O ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego w imieniu Miasta Poznania realizuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Statut ZTM

Uchwała Nr LVIII/1097/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017

 

Jan GosiewskiJan Gosiewski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Jan Gosiewski jest dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu od 7 stycznia 2019 roku.

Do końca 2018 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. strategii i projektów Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. Wcześniej pracował m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich, gdzie odpowiadał za fundusze europejskie, a także był motorniczym tramwajów w MPK Poznań.

Jest zaangażowany w działalność Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych.

 

 

 

Wojciech Miechowicz – zastępca dyrektora ds. publicznego transportu

Tomasz Łapszewicz – zastępca dyrektora ds. infrastruktury transportowej

Małgorzata Pilichowska-Woźniak – zastępca dyrektora ds. sprzedaży i obsługi klientów

Ewa Wieczorek – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

 

 

 

 Zarząd Transportu Miejskiego jest zobowiązany do:

 • prognozowania i modelowania rozwiązań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego;

 • badania rynku usług lokalnego transportu zbiorowego i potrzeb przewozowych mieszkańców Miasta Poznania, kształtowania struktury układu komunikacyjnego (ustalania więźby ruchu, tras i linii komunikacyjnych) oraz podaży usług przewozowych;

 • ustalania wielkości usług przewozowych dla sieci lokalnego transportu zbiorowego w ramach publicznego transportu pasażerskiego;

 • zatwierdzania planów remontów i modernizacji oraz planów inwestycji w infrastrukturę transportową, zgodnie z wymogami polityki transportowej Miasta Poznania;

 • prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • kontroli jakości i efektywności świadczonych przez Operatorów usług przewozowych;
 • ustalania przebiegu linii komunikacyjnych oraz lokalizacji przystanków, a także określania czasowych zmian przebiegu linii komunikacyjnych, wynikających z wyłączenia określonych tras komunikacyjnych z ruchu;

 • emisji i dystrybucji biletów oraz innych nośników opłat za przejazdy (w tym karty miejskiej PEKA w zintegrowanym systemie transportu zbiorowego),

 • kontroli uiszczania opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej;

 • rozpatrywania skarg i wniosków pasażerów dotyczących lokalnego transportu zbiorowego i przekazywania odpowiednich rekomendacji Operatorom;

 • prowadzenia działań w zakresie wdrażania dynamicznej informacji pasażerskiej na bazie danych z pojazdów Operatorów;

 • zarządzania i eksploatacji parkingów systemu Parkuj i Jedź (Park&Ride).