Regulamin przewozów

 

Regulamin przewozów w komunikacji miejskiej
(lokalnym transporcie zbiorowym)
organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Poznaniu
(obowiązuje od 14.11.2023r.)

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki obsługi pasażerów, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w granicach administracyjnych miasta Poznania i gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej).

                                                                § 2                                                       

 Przepisy regulaminu stosuje się z uwzględnieniem przepisów:

1)     rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;

2)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004;

3)     ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4)     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

5)     ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;

6)     ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;

7)     ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;

8)     ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

9)     ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi;

10)   ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

11)   ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

 

§ 3

 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) BOK – Biuro Obsługi Klienta; miejsce kontaktu z klientami, prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, realizujące w szczególności obsługę kont Użytkowników, wniosków i reklamacji oraz pełniące funkcję punktu informacyjnego;

2)  dokument przewozu – nośnik informacji w postaci papierowej albo elektronicznej, uprawniający pasażera do przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej;

3) karta PEKA – Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna; nośnik informacji, o którym mowa w regulaminie korzystania z usług dostępnych w Systemie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, określonym przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu;

4) komunikacja miejska – komunikacja miejska organizowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu;

5) kontroler – kontroler biletowy, o którym mowa w regulaminie kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów w pojazdach komunikacji miejskiej wykonującej przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, określonym przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu;

6) operator – operator komunikacji miejskiej; podmiot, który zawarł z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu umowę o świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), na linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej określonej w umowie;

7) opłata dodatkowa – opłata, o której mowa w uchwale Rady Miasta Poznania w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej;

8)  pasażer – osoba fizyczna, która zawarła umowę przewozu;

9)  podróż – podróż z użyciem tPortmonetki; przewóz między zbliżeniem karty PEKA do czytnika przy wejściu do pierwszego pojazdu komunikacji miejskiej a zbliżeniem karty PEKA do czytnika przy wyjściu z ostatniego pojazdu, obejmujący do czterech następujących po sobie przejazdów przy użyciu tPortmonetki, z zachowaniem odstępów między tymi przejazdami nie dłuższymi niż 20 minut;

10) pojazd – pojazd komunikacji miejskiej; środek transportu (autobus, tramwaj) użytkowany przez operatora komunikacji miejskiej w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu;

11) POK – Punkt Obsługi Klienta; miejsce kontaktu z klientami, prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu lub na jego zlecenie, realizujące w szczególności sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, obsługę kont klienta i wydawanie kart PEKA, obsługę wniosków i reklamacji oraz pełniące funkcję punktu informacyjnego;

12) porozumienie międzygminne – porozumienie zawarte między Miastem Poznań a gminą w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), w którym Miasto Poznań przejmuje do realizacji zadanie własne gminy polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym;

13)  PPO – Punkt Poboru Opłat; miejsce na linii komunikacyjnej, istniejące wyłącznie
w postaci cyfrowej, uwzględniane przy opłacaniu przewozu za pomocą tPortmonetki oraz przy korzystaniu z biletów okresowych na trasę:

a)      utworzone na linii komunikacyjnej organizowanej w ramach porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), oznaczonej w informacji pasażerskiej znajdującej się na przystanku i w pojeździe danej linii, na której średnie odległości między przystankami przekraczają 1 km,

b)      położone między dwoma kolejnymi przystankami, między którymi odległość wynosi co najmniej 1 km,

-       przy czym liczba PPO jest zależna od liczby kilometrów między dwoma kolejnymi przystankami: mniej niż 1 km = 0 PPO, od 1 km do mniej niż 2 km = 1 PPO, od 2 km do mniej niż 3 km = 2 PPO, (...) od N km do mniej niż N+1 km = N PPO;

14) prowadzący pojazd – osoba uprawniona przez operatora komunikacji miejskiej, bezpośrednio kierująca pojazdem komunikacji miejskiej;

15) przejazd – przewóz pomiędzy wejściem do pojazdu komunikacji miejskiej a wyjściem z tego samego pojazdu, podczas tego samego kursu;

16) przejazd przy użyciu tPortmonetki – przewóz między zbliżeniem karty PEKA do czytnika przy wejściu do pojazdu komunikacji miejskiej a zbliżeniem karty PEKA do czytnika przy wyjściu z tego samego pojazdu, podczas tego samego kursu;

17) przewóz – transport osób, rzeczy i zwierząt domowych wykonywany przez operatora komunikacji miejskiej;

18)  przyklęk – funkcja techniczna pojazdu komunikacji miejskiej umożliwiająca podczas zatrzymania pojazdu na przystanku obniżenie podłogi pojazdu po stronie drzwi przeznaczonych do przemieszczania się pasażerów;

19) system SOP – System Obsługi Pasażera; interfejs obsługowo-transakcyjny dla klientów, dostępny za pośrednictwem stron internetowych: www.peka.poznan.pl oraz www.ztm.poznan.pl;

20) system OPS – Open Payment System; system dystrybucji biletów jednorazowych czasowych i biletów krótkookresowych, w postaci elektronicznej, w pojazdach, za pomocą kart płatniczych i systemu płatności zbliżeniowych BLIK;

21) system PEKA – środowisko teleinformatyczne, o którym mowa w regulaminie korzystania z usług dostępnych w Systemie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, określonym przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu;

22) taryfa – cennik opłat określony uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym;

23) tPortmonetka – funkcjonalność Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej umożliwiająca opłacanie jednorazowych przejazdów w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu;

24)  wezwanie do zapłaty – druk ścisłego zarachowania, o którym mowa w regulaminie kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów w pojazdach komunikacji miejskiej wykonującej przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, określonym przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu;

25)  ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu; jednostka organizacyjna Miasta Poznania, wykonująca w imieniu Prezydenta Miasta Poznania zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, w granicach administracyjnych miasta Poznania i gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej).

§ 4

Pojazdy eksploatowane w komunikacji miejskiej oznacza się w szczególności:

1)     za pomocą logo ZTM;

2)     za pomocą logo operatora;

3)     indywidualnym numerem taborowym – na każdej zewnętrznej ścianie pojazdu oraz we wnętrzu, na tylnej ścianie kabiny prowadzącego pojazd;

4)     w przypadku pojazdów wyposażonych w monitoring wizyjny – piktogramami z symbolem kamery, informującymi o wyposażeniu pojazdu w system kontroli zdarzeń za pomocą kamer i urządzeń do przetwarzania obrazu, umieszczonymi przy wejściach do pojazdu;

5)     w przypadku pojazdów całkowicie lub częściowo niskopodłogowych – piktogramami z symbolem osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, umieszczonymi na przedniej ścianie pojazdu oraz przy wejściach do pojazdu pozbawionych stopni wejściowych;

6)     w przypadku pojazdów przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich – piktogramami z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego, umieszczonymi na przedniej ścianie pojazdu oraz przy wejściu do pojazdu umożliwiającym wjazd wózkiem inwalidzkim na miejsce przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego;

7)     w przypadku pojazdów, w których dopuszczony jest przewóz wózków dziecięcych – piktogramami z symbolem wózka dziecięcego, umieszczonymi na przedniej ścianie pojazdu oraz przy wejściu do pojazdu znajdującym się najbliżej miejsca umożliwiającego przewóz wózka dziecięcego;

8)     w przypadku pojazdów przystosowanych do przewozu rowerów – piktogramem roweru, umieszczonym przy wejściu do pojazdu znajdującym się najbliżej miejsca przystosowanego do przewozu roweru;

9)     w przypadku pojazdów, w których wyznaczono miejsca siedzące pierwszeństwa dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, w szczególności osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku – piktogramami z symbolem osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, umieszczonymi wewnątrz pojazdu, przy wyznaczonych miejscach;

10) w przypadku pojazdów, w których wyznaczono miejsca siedzące pierwszeństwa dla osób z małym dzieckiem na ręku i kobiet w ciąży – piktogramami z symbolem osoby z małym dzieckiem na ręku, umieszczonym wewnątrz pojazdu, przy wyznaczonych miejscach.

 

Rozdział 3

 Prawa i obowiązki pasażera

§ 5

 Umowę przewozu zawiera się przez samo zajęcie miejsca w pojeździe przez pasażera.

 § 6

 1. Pasażer jest obowiązany do posiadania w czasie przejazdu i okazania podczas kontroli ważnego dokumentu przewozu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Rodzaje dokumentów przewozu określa załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Obowiązek posiadania w czasie przejazdu ważnego dokumentu przewozu nie dotyczy pasażerów spełniających warunki przejazdu bez dokumentu przewozu, określonych uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
 4. W przypadku korzystania z uprawnień do przejazdów ulgowych wymagane jest posiadanie, poza dokumentem przewozu, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do przejazdów ulgowych lub zapisanej w systemie PEKA informacji o tym uprawnieniu.
 5. Warunki i zasady uzyskiwania niektórych rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie do przejazdów ulgowych oraz zapisywania w systemie PEKA informacji o tym uprawnieniu określa załącznik nr 2 do regulaminu.
 6. Nieważnym dokumentem przewozu jest dokument:

1)     podrobiony;

2)     przerobiony;

3)     uszkodzony poprzez naruszenie warstwy graficznej nośnika informacji, które podważa jego wiarygodność, utrudnia identyfikację jego posiadacza lub uniemożliwia korzystanie z warstwy graficznej zgodnie z jej przeznaczeniem;

4)     uszkodzony poprzez naruszenie warstwy elektronicznej nośnika informacji, które podważa jego wiarygodność, utrudnia identyfikację jego posiadacza lub uniemożliwia korzystanie z warstwy elektronicznej zgodnie z jej przeznaczeniem;

5)     imienny, który został użyty przez osobę o tożsamości innej niż określona w dokumencie.

7. Brak ważnego dokumentu przewozu w czasie przejazdu lub odmowa okazania kontrolerowi posiadanego dokumentu przewozu stanowi podstawę do nałożenia na pasażera obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.

§ 7

 

 1. Podczas wsiadania do pojazdu, przebywania w pojeździe i wysiadania z pojazdu pasażer jest obowiązany do stosowania się w szczególności do:

 

1)     przepisów porządkowych określonych uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań;

2)     poleceń i komunikatów porządkowych wydawanych przez prowadzącego pojazd lub kontrolera;

3)     zasad współżycia społecznego.

2. ZTM i operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu pasażerów spowodowane:

 

1)     niezastosowaniem się do przepisów, poleceń, komunikatów i zasad, o których mowa w ust. 1;

2)     innymi niedozwolonymi czynnościami osób trzecich określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

3. ZTM i operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane uzasadnionym zatrzymaniem lub uzasadnioną zmianą trasy przejazdu pojazdu, wynikającymi z zaistnienia zdarzenia lub sytuacji zagrożenia życia ludzkiego albo zaistnienia okoliczności niezależnych od ZTM lub operatora, uniemożliwiających wykonanie przewozu zgodnie z przebiegiem linii komunikacyjnej, w szczególności awarii sieci, robót drogowych i blokad drogowych.

 

§ 8

 

 1. W razie zamiaru wejścia do pojazdu lub wyjścia z pojazdu na przystanku „na żądanie”, oznaczonym „nż.”:

 

1)     osoba zamierzająca wejść do pojazdu – obowiązana jest odpowiednio wcześniej ustawić się na przystanku, w miejscu widocznym dla prowadzącego pojazd z dostatecznej odległości;

2)     pasażer zamierzający wyjść z pojazdu – jest obowiązany nacisnąć w pojeździe, odpowiednio wcześniej, właściwy przycisk służący do sygnalizowania zamiaru wyjścia z pojazdu;

 

-       tak, aby prowadzący pojazd mógł bezpiecznie, bez nagłego hamowania lub nagłej zmiany toru ruchu pojazdu, zatrzymać pojazd na przystanku.

                             

2. W razie zbyt późnego zasygnalizowania zamiaru wejścia do pojazdu lub wyjścia z pojazdu, o którym mowa w ust. 1, prowadzący pojazd jest zwolniony z obowiązku zatrzymania pojazdu na przystanku „na żądanie”.

 

§ 9

 

Osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku, o znacznie obniżonej sprawności ruchowej, w szczególności z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu utrudniającym pokonywanie różnicy poziomów powierzchni, poruszające się za pomocą osoby asystującej, wózka inwalidzkiego dopuszczonego do przewozu, kul ortopedycznych, laski inwalidzkiej lub podpórki rehabilitacyjnej, osoby poruszające się samodzielnie za pomocą białej laski lub psa asystującego – przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz osoby z wózkiem dziecięcym, w przypadku pojazdu wyposażonego w przyklęk, mają możliwość skorzystania z tej funkcji technicznej, pod warunkiem że przed zatrzymaniem pojazdu:

 

1)     osoba zamierzająca wejść do pojazdu – oczekuje na przystanku w miejscu wyznaczonym do oczekiwania osób niepełnosprawnych i z wózkami dziecięcymi, a jeżeli przystanek nie ma wyznaczonego takiego miejsca lub miejsce to jest zajęte przez inną osobę – w innym miejscu widocznym dla prowadzącego pojazd;

2)     pasażer zamierzający wyjść z pojazdu – naciśnie w pojeździe, odpowiednio wcześniej, właściwy przycisk służący do sygnalizowania zamiaru wyjścia z pojazdu i jednocześnie potrzeby skorzystania z przyklęku;

 

– z zastrzeżeniem § 15.

 

§ 10

 

Osoby niepełnosprawne poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego, dopuszczonego do przewozu, w przypadku pojazdu wyposażonego w rampę najazdową mają możliwość skorzystania z tego urządzenia, pod warunkiem że przed zatrzymaniem pojazdu:

 

1)     osoba zamierzająca wejść do pojazdu – oczekuje na przystanku w miejscu wyznaczonym do oczekiwania osób niepełnosprawnych i z wózkami dziecięcymi, a jeżeli przystanek nie ma wyznaczonego takiego miejsca lub miejsce to jest zajęte przez inną osobę – w innym miejscu widocznym dla prowadzącego pojazd;

2)     pasażer zamierzający wyjść z pojazdu – naciśnie w pojeździe, odpowiednio wcześniej, właściwy przycisk służący do sygnalizowania zamiaru wyjścia z pojazdu i jednocześnie potrzeby skorzystania z rampy najazdowej;

 

– z zastrzeżeniem § 16.

 

§ 11

 

 1. W razie konieczności awaryjnego opuszczenia pojazdu poza przystankiem przez pasażerów prowadzący pojazd i pasażerowie obowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się między pojazdem a otoczeniem miejsca opuszczenia pojazdu.
 2. Decyzja o umożliwieniu awaryjnego opuszczenia pojazdu przez pasażerów poza przystankiem należy do wyłącznej kompetencji prowadzącego pojazd.

 

§ 12

 

Pasażer, który bez szczególnie uzasadnionej przyczyny, wynikającej z zaistnienia zdarzenia lub sytuacji zagrożenia życia ludzkiego, spowoduje zatrzymanie lub zmianę trasy przejazdu pojazdu, jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

 

 

§ 13

 

 1. Pasażer, który przewozi rzeczy mające charakter bagażu podręcznego, o wymiarach przekraczających wymiary określone w przepisach porządkowych określonych uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań, jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.
 2. Pasażer, który przewozi rzeczy lub zwierzęta wyłączone z przewozu, określone w przepisach, o których mowa w § 2, oraz w przepisach porządkowych określonych uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań, jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia tych rzeczy i zwierząt na najbliższym przystanku na trasie przejazdu pojazdu na wezwanie prowadzącego pojazd, kontrolera, funkcjonariusza służb porządkowych lub innego pasażera.
 3. Wstrzymanie ruchu pojazdu na czas dłuższy niż niezbędny do niezwłocznego usunięcia z pojazdu rzeczy lub zwierzęcia wyłączonego z przewozu jest nieuzasadnionym zatrzymaniem pojazdu. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 4

 

Prawa i obowiązki prowadzącego pojazd

 

§ 14

 

 1. Na prośbę pasażera lub osoby zamierzającej wejść do pojazdu prowadzący pojazd jest obowiązany do udzielenia informacji o przebiegu linii komunikacyjnej, o ewentualnej zmianie jej przebiegu oraz o miejscu wywieszenia w pojeździe informacji o opłatach za przejazdy i wyciągu z przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prowadzący pojazd nie udziela informacji:

 

1)     w trakcie jazdy pojazdu;

2)     jeżeli udzielanie informacji mogłoby spowodować opóźnienie w realizacji rozkładu jazdy.

 

§ 15

 

W razie obecności na przystanku, w miejscu widocznym dla prowadzącego pojazd, osoby poruszającej się samodzielnie za pomocą białej laski lub psa asystującego – przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej prowadzący pojazd jest obowiązany do:

 

1)     otwarcia wszystkich drzwi pojazdu;

2)     w przypadku pojazdu wyposażonego w system informacji głosowej – wygłoszenia komunikatu głosowego zawierającego informację co najmniej w zakresie:

 

a)     numeru linii komunikacyjnej,

 

b)     docelowego przystanku końcowego,

 

c)     w razie czasowej zmiany przebiegu linii komunikacyjnej – informacji o zmianie przebiegu linii;

 

3)     w przypadku pojazdu wyposażonego w przyklęk – zastosowania tej funkcji technicznej.

 

§ 16

 

 1. Prowadzący pojazd jest obowiązany do udzielenia pomocy osobie poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego dopuszczonego do przewozu i zamierzającej wejść do pojazdu albo wyjść z pojazdu, na jej żądanie, w zakresie:

 

1)      rozłożenia i złożenia rampy najazdowej;

2)      w przypadku wózków inwalidzkich bez silnika – współdziałania w przemieszczeniu wózka inwalidzkiego po rampie najazdowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

                   

2. Do przemieszczania wózka inwalidzkiego po rampie najazdowej przez prowadzącego pojazd stosuje się warunki i zasady określone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

 

§ 17

 

 1. Po zakończeniu czynności związanych z zakończeniem jednego kursu i rozpoczęciem kolejnego kursu prowadzący pojazd jest obowiązany do niezwłocznego podjechania pojazdem do przystanku i umożliwienia zajęcia miejsc w pojeździe przez pasażerów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prowadzący pojazd jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 1:

 

1)     w razie braku miejsca na stanowisku odjazdowym;

2)     gdy ruch pojazdów na przystanku jest kierowany przez uprawnioną osobę.

 

§ 18

 

 1. Przed ruszeniem pojazdu z przystanku prowadzący pojazd jest obowiązany do zasygnalizowania zamiaru zamknięcia drzwi pojazdu akustycznym sygnałem odjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pojazdów:

 

1)     wyposażonych w automatyczny system informacji o zamykaniu drzwi;

2)     niewyposażonych w system sygnalizacji odjazdu.              

3. Sygnalizacja zamiaru zamknięcia drzwi pojazdu może nastąpić wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu przez prowadzącego pojazd, czy wszystkie osoby wsiadające przemieściły się do wewnątrz pojazdu, a wszyscy pasażerowie wysiadający przemieścili się na zewnątrz pojazdu.           

4. Ruszenie pojazdu z przystanku może nastąpić wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu przez prowadzącego pojazd:

1)      właściwego zamknięcia wszystkich drzwi;

2)      czy drzwi pojazdu nie przycięły osoby zamierzającej wejść do pojazdu lub pasażera zamierzającego wyjść z pojazdu albo przemieszczanych zwierząt lub rzeczy.

 

§ 19

 1. W razie naruszenia przez pasażera przepisów porządkowych określonych uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań, w szczególności naruszenia wybrykiem porządku publicznego albo wywołania zgorszenia w pojeździe, prowadzący pojazd jest obowiązany do podjęcia niezbędnych, możliwych w danej sytuacji, czynności mających na celu usunięcie z niego osób stanowiących zagrożenie dla pozostałych pasażerów lub mienia pasażerów albo mienia publicznego, w tym niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu właściwych służb porządkowych.
 2. Prowadzący pojazd jest zwolniony z obowiązku podjęcia czynności określonych w ust. 1 (z wyłączeniem obowiązku niezwłocznego powiadomienia właściwych służb porządkowych), jeżeli spowodowałoby to zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.

 

Rozdział 5

 

Opłaty za przejazdy

 

§ 20

 

 1. Warunki i zasady wnoszenia opłat za przejazdy określa, z zastrzeżeniem ust. 2, załącznik nr 3 do regulaminu.
 2. Warunki i zasady sprzedaży biletów za pomocą kart płatniczych i systemu płatności zbliżeniowych BLIK określa regulamin sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w systemie OPS, określony przez operatora systemu OPS.

 

Rozdział 6

 

Kontrola biletów

 

§ 21

 

Kontrola biletów dokonywania jest na warunkach i zasadach określonych w:

 

1)     art. 33a ustawy, o której mowa w § 2 pkt 6;

2)     art. 45 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 2 pkt 10;

3)     regulaminie kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów w pojazdach komunikacji miejskiej wykonującej przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, określonym przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

 

§ 22

 

Opłata dodatkowa ulega obniżeniu o 50%, w razie jej uiszczenia podczas kontroli u kontrolera lub w ciągu 7 dni od jej wystawienia, jeżeli została nałożona z powodu:

 

1)     braku odpowiedniego dokumentu przewozu;

2)     braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów;

3)     przejazdu nieprzekraczającego 5 minut ponad czas określony w ważnym dokumencie przewozu;

4)     przewozu przez pasażera zwierząt lub rzeczy wyłączonych z przewozu, lub rzeczy o wymiarach większych niż określonych uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań.

 

Rozdział 7

 

Rzeczy znalezione

 

§ 23

 

 1. Postępowanie w sprawie rzeczy znalezionych odbywa się na warunkach i zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 2 pkt 11, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W przypadku rzeczy znalezionych w pojazdach zadania właściwego zarządcy środka transportu publicznego wykonuje także prowadzący pojazd.
 3. Rzecz znalezioną w pojeździe znalazca może oddać prowadzącemu pojazd.

 

Rozdział 8

 

Reklamacje, odwołania, skargi i wnioski

 

§ 24

 

 1. W terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia przez kontrolera wezwania do zapłaty pasażer może wnieść do ZTM reklamację z tytułu:

 

1)     nienależytego wykonania czynności;

2)     sporządzonego wezwania do zapłaty.

  

2. Reklamacja może być złożona:

 

1)     w formie ustnej, do protokołu, w dowolnym POK lub BOK;

2)     w formie pisemnej, w postaci papierowej:

a)     w dowolnym POK lub BOK,

b)     przesyłką pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, na adres siedziby ZTM: ul. Jana Matejki 59, 60-770 Poznań;

3)     w formie pisemnej, w postaci elektronicznej, za pomocą:

a)     środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej ZTM: www.ztm.poznan.pl,

b)     dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ZTM,

c)     konta użytkownika systemu PEKA.         

3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu zapłaty opłaty dodatkowej, określonego na wezwaniu do zapłaty.         

4. Reklamację złożoną po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.        

5. Ponowienie rozstrzygniętej reklamacji, bez wskazania nowych i istotnych dla sprawy okoliczności, skutkuje brakiem zmiany rozstrzygnięcia reklamacji.         

6. Do reklamacji złożonych w sprawach niewymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w § 2 pkt 4.

 

§ 25

 

 1. Reklamacje, odwołania, skargi i wnioski pasażerów w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej rozpatruje Dyrektor ZTM lub inna osoba przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
 2. Skargi i wnioski pasażerów w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej rozpatrują także właściwi operatorzy w zakresie swoich kompetencji.
 3. Reklamacje dotyczące opłat za bilety nabywane w terminalach biletowych systemu OPS i funkcjonowania systemu OPS rozpatrywane są przez operatora systemu OPS.
 4. Reklamacje dotyczące opłat za bilety w biletomatach stacjonarnych i funkcjonowania biletomatów stacjonarnych rozpatrywane są przez operatora biletomatów stacjonarnych.
 5. Reklamacje dotyczące opłat za bilety nabywane w systemie PEKA i funkcjonowania systemu PEKA rozpatrywane są na warunkach i zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług dostępnych w Systemie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej określonym zarządzeniem Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

 

§ 26

 

 1. Reklamacje, odwołania, skargi i wnioski, składane w postaci papierowej i elektronicznej, powinny zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzą, i jej adres.
 2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W razie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony. W takim razie reklamujący przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jest informowany o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odwołania są rozpatrywane w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
 5. Skargi i wnioski są rozpatrywane w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Załączniki:

Podstawa prawna:

od 14.11.2023 r. –– Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 847/2023/P z dnia 13.11.2023 r.

Pasażerów komunikacji miejskiej i osoby przebywające na przystankach i dworcach obowiązują także Przepisy porządkowe