonawcy lub liderowi konsorcjum, którego Wykonawca jest uczestnikiem

5.4.8. Od decyzji Kierownika Zamawiającego w przedmiocie nieuwzględnienia oferty Wykonawcy lub konsorcjum, którego Wykonawca jest członkiem, przysługuje odwołanie. Odwołaniewnosi się pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu oferty

5.4.9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania

5.4.10. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego do czasu jego rozpatrzenia

5.4.11. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający dokonuje ponownej oceny ofert uwzględniając ofertę Odwołującego