Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe obowiązujące od 1 lipca 2020 roku

 Przyczyna opłaty dodatkowej

 Wysokość opłaty dodatkowej

 Wysokość opłaty dodatkowej płatnej u kontrolera lub w ciągu 7 dni od nałożenia

Za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego

 280 zł

 140 zł

Za przejazd nie przekraczający 5 minut ponad czas dokumentu przewozu

 140 zł

 70 zł

Za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego

 224 zł

 112 zł

Za zabieranie do środka transportowego rzeczy i zwierząt wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków

 280 zł

 140 zł

Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny

 560 zł

 560 zł

Po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej pobierana jest opłata manipulacyjna 22,40 zł.

Do opłaty dodatkowej dolicza się należność za przewóz (zgodnie z art. 33a ustawy Prawo Przewozowe z 15 listopada 1984r., Dz. U. z 2015r. poz. 915). Opłata dodatkowa uprawnia do kontynuowania przejazdu tym samym pojazdem, w czasie trwania danego kursu.

Podstawa prawna obowiązująca od 1.07.2020r.: Uchwała Rady Miasta Poznania nr XXVI/481/VIII/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz w sprawie wysokości opłaty manipulacyjnej.

Jak i gdzie można zapłacić za opłatę dodatkową?

Opłatę dodatkową można uregulować:

- w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań,

- przelewem na konto:  PKO Bank Polski (adres banku: pl. Wolności 3, 60-914 Poznań). Nr konta: 40 1020 4027 0000 1902 1262 7214 (w tytule zapłaty prosimy podać serię i numer wezwania do zapłaty)

Należność z tytułu opłaty dodatkowej objętej pozwem można opłacić we wszystkich Punktach Obsługi Klienta ZTM.

Uwaga! Od 1 lipca 2020r. druki opłat dodatkowych wystawianych poprzez urządzenia mobilne (sprawdzarki kontrolerskie) posiadają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do tychże opłat dodatkowych. Gapowiczów, którzy zdecydują się na zapłatę przelewem za wystawioną w ten sposób karę za jazdę bez ważnego biletu lub uprawnień do przejazdów ulgowych prosimy o wykonywanie przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na pierwszej stronie wydruku z urządzenia mobilnego. Opłatę można uiścić także gotówką lub kartą bankową u kontrolera, względnie w Punktach Obsługi Klienta ZTM. W przypadku opłaty dodatkowej wystawionej na formularzu papierowym, płatność można dokonać przelewem na rachunek bankowy zamieszczony na druku opłaty dodatkowej lub gotówką albo kartą bankową u kontrolera, bądź w Punktach Obsługi Klienta ZTM.

Ważne!
Niedopłata z tytułu opłaty dodatkowej podlega dalszej windykacji. Za datę rozliczenia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu na konto. Wysokość kwoty wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.

Odwołania i reklamacje

Pasażer ma prawo - w ciągu 3 miesięcy od wystawienia wezwania do zapłaty - odwołać się pisemnie od decyzji kontrolera:

- listownie na adres: Biuro Obsługi Klienta ZTM, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,

- za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie ZTM

Ważne! W treści reklamacji/odwołania prosimy podać: imię, nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, a także serię i numer otrzymanego wezwania do zapłaty. Reklamacje/odwołania bez powyższych danych nie są rozpatrywane.

Numery rachunków bankowych

Tytuł płatności Numer rachunku bankowego
Opłaty dodatkowe* 40 1020 4027 0000 1902 1262 7214
Wadia, kaucje, depozyty 19 1020 4027 0000 1102 1262 7305
Zezwolenia, opłaty za zatrzymanie na przystankach 71 1020 4027 0000 1102 1262 7339

*Uwaga! Od 1 lipca 2020r. druki opłat dodatkowych wystawianych poprzez urządzenia mobilne (sprawdzarki kontrolerskie) posiadają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do tychże opłat dodatkowych. Gapowiczów, którzy zdecydują się na zapłatę przelewem za wystawioną w ten sposób karę za jazdę bez ważnego biletu lub uprawnień do przejazdów ulgowych prosimy o wykonywanie przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na pierwszej stronie wydruku z urządzenia mobilnego. Opłatę można uiścić także gotówką lub kartą bankową u kontrolera lub w Punktach Obsługi Klienta ZTM.

Brak zapłaty za opłatę dodatkową to narażanie się na odsetki, drogę sądową i wpis do BIK

Po 14 dniach od wystawienia wezwania, w przypadku braku wpłaty, są naliczane odsetki ustawowe. W przypadku okazania w terminie 7 dni ważnego dokumentu na przewóz lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz uiszczeniu w tym terminie opłaty manipulacyjnej wezwanie do zapłaty ulega umorzeniu. W przypadku wezwania do zapłaty opłaconego na miejscu u kontrolera, ale pozbawionego danych osobowych pasażera, od decyzji kontrolera nie przysługuje reklamacja.

W przypadku nieuregulowania płatności we wskazanym terminie sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (DZ. U. z 2003 r. nr 50 poz. 424 z późn.  zm.) informacja o zadłużeniu może zostać przekazana do biura informacji gospodarczej, prowadzącej jawny i ogólnodostępny wykaz zobowiązań przedsiębiorców i konsumentów. Procedura wykreślania z systemu Krajowego Rejestru Długów następuje automatycznie po całkowitym uregulowaniu zobowiązań w ciągu 14 dni od spłaty. ZTM nie wystawia w związku z tym zaświadczeń potwierdzających wykreślenie dłużnika z systemu Krajowego Rejestru Długów. 

Dane osobowe

Dane osobowe uzyskiwane w trakcie kontroli biletowej są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w celu dochodzenia roszczeń z tytułu umowy przewozu.