Inwestycje prowadzone

 

3. Wierzbiecice 3Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. W ramach zadania przewidziano projektowanie oraz realizację prac, polegających na przebudowie układu torowo-drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (podziemnych instalacji komunalnych, ulic, chodników, zieleni i małej architektury). Zakres inwestycji obejmuje ulice: Wierzbięcice - od skrzyżowania z ulicą ks. Jakuba Wujka do rynku Wildeckiego oraz 28 Czerwca 1956 r. - od rynku Wildeckiego do skrzyżowania z ulicami Kilińskiego i Krzyżową. Więcej…

 

 

 

4. Unii Lubelskiej 3Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Przebudowa obejmie odcinek trasy w ciągu ul. Kórnickiej oraz ul. Żegrze – powstanie torowisko o nowoczesnych parametrach, gwarantujących trwałość, poprawę bezpieczeństwa, ograniczenie emisji drgań i hałasu. Wybudowana zostanie również  nowa trasa w ciągu ul. Unii Lubelskiej (z pętlą tramwajowo-autobusową „Unii Lubelskiej”). Więcej...

 

 

Projekt Copernicus - wizualizacjaTramwaj na Kopernika – Projekt Copernicus. Przebieg trasy tramwajowej do osiedla Kopernika został wyznaczony przez obszar zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulic: Arciszewskiego, Pogodnej i Promienistej. Oddziaływanie trasy rozciąga się również na osiedla: Św. Łazarz, Junikowo oraz Górczyn. Dostępność do przystanków będzie bardzo wysoka, a funkcjonalność węzłów przesiadkowych zapewni wysokiej jakości infrastruktura, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej…

 

 

2. Naramowice 3Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu. Celem inwestycji jest poprawa komfortu życia mieszkańców Naramowic i usprawnienie komunikacji zbiorowej w tym rejonie. Budowa nowoczesnej linii tramwajowej od Wilczaka do Naramowic, wraz z towarzyszącym mu układem drogowym to pierwszy z trzech planowanych etapów inwestycji. Więcej… 

 

 

 

 

 

Skrzyżowanie ulic Garbary i EstkowskiegoBudowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II. Celem zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla projektowanego odcinka trasy tramwajowej od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary- Estkowskiego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Więcej…

 

 

 

 

 

Klin Debiecki3Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu. Zakładany przebieg trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania:  od rejonu istniejącej pętli Dębiec, wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956r. (w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej) do nowej pętli tramwajowo-autobusowej zlokalizowanej w pobliżu os. Dębina,  przy ulicach 28 Czerwca 1956r., Samotnej, gdzie planuje się węzeł przesiadkowy wraz z parkingiem P&R. Więcej…