ZTM.EZ.3310.6.2017

Opublikowano: 14/08/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 23.08.2017

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - OPZ

załącznik nr 1 do OPZ - Instrukcja badań terenowych satysfakcji klientów korzystających z transportu publicznego i powiecie poznańskim

załącznik nr 2 do OPZ - kwestionariusz wywiadu PAPI (1) lub TAPI (1) dla Badania I

załącznik nr 3 do OPZ - kwestionariusz ankiety internetowej CAWI dla Badania II

załącznik nr 4 do OPZ - kwestionariusz wywiadu  PAPI (2) lub TAPI (2) dla Badania III

załącznik nr 5 do OPZ - kwestionariusz wywiadu PAPI (3) lub TAPI (3) dla Badania IV

załącznik nr 6 do OPZ - kwestionariusz wywiadu PAPI (4) lub TAPI (4) dla Badania V

załącznik nr 7 do OPZ - wykaz linii komunikacyjnych wraz z minimalną liczbą respondentów dla Badania V

Odpowiedzi na zadane pytania - 22.08.2017

Modyfikacja SIWZ - 22.08.2017

Modyfikacja SIWZ - 23.08.2017

Termin składania ofert mija 25.08.2017r., o godz. 11:00

Termin składania ofert mija 28.08.2017r., o godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 29.08.2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 14.09.2017