Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczną się 25 czerwca br.

Opublikowano: 11/06/2019
Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczną się 25 czerwca br.

Planowana jest nie tylko przebudowa torowiska od ul. Pamiątkowej do obecnie funkcjonującej pętli Dębiec, a także budowa zupełnie nowej trasy tramwajowej do Klina Dębieckiego. Zarząd Transportu Miejskiego dysponuje już wstępną koncepcją tej inwestycji – zostanie ona przedstawiona na spotkaniu 25 czerwca, po którym możliwe będzie przekazania swoich uwag. Uruchomiona została również strona internetowa www.tramwajdebiec.pl, na której można zapoznać się m.in. z opisem inwestycji oraz wizualizacjami.

25 czerwca 2019r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu. Celem projektu jest poprawa sytuacji transportowej mieszkańców południowych obszarów Poznania poprzez rozbudowę sieci tramwajowej oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Rozwiązania te mają zmniejszyć liczbę samochodów i ograniczyć zatłoczenie ulic nie tylko w rejonie Klina Dębieckiego, ale także – ze względu na bliskość autostrady A2 – w całym Poznaniu.

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę torowiska od ul. Pamiątkowej do istniejącej pętli Dębiec - ok. 1,7 km,
  • budowę nowej trasy tramwajowej o długości ok. 1,6 km - od pętli Dębiec, wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956r. (w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej), do Klina Dębieckiego (w rejonie zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna Wilda, w pobliżu autostrady A2),
  • powstanie – w obrębie węzła Klin Dębiecki – pętli autobusowo-tramwajowej oraz  parkingów typu Park&Ride, Bike&Ride oraz miejsc  krótkiego postoju typu Kiss&Ride oraz dla autobusów dalekobieżnych,
  • kompleksową przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

Zakładany przebieg nowej trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

W ramach projektu zakłada się kształtowanie jak najbardziej dogodnych węzłów przesiadkowych, w miarę możliwości w oparciu o zasadę „drzwi w drzwi”.

Na całej długości inwestycji nastąpi dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu rowerowego do standardów infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawa nawierzchni chodników w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy.

Zakłada się realizację m.in. możliwie szerokich platform przystankowych, adekwatnych do prognozowanych potoków pasażerskich oraz zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery architektoniczne, a jednocześnie poprawiających bezpieczeństwo i wygodę poruszania się osób z dysfunkcjami narządów ruchu, słuchu czy wzroku.

Przygotowana koncepcja zawiera po dwa różne warianty rozwiązań technicznych dotyczących wiaduktu nad linią kolejową nr 802 oraz torowiska w ulicy 28 Czerwca 1956r. (od ul. Czechosłowackiej).

Przewidziano również modernizację Targowiska „Racjonalizatorów”, którego nowy kształt pozwoli na dalszy rozwój funkcji handlowej tego miejsca. W ramach projektu planuje się nowe rozmieszczenie pawilonów i straganów handlowych, miejsc postojowych dla samochodów dostawczych, toalet i wiat śmietnikowych, a także nowoczesnych elementów malej architektury oraz urządzenie zieleni.

Konsultacje rozpoczną się 25 czerwca br. od spotkania z mieszkańcami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Łozowej 77 (początek – godz. 17.00).  Wówczas można będzie zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami i zgłosić swoje uwagi.

Uruchomiona została również strona internetowa www.tramwajdebiec.pl, na której można zapoznać się m.in. z opisem inwestycji oraz wizualizacjami. Od 25 czerwca będzie można na niej wyrazić opinie na temat inwestycji.

Uwagi można będzie nadsyłać – do 16 lipca 2019r. - także pocztą:

  • eletroniczną – konsultacje@ztm.poznan.pl
  • tradycyjną – Zarząd Transportu Miejskiego, Dział Planowania Inwestycji, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

 

Weź udział w konsultacjach! Włącz się w planowanie naszego Miasta!

 

Więcej informacji na temat inwestycji: Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu