Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego

 

W Poznaniu przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstała Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego. To miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Poznańskiego Transportu Publicznego,w obszarach m.in.: organizacyjnych, przewozowych, handlowych, taryfowych czy infrastrukturalnych. Jedną z inspiracji powstania PRTA był artykuł dr hab. Mikołaja Tomaszyka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiający koncepcję Rady Pasażerów.

Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu i gminach, z którymi zostały zawarte stosowne porozumienia międzygminne. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji transportu publicznego są oceniane przez różne środowiska opiniotwórcze biorące udział w życiu miasta. Opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednak jednomyślne. Zadaniem Rady jest zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk oraz wypracowanie konsensusu. Rada umożliwia swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji. Jest to również rozszerzenie organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostało powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który gwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Członkowie Rady zostali wybrani podczas spotkań inicjujących powstanie PRTA. Pierwsze oficjalne spotkanie PRTA odbyło się w dniu 9 grudnia 2020 r. na platformie Zoom.

1. Prezentacja PRTA

2. Regulamin wyboru członków PRTA

3. Skład PRTA

4. Inauguracja 9 grudnia 2020 r.

5. Inauguracja - foto

6. Rekomendacja nr 1 Komfort termiczny i oświetlenie - 25 stycznia 2021 r.

7. Rekomendacja nr 2 Węzły przesiadkowe - 14 kwietnia 2021 r.

8. Rekomendacja nr 3 Komunikaty o opóźnieniach - 21 lipca 2021 r.

9. Rekomendacja nr 4 Kampania informacyjno-promocyjna - 24 sierpnia 2021 r.