Ulgi i zwolnienia

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg jest określony przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta Poznania. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na podstawie ustaw szczególnych.

W Poznaniu obowiązują dwa rodzaje zniżek – ulga 50 procent (bilet za pół ceny) i prawo do przejazdów bezpłatnych. Do dyspozycji pasażerów są też bilety specjalne, czyli bilety w promocyjnej, niższej cenie, przysługujące pasażerom spełniającym określone warunki. W ten sposób Poznań i 19 gmin współtworzących transport aglomeracyjny (Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl) oferuje możliwość tańszych przejazdów np. dzięki Biletowi Metropolitalnemu. Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest mieszkanie w Poznaniu lub na terenie jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym* oraz płacenie podatku PIT na rzecz Poznania lub jednej z tych 19 gmin.

Wykaz osób uprawnionych do ulg, opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz opis warunków umożliwiających korzystanie z poszczególnych typów biletów specjalnych jest przedstawiony w poniższej tabeli.

Uwaga! W przypadku korzystania z taryfy przystankowej (tPortmonetki) na karcie PEKA i posiadania uprawnienia do przejazdów ulgowych (50 proc.) prosimy o zapisanie uprawnienia na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Bez dopełnienia tej formalności system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną (100 proc.).

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy na liniach ZTM Poznań obowiązujące od 5 listopada 2022r.

Przejazdy bezpłatne

Lp.

Osoby uprawnione oraz sposób potwierdzenia prawa zniżki podczas podróży

1

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o uprawnieniu

lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

b) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne,

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką,

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

2

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 1 lit. a oraz lit. b, w czasie podróży z tymi osobami

3

Opiekunowie dzieci wymienionych w pkt. 1 lit. a oraz lit. b

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

Ważna legitymacja uprawniająca do przejazdów bez dziecka na trasie miejsce zamieszkania – szkoła (albo inna placówka specjalna) – miejsce zamieszkania. Szkoła lub inna placówka specjalna musi znajdować się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym.

Powyższa legitymacja wydawana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna.

4

Osoby z niepełnosprawnością

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o uprawnieniu

lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- I grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

b) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz  z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

5

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 4 w czasie podróży z tymi osobami

6

Funkcjonariusze policji na podstawie ważnej legitymacji funkcjonariusza

7

Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej

8

Umundurowani funkcjonariusze straży miejskiej/gminnej w czasie pełnienia służby na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym*

9

Osoby, które ukończyły 70 lat

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu

lub

- ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek

10

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia na  podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna

11

Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956r.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu,

lub

- ważna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem potwierdzającym udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 roku (Poznański Czerwiec 1956)

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji.

12

Honorowi Obywatele Miasta Poznania na podstawie zaświadczenia wydanego przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

13

Honorowi Obywatele jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ danego miasta lub gminy

14

Osoby w Europejskim Dniu bez Samochodu tj. 22 września, lub w piątek poprzedzający  bezpośrednio 22 września, jeżeli 22 września przypada w danym roku kalendarzowym w sobotę lub niedzielę - jedna osoba na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu

15

Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- identyfikator wolontariusza z hologramem ZTM Poznań

Zwolnienie przysługuje  organizacji na jeden dzień w roku kalendarzowym pod warunkiem złożenia w siedzibie ZTM Poznań na 14 dni przed terminem zbiórki wniosku o wydanie hologramów na identyfikatory. Wniosek musi zawierać  nazwę organizatora zbiórki, termin jej przeprowadzenia oraz liczbę wolontariuszy wraz z załączonym wzorem identyfikatora wolontariusza i kopią pozwolenia na zbiórkę wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

16

Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub Radę Miasta Poznania bądź pod ich patronatem, w których jako nagrodę przewidziano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu

Okres ważności uprawnienia podany jest przez organizatora konkursu, jednak nie może przekraczać 366 dni. Datę rozpoczęcia ważności uprawnienia, przypadającą w okresie do 366 dni od rozstrzygnięcia konkursu, wybiera laureat.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM

17

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywające na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25. rok życia

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM na podstawie okazanego poświadczenia wydanego przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

18

Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingów Parkuj i Jedź (Park & Ride) w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do 24 godzin od momentu pozostawienia pojazdu na parkingu. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości opłat i sposobu ich uiszczania reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Poznania -na podstawie biletu parkingowego oraz ważnego dowodu rejestracyjnego.

Przez parking Park & Ride rozumie się zorganizowany przez Miasto Poznań parking umożliwiający odpłatne pozostawienie pojazdów samochodowych i bezpłatne kontynuowanie podróży lokalnym transportem zbiorowym.

19

Osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej”, „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

lub

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klienta po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

20

Osoby, korzystające ze środków lokalnego transportu zbiorowego w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 3:00  do godz. 24:00, po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu  informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia  przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 100 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

Decyzja wraz z bieżącą informacją dotyczącą przejazdów bezpłatnych znajduje się na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

21

Osoby posiadające tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości

lub

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

22

Weterani i weterani poszkodowani na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

23

Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

24

Posłowie i senatorowie RP na podstawie Ustawy z dn. 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej

25

Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz  opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych I grupy na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji osoby represjonowanej wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

* Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

 

 Przejazdy ulgowe (50-proc.)

Uwaga! W przypadku korzystania z taryfy przystankowej (tPortmonetki) na karcie PEKA oraz posiadania uprawnienia do przejazdów ulgowych (50 proc.) prosimy o zapisanie uprawnienia na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Bez dopełnienia tej formalności system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną (100 proc.).

Lp.

Osoby uprawnione oraz sposób potwierdzenia prawa zniżki podczas podróży

1

Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o uprawnieniu

lub ważna legitymacja szkolna

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

2

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, których siedziba nie znajduje się na terenie miasta Poznania ani jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym, do 30 września roku, w którym ukończyli 20. rok życia na ważnej legitymacji szkolnej. 

3

Dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek dziecka lub (do czasu rozpoczęcia nauki w szkole) - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.

4

Emeryci i renciści

 Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o uprawnieniu lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości,

 - decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.

5

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w trybie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 170 ze zm.)

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

Jeden z niżej wymienionych dokumentów wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z ważnym dowodem tożsamości:

- ważna decyzja,
- ważne zaświadczenie,
- aktualny odcinek świadczenia,
- zasiłek przedemerytalny

lub

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.  

6

Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych        

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o uprawnieniu lub

ważna legitymacja doktoranta.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji doktoranta lub elektronicznie zgodnie z zapisami w Regulaminie Przewozów.

7

Osoby z niepełnosprawnością        

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu

lub

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- II grupę inwalidztwa,

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.

8

Osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”        

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu

lub

- legitymacja wydana przez Polski Czerwony Krzyż stwierdzająca nadanie oznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wymienionej wyżej legitymacji.

9

Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające w trybie Ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 303 ze zm.)

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o uprawnieniu

lub ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wskazanych dokumentów.

10

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.        

11

Kombatanci i osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 * Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

         

                                   Bilety specjalne

Bilety specjalne to bilety w promocyjnej, niższej cenie, przysługujące pasażerom spełniającym określone warunki.

Dla pięciu biletów specjalnych:
- Metropolitalnego,
- Metropolitalnego z Ulgą,
- Seniora,
- dla Rodzin 4+,
- Socjalnego
podstawowym warunkiem uzyskania jest mieszkanie w Poznaniu lub na terenie jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym* oraz płacenie podatku PIT na rzecz Poznania lub jednej z tych 19 gmin. W ten sposób Poznań i 19 gmin współtworzących transport aglomeracyjny (Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl) oferują możliwość tańszych przejazdów.

Są trzy bilety specjalne dedykowane uczniom szkół podstawowych, średnich oraz studentom:
- bilet semestralny,
- bilet dla uczniów szkół podstawowych,
- bilet na rok szkolny

Ponadto, wśród biletów specjalnych są też:
- bilet dla honorowych dawców krwi,
- bilet dla pracowników przewoźników realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu,
- bilet dla pracowników MPK i ich rodzin.

Bilety specjalne dla osób mieszkających i płacących podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin*

Warto mieszkać i płacić podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym – można wówczas korzystać z tańszych okresowych biletów specjalnych:

- Biletu dla Rodzin 4+, 
- Biletu Metropolitalnego,
- Biletu Metropolitalnego z Ulgą,
- Biletu Seniora,
- Biletu Socjalnego

Bilet 4+ dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

Uprawnieni do zakupu Biletu 4+
Uprawnieni do zakupu Biletu 4+ są rodzice i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci mieszkający w Poznaniu lub jednej z 19 gmin* pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

- prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego,

- dzieci mają maksymalnie: 18 lat lub 24 lata - w przypadku kontynuowania nauki lub maksymalnie 26 lat - w przypadku dziecka z niepełnosprawnością legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji.

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

Warunek zakupu Biletu 4+
Warunkiem zakupu Biletu 4+ jest imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Sposób uzyskania uprawnienia
Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM. W tym celu niezbędne jest:

- złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego (Uwaga! Pobierając dokument z Internetu prosimy o pobieranie druku bezpośrednio ze strony www.ztm.poznan.pl. Wówczas mamy gwarancję, że wniosek jest aktualny),

- przedłożenie pierwszej strony kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Dla klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem PIT za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ponadto niezbędne jest okazanie:

- dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość opiekuna prawnego,

- skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci, Karta Dużej Rodziny,

- ważnych legitymacji szkolnych lub stosownych dokumentów ze szkoły bądź uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia,

- w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- imiennych kart PEKA wszystkich członków rodziny upoważnionych do korzystania z uprawnienia.

Termin obowiązywania
Uprawienie jest zapisywane na karcie PEKA lub w Aplikacji PEKA każdego członka rodziny do czasu osiągnięcia przez najstarsze dziecko 18 roku życia.

W celu przedłużenia uprawnień do korzystania z biletu 4+, opiekun prawny dziecka okazuje w Punkcie Obsługi Klienta:

- ważne legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły bądź z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia,

- w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Uwaga! Klienci mający zapisane uprawnienie do Biletu 4+ na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., mogą korzystać z tego prawa do końca ważności ulgi, wg procedury obowiązującej do 2.12.2019r. Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”. W tym przypadku klienci mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu  potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* w czasie, kiedy korzystali z tego biletu.

Bilet Metropolitalny

Uprawnieni do zakupu Biletu Metropolitalnego
Uprawnieni do zakupu Biletu Metropolitalnego to osoby, które mieszkają i płacą podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym.

Warunek zakupu Biletu Metropolitalnego
Warunkiem zakupu Biletu Metropolitalnego jest imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Sposób uzyskania uprawnienia
Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM. W tym celu niezbędne jest:

- złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego (Uwaga! Pobierając dokument z Internetu prosimy o pobieranie druku bezpośrednio ze strony www.ztm.poznan.pl. Wówczas mamy gwarancję, że wniosek jest aktualny),

- przedłożenie pierwszej strony kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Dla klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem PIT za ostatni zakończony rok podatkowy.

Termin obowiązywania
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. Po tym terminie albo w przypadku chęci zakupu biletu, którego okres ważności rozpoczyna się przed 30 czerwca następnego roku, ale koniec jego ważności przypada po 30 czerwca, należy powtórzyć procedurę. Czyli: złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku (za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia) na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* oraz zapisać uprawnienie w systemie PEKA.

Ważne! Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. Po tym terminie albo w przypadku chęci zakupu biletu, którego okres ważności rozpoczyna się przed 30 czerwca następnego roku, ale koniec jego ważności przypada po 30 czerwca, należy powtórzyć procedurę. Czyli: złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku (za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia) na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* oraz zapisać uprawnienie w systemie PEKA.

Uwaga! Klienci mający zapisane uprawnienie do Biletu Metropolitanego na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., mogą korzystać z tego prawa do końca ważności ulgi, wg procedury obowiązującej do 2.12.2019r. Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”. W tym przypadku klienci mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu  potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* w czasie, kiedy korzystali z tego biletu.

Bilet Metropolitalny z ulgą

Uprawnieni do zakupu Biletu Metropolitalnego z Ulgą
Uprawnieni do zakupu Biletu Metropolitalnego z Ulgą są:

- dzieci uczące się, do ukończenia 23. roku życia uczęszczające do szkół i mieszkające w Poznaniu lub jednej z 19 gmin*, jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, mieszkają/e w Poznaniu lub jednej z 19 gmin*;

- osoby do ukończenia 18. roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli mieszkają w Poznaniu lub jednej z 19 gmin*;

- studenci uczelni z siedzibą w Poznaniu lub jednej z 19 gmin*;

- emeryci i renciści;

- osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w trybie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 170 ze zm.);

- doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin*;

- osoby z niepełnosprawnościami posiadające ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważną legitymację, potwierdzające:
- całkowitą niezdolność do pracy,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- II grupę inwalidztwa;

- osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, stwierdzającej nadanie oznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości;

- osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające w trybie Ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 303 ze zm.) na podstawie ważnej decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z ważnym dokumentem tożsamości;

- kombatanci i osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;

Warunek zakupu Biletu Metropolitalnego z Ulgą
Warunkiem zakupu Biletu Metropolitalnego z Ulgą jest imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Sposób uzyskania uprawnienia
Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM. W tym celu niezbędne jest:

- złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego (Uwaga! Pobierając dokument z Internetu prosimy o pobieranie druku bezpośrednio ze strony www.ztm.poznan.pl. Wówczas mamy gwarancję, że wniosek jest aktualny),

- przedłożenie pierwszej strony kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Dla klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem PIT za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ważne! W przypadku Biletu Metropolitanego z Ulgą oprócz spełnienia powyższych warunków konieczne jest okazanie lub dostarczenie oryginału (bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) dokumentu uprawniającego do ulgi. Np. student powinien okazać ważną legitymację studencką w celu zapisania ulgi w systemie i na karcie PEKA (lub na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej aktywnej w systemie PEKA).

Jeśli uprawnienie do Biletu Metropolitalnego z Ulgą dotyczy dzieci uczących się, poza okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi ich dane rodzic/opiekun wpisuje na oświadczeniu posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.

W momencie utraty lub zmiany uprawnień do przejazdów ulgowych pasażer zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych w przedmiocie przysługujących mu uprawnień lub ich braku.

Termin obowiązywania
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. Po tym terminie albo w przypadku chęci zakupu biletu, którego okres ważności rozpoczyna się przed 30 czerwca następnego roku, ale koniec jego ważności przypada po 30 czerwca, należy powtórzyć procedurę. Czyli: złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku (za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia) na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* oraz zapisać uprawnienie w systemie PEKA.

Uwaga! Klienci mający zapisane uprawnienie do Biletu Metropolitanego z Ulgą na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., mogą korzystać z tego prawa do końca ważności ulgi, wg procedury obowiązującej do 2.12.2019r. Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”. W tym przypadku klienci mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu  potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* w czasie, kiedy korzystali z tego biletu.

Bilet Seniora        

Uprawnieni do zakupu Biletu Seniora
Uprawnieni do zakupu Biletu Seniora są seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, ale jeszcze nie ukończyli 70. roku życia. Warto pamiętać, że od ukończenia 70. roku życia podróżowanie komunikacją zbiorową organizowaną przez ZTM jest bezpłatne.

Warunek zakupu Biletu Seniora
Warunkiem zakupu Biletu Seniora jest imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Sposób uzyskania uprawnienia
Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek. W tym celu niezbędne jest:

- złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego (Uwaga! Pobierając dokument z Internetu prosimy o pobieranie druku bezpośrednio ze strony www.ztm.poznan.pl. Wówczas mamy gwarancję, że wniosek jest aktualny),

- przedłożenie pierwszej strony kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Dla klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem PIT za ostatni zakończony rok podatkowy.

Termin obowiązywania
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. Po tym terminie albo w przypadku chęci zakupu biletu, którego okres ważności rozpoczyna się przed 30 czerwca następnego roku, ale koniec jego ważności przypada po 30 czerwca, należy powtórzyć procedurę. Czyli: złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku (za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia) na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* oraz zapisać uprawnienie w systemie PEKA.

Uwaga! Klienci mający zapisane uprawnienie do Biletu Seniora na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., mogą korzystać z tego prawa do końca ważności ulgi, wg procedury obowiązującej do 2.12.2019r. Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”. W tym przypadku klienci mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu  potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* w czasie, kiedy korzystali z tego biletu.

Bilet Socjalny

Uprawnieni do zakupu Biletu Socjalnego
Uprawnieni do zakupu Biletu Socjalnego to osoby mieszkające w Poznaniu lub jednej z 19 gmin* pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:
- pobieranie zasiłku stałego,
- pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego,
- pobieranie renty socjalnej.

Warunek zakupu Biletu Socjalnego
Warunkiem zakupu Biletu Socjalnego jest imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Sposób uzyskania uprawnienia
Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM. W tym celu niezbędne jest:

- złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego (Uwaga! Pobierając dokument z Internetu prosimy o pobieranie druku bezpośrednio ze strony www.ztm.poznan.pl. Wówczas mamy gwarancję, że wniosek jest aktualny),

- przedłożenie pierwszej strony kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Dla klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem PIT za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ponadto niezbędne jest okazanie:

- ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości (w przypadku pobierania zasiłku stałego),

- ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości (w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego),

- ważnej decyzji lub ważnej legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej wydanych w trybie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dokumentem tożsamości (w przypadku pobierania renty socjalnej).

Termin obowiązywania
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. Po tym terminie albo w przypadku chęci zakupu biletu, którego okres ważności rozpoczyna się przed 30 czerwca następnego roku, ale koniec jego ważności przypada po 30 czerwca, należy powtórzyć procedurę. Czyli: złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku (za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia) na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* oraz zapisać uprawnienie w systemie PEKA.

Uwaga! Klienci mający zapisane uprawnienie do Biletu Socjalnego na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., mogą korzystać z tego prawa do końca ważności ulgi, wg procedury obowiązującej do 2.12.2019r. Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”. W tym przypadku klienci mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu  potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin* w czasie, kiedy korzystali z tego biletu.

Bilety Specjalne dla uczniów i studentów 

Bilet Semestralny

Uprawnieni do zakupu Biletu Semestralnego

- studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych,

- dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin*,

- doktoranci z uczelni lub jednostek naukowych

Warunek zakupu Biletu Semestralnego

-ważna legitymacja szkolna/studencka/doktoranta

lub

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej/doktoranta.

Bilet dla uczniów szkół podstawowych

Uprawnieni do zakupu biletu dla uczniów szkół podstawowych:

- dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin*,

- dzieci i młodzież ucząca się, realizująca naukę w trybie edukacji domowej lub zdalnej w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Uwaga! Przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych musi spełniać warunki uprawniające do zakupu Biletu Metropolitalnego

Warunek zakupu biletu dla uczniów szkół podstawowych: imienne konto użytkownika systemu PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku dzieci i młodzieży uczącej się, realizujących naukę w trybie edukacji domowej lub zdalnej w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych przeprowadzane jest weryfikacja uprawnienia do zakupu Biletu Metropolitalnego jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM.

Bilet na rok szkolny

Uprawnieni do zakupu biletu na rok szkolny to dzieci i młodzież ucząca się, od 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin*.

Warunek zakupu biletu na rok szkolny - imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja szkolna.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Pozostałe bilety specjalne

Bilet dla honorowych dawców krwi

Uprawnieni do zakupu biletu dla honorowych dawców krwi to osoby, które otrzymały odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” lub „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Warunek zakupu biletu dla honorowych dawców krwi - imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, stwierdzającej nadanie odznaki, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Bilet dla pracowników przewoźników

Uprawnieni do zakupu biletu dla pracowników przewoźników są kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów, operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM).

Warunek zakupu biletu dla pracowników przewoźników - imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego zaświadczenia od pracodawcy.

Bilet dla pracowników MPK i ich rodzin

Uprawnieni do zakupu biletu dla pracowników MPK i ich rodzin są pracownicy MPK Poznań Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym:

1) małżonkowie,

2) dzieci pracownika i wychowywani przez niego pasierbowie w wieku do 16 lat lub

jeśli uczęszczają do szkoły (w tym wyższej) – do ukończenia 26. roku życia oraz dzieci pracowników trwale niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, których niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dokumentem.

Warunek zakupu biletu dla pracowników przewoźników - imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu zaświadczenia od pracodawcy.

 * Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Podstawa prawna: Uchwała Nr LXV/1328/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Informacji o ulgach i zwolnieniach udzielają także konsultanci info61 646 33 44 POZnan Kontaktlinii: