Regulamin PEKA

Regulamin korzystania z PEKA obowiązujący od 12.04.2023r.

1. Cel regulaminu

Celem regulaminu jest określenie zasad zawierania umowy pomiędzy klientem, użytkownikiem, a ZTM Poznań, korzystania z usług dostępnych w systemie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) w szczególności dotyczących rejestracji konta w systemie PEKA, uzyskania i użytkowania karty PEKA oraz Aplikacji PEKA.

2. Zakres stosowania

2.1. Zakres podmiotowy

Regulamin obowiązuje użytkowników kart PEKA i Aplikacji PEKA, pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) oraz osób upoważnionych przez ZTM do wykonywania zadań objętych niniejszym regulaminem.

2.2. Zakres przedmiotowy

Regulamin obejmuje swoim zakresem zasady i warunki:
1. Rejestrowania użytkownika w Systemie PEKA i zakładania konta,
2. Uzyskiwania kart PEKA (imiennej, na okaziciela, PEKA Junior, PEKA Firma),
3. Prawidłowego posługiwania się kartą PEKA,
4. Korzystania z Aplikacji Mobilnej PEKA,
5. Zapisywania uprawnień do ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM,
6. Zakupu biletów elektronicznych obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM,
7. Korzystania z tPortmonetki,
8. Wystawiania faktur VAT,
9. Zamknięcia konta użytkownika,
10. Zastrzegania karty PEKA oraz wyrejestrowania Aplikacji PEKA,
11. Reklamacji,
12. Przetwarzania danych osobowych użytkowników systemu PEKA,
13. Zawierania umowy internetowej sprzedaży biletów i doładowań tPortmonetki.

3. Terminologia

Aplikacja PEKA – program instalowany na urządzeniu mobilnym Użytkownika, wymagający stałego, aktywnego dostępu do internetu, przy pomocy którego ZTM świadczy usługi drogą elektroniczną, stanowiący kanał do zarządzania kontem użytkownika, realizujący wybrane dostępne funkcjonalności w Systemie PEKA oraz identyfikujący użytkownika w Systemie PEKA. Aplikacja PEKA jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play (Android) i AppStore (iOS).  

Bilet okresowy – bilet komunikacji miejskiej dostępny w ramach sieci dystrybucji biletów ZTM, uprawniający do korzystania z usług publicznego transportu zbiorowego przez dany okres w zależności od obowiązującej taryfy biletowej. Szczegółowe zasady korzystania z Biletu okresowego zostały opisane w Regulaminie Przewozów.

Bilet zastępczy – dokument tymczasowy wydawany przez ZTM w formie Zaświadczenia z hologramem ZTM, który w sytuacjach określonych w niniejszym regulaminie, stanowi dokument przewozu uprawniający pasażera do przejazdu środkiem komunikacji miejskiej.

BOK – Biuro Obsługi Klienta; miejsce kontaktu z klientami, prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, realizujące, w szczególności, obsługę kont Użytkowników, wniosków i reklamacji oraz pełniące funkcję punktu informacyjnego.

Dezaktywacja punktów tPortmonetki – trwałe usunięcie (dezaktywacja) punktów w przypadku zamykania konta, jeśli uprzednio nie nastąpiło zlecenie zwrotu środków z tPortmonetki
przez Użytkownika.

ELS/ELD/ELNA – karty zbliżeniowe spełniające wymagania techniczne Systemu PEKA i zaakceptowane przez ZTM, nie będące własnością Miasta Poznań, zaadaptowane w Systemie PEKA na wniosek Użytkownika (ELS - Elektroniczna Legitymacja Studencka, ELD - Elektroniczna Legitymacja Doktorancka oraz ELNA – Elektroniczna Legitymacja Nauczyciela Akademickiego) w celu opłacania przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez ZTM w Poznaniu.

ID Poznań – bezpłatna usługa dostępna pod adresem: https://id.poznan.pl, umożliwiająca elektroniczne poświadczanie tożsamości Użytkownika i jego statusu Podatnika.

Karta PEKA/karta – Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna, wieloaplikacyjna elektroniczna karta zbliżeniowa, identyfikująca Użytkownika w Systemie PEKA, umożliwiająca korzystanie z usług Systemu PEKA, będąca nośnikiem punktów tPortmonetki, biletów komunikacji miejskiej, informacji o uprawnieniach do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. Pod hasłem Karta PEKA rozumie się także inne karty elektroniczne z aktywną aplikacją Systemu PEKA (ELS/ELD/ELNA).

Komunikacja miejska – przewozy świadczone na zlecenie ZTM przez operatorów w ramach regularnych linii komunikacyjnych, zgodnie z podanymi do publicznej wiadomości rozkładami jazdy.

Konto dołączone – Konto Użytkownika, które zostało dołączone do Konta głównego.

Konto główne – Aktywne Konto Użytkownika, do którego zostały dołączone konta innych Użytkowników umożliwiające obsługę kont dołączonych.

Konto Użytkownika – elektroniczne konto zakładane w Systemie PEKA na wniosek Użytkownika, umożliwiające korzystanie z Aplikacji PEKA oraz Karty PEKA.

MCPLS – Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej.

Metody płatności -  metody dostępne w Serwisie Operatora płatności elektronicznych umożliwiające dokonanie Płatności elektronicznej.

Numer UID karty – 10-cyfrowy numer identyfikujący kartę PEKA znajdujący się na jej rewersie.

Operator płatności elektronicznych – Wykonawca działający na zlecenie ZTM realizujący usługę szybkich płatności internetowych za pomocą Serwisu.

Parkingi Parkuj i Jedź (Park&Ride) - zorganizowany przez Miasto Poznań parking umożliwiający pozostawienie pojazdów samochodowych i kontynuowanie podróży lokalnym transportem zbiorowym.

Płatność elektroniczna (online) – opłacenie należności za bilety komunikacji miejskiej i doładowania tPortmonetki dokonane poprzez SOP za pośrednictwem metod płatności uruchomionych w usługowym Serwisie internetowym Operatora płatności elektronicznych.

POK - Punkt Obsługi Klienta; miejsce kontaktu z klientami, prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu lub na jego zlecenie, realizujące, w szczególności, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, obsługę kont klienta i wydawanie kart PEKA, obsługę wniosków i reklamacji oraz pełniące funkcję punktu informacyjnego.

Profil Zaufany – powiązana z platformą login.gov.pl bezpłatna metoda potwierdzania drogą elektroniczną tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych, realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Program Premiowy – system premiowania posiadaczy imiennych kart PEKA, którzy za ich pośrednictwem korzystają z usług oferowanych przez Organizatora.

PSB – Punkt Sprzedaży Biletów wchodzący w skład sieci sprzedaży organizowanej przez ZTM lub w jego imieniu i na jego rzecz, prowadzący sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w formie papierowej lub elektronicznej na kartę PEKA.

Punkty tPortmonetki – punkty przypisane do konkretnej Karty Peka na podstawie dokonanej przez Użytkownika przedpłaty środków pieniężnych na rachunek ZTM. Ważność punktów jest bezterminowa, z wyjątkiem przypadku zamknięcia konta, gdy następuje ich dezaktywacja.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, zwany dalej Regulaminem PEKA, udostępniony powszechnie w formie elektronicznej na stronie internetowej ZTM, a także w formie papierowej w POK i w BOK.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – internetowy serwis usługowy Operatora płatności elektronicznych, udostępniony w sieci publicznej, umożliwiający korzystanie z usług płatniczych związanych z przekazywaniem Płatności pomiędzy Użytkownikiem i ZTM, za pośrednictwem którego Operator płatności elektronicznych udostępnia Użytkownikom Systemu PEKA różnorodne Metody płatności, przyjmuje Płatności elektroniczne, potwierdza ZTM otrzymanie Płatności i przekazuje Płatności na rachunki bankowe wskazane przez ZTM lub potwierdza ZTM otrzymanie Płatności i przekazuje Płatności Użytkowników na dedykowane, indywidualne rachunki bankowe Użytkowników, wskazane przez ZTM. Adresem internetowym Serwisu jest: https://www.przelewy24.pl/.

Siła Wyższa – zdarzenie lub zbieg zdarzeń, którego lub których wystąpienie jest niezależne od stron i któremu lub którym Strony nie mogą zapobiec przy zachowaniu  należytej staranności.

SOP (System Obsługi Pasażera) PEKA – ogólnodostępny interfejs obsługowo-transakcyjny dla Użytkowników, do którego dostęp uruchomiony jest na stronie internetowej ZTM www.peka.poznan.pl, oraz poprzez odnośnik na stronie www.ztm.poznan.pl, gdzie można złożyć m.in. Wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA.  Po zalogowaniu  się na indywidualne konto, Użytkownik posiada pełny dostęp do funkcjonalności Systemu PEKA, w tym do zarządzania swoimi danymi, zakupu biletów okresowych i tPortmonetki, historii wykonanych transakcji, składania wniosków i reklamacji, a także do złożenia wniosku o zamknięcie konta.

SPP – Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu, której organizatorem i zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Zasady korzystania z SPP opisane są w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl.

System OPS (Open Payment System) – system płatności kartą w pojazdach komunikacji miejskiej, składający się z sieci terminali umożliwiających płatności zbliżeniowe za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych lub urządzeń mobilnych (m.in. telefonów komórkowych, zegarków, breloków itp.), wykorzystywanych w charakterze kart płatniczych oraz Portalu pasażera dostępnego na stronie:  www.ops.poznan.pl, umożliwiającego sprawdzenie historii transakcji oraz złożenie reklamacji.

System PEKA – środowisko teleinformatyczne, obejmujące System centralny PEKA oraz podsystem transportowy.

Taryfa – cennik opłat określony uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

tPortmonetka – funkcjonalność na karcie PEKA umożliwiająca opłacanie jednorazowych przejazdów w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez ZTM, a pod warunkiem późniejszego (po doładowaniu tPortmonetki) dokonania przez danego Użytkownika zmiany przeznaczenia punktów zapisanych na jego Koncie użytkownika - także  opłacenie postoju w SPP (zmiana przeznaczenia punktów następuje automatycznie w chwili wnoszenia opłaty).
Zasady opłacania przejazdów jednorazowych komunikacją miejską za pomocą tPortmonetki na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM są uregulowane w Regulaminie
Przewozów ZTM.

Transfer – przeniesienie zakupionych produktów na kartę PEKA (punktów tPortmonetki, biletów okresowych) możliwe do wykonania w POK (za pomocą interaktywnego samoobsługowego terminala lub przy stanowisku obsługi) lub w każdym dowolnym czytniku PEKA w pojeździe komunikacji miejskiej.

Umowa internetowej sprzedaży – umowa sprzedaży biletów komunikacji miejskiej lub doładowania tPortmonetki, zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a ZTM wskutek złożenia przez Użytkownika zamówienia wybranego biletu lub kwoty doładowania tPortmonetki oraz potwierdzenia przez ZTM realizacji zlecenia w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie i dokonania zapłaty przez Użytkownika za pomocą Płatności elektronicznej w ramach SOP lub Aplikacji PEKA.

Użytkownik – zarejestrowany w Systemie PEKA posiadacz konta, którego obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące pasażerów korzystających z Komunikacji miejskiej, w szczególności stosowne uchwały Rady Miasta Poznania oraz Regulamin Przewozów.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) - jednostka organizacyjna Miasta Poznania, wykonująca w imieniu Miasta Poznania zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Poznania i gmin objętych porozumieniami międzygminnymi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 2090001440, REGON: 631257822, BDO: 000138597.

4. Odpowiedzialność

1) Dyrektor ZTM odpowiedzialny jest za zatwierdzenie Regulaminu.
2) Użytkownicy systemu PEKA oraz pracownicy ZTM odpowiedzialni są za stosowanie się do zasad określonych w Regulaminie.

5. Sposób postępowania

5.1. Postanowienia wstępne i informacje ogólne

5.1.1.    Warunkiem korzystania z usług ZTM dostępnych w Systemie PEKA jest dokonanie rejestracji w SOP lub POK w celu uzyskania karty PEKA lub zarejestrowania Aplikacji PEKA. Każdy użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta imiennego w systemie PEKA.

5.1.2.    Wszelkie dane osobowe podane w ramach rejestracji powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do korzystania z usług ZTM.

5.1.3.    Użytkownik powinien dokonywać aktualizacji podanych przez siebie w procesie rejestracji danych, po zalogowaniu się do Konta Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji PEKA, poprzez SOP lub w POK.

5.1.4.    Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się w Systemie PEKA otrzymuje dostęp do następujących funkcjonalności:
1)    sprawdzania statusu złożonego Wniosku o rejestrację konta w Systemie PEKA i wydanie karty PEKA,
2)    edycji tj. przeglądania i aktualizowania danych adresowych i danych kontaktowych,
3)    zastrzeżenia Karty PEKA,
4)    dezaktywacji Aplikacji PEKA,
5)    zakupu biletów okresowych i doładowań tPortmonetki,
6)    składania reklamacji,
7)    przeglądania historii zakupów, zapisanych uprawnień do ulg, historii opłacania przejazdów i aktualnego stanu salda tPortmonetki,
8)    wnioskowania o wystawienie faktury VAT, o duplikat karty, o zwrot biletu okresowego, o zamknięcie konta,
9)    obsługi kont dołączonych,
10)   zmiany hasła.

5.1.5.    Użytkownik Systemu PEKA zobowiązany jest:
1)   korzystać z SOP i Aplikacji PEKA zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2)   nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie,
3)   podać prawdziwe dane osobowe,
4)   prawidłowe dane dotyczące płatności elektronicznych w przypadku dokonywania zakupów on-line,
5)   nie wykorzystywać SOP w celu dokonania czynów niedozwolonych.

5.1.6.    Konto Użytkownika może być zablokowane, a Użytkownik może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nadużyć w korzystaniu przez niego z konta, np.: działań niezgodnych z przeznaczeniem konta albo prowadzących do jego nieprawidłowego działania, strat finansowych lub utraty przychodów.

5.1.7.    Aktualizacja danych osobowych na koncie Użytkownika w zakresie imienia, nazwiska lub zdjęcia w Systemie PEKA skutkuje zastrzeżeniem karty PEKA i  możliwa jest:
1)   W przypadku zmiany imienia lub nazwiska:
a)   przez złożenie wniosku w POK,
b)   online, z weryfikacją danych przez Profil Zaufany.

2)   W przypadku zmiany zdjęcia:
a) przez złożenie wniosku w POK,
b) online, z koniecznością potwierdzenia danych w POK. Do czasu dokonania w POK ww. potwierdzenia na koncie zapisane jest poprzednie zdjęcie. W przypadku braku tego potwierdzenia w ciągu 30 dni, zdjęcie zostaje z Systemu PEKA usunięte, a karta nie będzie zastrzeżona.

W przypadku zamówienia duplikatu karty PEKA pobierana jest opłata określona w punkcie 5.3.7 niniejszego regulaminu.

Dla Użytkownika korzystającego tylko z Aplikacji zmienione dane będą widoczne po jej odświeżeniu.

5.1.8.    Uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej są zapisywane na koncie Użytkownika w jeden z następujących sposobów:

na podstawie okazanych w POK lub BOK dokumentów:
1)   w przypadku uprawnień dla studentów – również na podstawie danych uzyskiwanych elektronicznie na wniosek Użytkownika z systemu MCPLS,
2)   w przypadku potwierdzenia statusu podatnika w POK, na podstawie dokumentów określonych w Regulaminie przewozów - po złożeniu oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu,
3)   w przypadku potwierdzenia statusu podatnika elektronicznie, na podstawie danych uzyskiwanych na wniosek Użytkownika z systemu ID Poznań – za pomocą SOP po zalogowaniu na konto Użytkownika Systemu PEKA lub w POK po złożeniu oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 9.

4)   w przypadku uprawnienia do korzystania z Biletu dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na podstawie dokumentów określonych
w Regulaminie przewozów - po złożeniu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu

5.1.9.   Termin ważności uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych można sprawdzić w POK, SOP oraz Aplikacji PEKA.

5.1.10.   Upływ terminu ważności uprawnień do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych zapisanych na koncie Użytkownika nie jest sygnalizowany przez urządzenia współpracujące z Systemem PEKA. Po upływie tego terminu użytkownik karty PEKA zobowiązany jest uiszczać opłatę normalną.

5.1.11.    Ceny biletów oraz wartość doładowania tPortmonetki określone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

5.1.12.    Zasady i warunki zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz doładowania tPortmonetki drogą elektroniczną w SOP i Aplikacji PEKA określone są w pkt. 5.14.

5.1.13.   W celu korzystania z publicznego transportu zbiorowego, bilet okresowy zakupiony drogą elektroniczną za pomocą SOP, Aplikacji lub w POK zapisywany jest na koncie Użytkownika i nie wymaga transferu na kartę PEKA, z zastrzeżeniem punktu (5.9.2, 5.9.3 oraz 5.1.14).

5.1.14.   W celu wykorzystania zakupionego biletu okresowego na parkingach Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Poznaniu, ważny bilet okresowy zakupiony drogą elektroniczną za pomocą SOP, Aplikacji PEKA lub w POK wymaga transferu na kartę PEKA. Szczegółowe zasady wjazdu określa Regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

5.1.15.   Płatność za jednorazowe i okresowe bilety komunikacji miejskiej oraz doładowania tPortmonetki w sieci sprzedaży ZTM, w tym w biletomatach stacjonarnych może być realizowana kartą płatniczą lub gotówką, za wyjątkiem części biletomatów stacjonarnych obsługujących wyłącznie płatności kartą.

5.1.16.   Płatności za bilety okresowe i doładowanie tPortmonetki dokonywane za pomocą SOP oraz Aplikacji PEKA odbywa się za pomocą Metod płatności określonych w pkt. 5.14.2.

5.1.17.   Płatność za bilety jednorazowe i krótkookresowe w terminalach Systemu OPS znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej odbywa się w formie zbliżeniowej dokonywanej za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych lub urządzeń mobilnych (m.in. telefonów komórkowych, zegarków, breloków itp.) wykorzystywanych w charakterze kart płatniczych.

5.1.18.   Każdy Użytkownik Systemu PEKA podczas kontroli biletów zobowiązany jest przedstawić swój, odrębny identyfikator konta (nośnik biletów) w Systemie PEKA (karta PEKA, ELS/ELD/ELNA, urządzenie z Aplikacją PEKA oraz aktywnym dostępem do internetu).

5.2. Rejestracja konta w Systemie PEKA        

5.2.1.     Wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA można złożyć:
1)   drogą tradycyjną za pomocą formularza dostępnego w dowolnym POK lub w BOK, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu PEKA,
2)   drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza rejestracji w SOP,
3)   za pomocą Aplikacji PEKA poprzez przekierowanie do formularza w SOP.

5.2.2.     W celu założenia konta online w Systemie PEKA, System PEKA umożliwia uwierzytelnienie się podczas rejestracji przy pomocy serwisu login.gov.pl udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

5.2.3.     Składając Wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA w formie papierowej należy podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, w tym ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz załączyć zdjęcie.  Opcjonalnie podawane dane kontaktowe to: numer telefonu lub adres e-mail - inny dla każdego złożonego wniosku.

5.2.4.     W przypadku Wniosku o rejestrację konta w Systemie PEKA składanego drogą elektroniczną należy podać dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 5.2.3.
W tym przypadku podanie adresu e-mail Wnioskodawcy jest obowiązkowe.

5.2.5.     W celu akceptacji złożenia Wniosku o rejestrację konta w Systemie PEKA drogą elektroniczną, należy potwierdzić link aktywacyjny przesłany na podany we wniosku adres e-mail.

5.2.6.     Wszelkie wnioski niezatwierdzone lub odrzucone, zostaną z Systemu PEKA usunięte po upływie roku od dnia ich złożenia lub odrzucenia.

5.2.7.     Adres e-mail Wnioskodawcy stanowi identyfikator Użytkownika w Systemie PEKA i może zostać wykorzystany w Systemie PEKA tylko raz, musi mieć charakter indywidualny i unikalny dla każdego konta użytkownika w tym dla dzieci.

5.2.8.     Wnioskodawca nieposiadający numeru PESEL, zamiast numeru PESEL podaje datę urodzenia.

5.2.9.     Przy rejestrowaniu nowego konta w Systemie PEKA dla dziecka poniżej 18 roku życia, możliwe jest dołączenie konta dziecka do konta głównego osoby wskazanej jako opiekun prawny na zasadach opisanych w pkt. 5.12.

5.2.10.  Warunkiem przyjęcia Wniosku o rejestrację konta w Systemie PEKA składanego w formie papierowej lub elektronicznej jest zaakceptowanie przez Wnioskodawcę wymaganych we wniosku oświadczeń.

5.2.11.  Wymagania dotyczące zdjęć dołączanych do Wniosku o rejestrację konta w Systemie PEKA:
1)   powinno być aktualne, autentyczne i przedstawiające wizerunek Użytkownika,
2)   format legitymacyjny 40x50 mm lub 35x45 mm w formie papierowej,
3)   format *.jpg lub *.png w formie elektronicznej, o wielkości do 10 MB,
4)   Fotografia powinna przedstawiać widoczny owal twarzy,
5)   Osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), z otwartymi oczami i zamkniętymi ustami,
6)   Twarz powinna być widoczna w całości, nieprzysłonięta, wyjątek stanowi pkt 9,
7)   Tło zdjęcia jasne, oświetlenie jednolite, pozbawione elementów ozdobnych. Zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną,
8)   Twarz na zdjęciu powinna zajmować w pionie ok. 60-70% zdjęcia,
9)   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.

5.2.12.    Dodanie zdjęcia niezgodnego z wymogami opisanymi w punkcie 5.2.11, uniemożliwiającego lub utrudniającego identyfikację użytkownika podczas kontroli upoważnia kontrolera do żądania okazania dokumentu tożsamości. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji tożsamości zostanie nałożona opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu.

5.2.13.    Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek nie zostanie rozpatrzony.

5.2.14.    Wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA złożony w formie papierowej w POK jest weryfikowany przez pracownika POK, skanowany i rejestrowany w Systemie PEKA. Formularz wniosku wraz ze zdjęciem jest zwracany Wnioskodawcy i stanowi dokument potwierdzający złożenie Wniosku.

5.2.15.    Podczas składania wniosku w formie elektronicznej istnieje możliwość weryfikacji danych Użytkownika poprzez Profil Zaufany. Pozytywna weryfikacja umożliwia natychmiastowe korzystanie z pełnej funkcjonalności Aplikacji PEKA.

5.2.16.    Dane osobowe Użytkownika, w tym zdjęcie w formie elektronicznej, są przechowywane w Systemie PEKA w celu udostępnienia Użytkownikowi pełnej funkcjonalności Systemu PEKA.

5.3. Karta PEKA

5.3.1.     Karta PEKA może zostać wydana w wersji:
1)   imiennej – karty PEKA z danymi osobowymi (imię, nazwisko, zdjęcie) Użytkownika, z której może korzystać tylko i wyłącznie osoba fizyczna wskazana na karcie,
2)   Junior – imiennej karty PEKA wydawanej osobom poniżej 13 roku życia (nieposiadającym zdolności do czynności prawnych) na wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego),
3)    Firma – karty PEKA na okaziciela, wydawanej osobom prawnym (pracodawcom), opłacającym przejazdy swoich pracowników, na mocy odrębnej, pisemnej umowy zawartej z ZTM, zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez ZTM,
4)   Na okaziciela – karta służąca opłacaniu przejazdów komunikacją miejską przy użyciu tPortmonetki, dostępna bez konieczności zakładania imiennego konta PEKA.

5.3.2.     Właścicielem karty PEKA jest Miasto Poznań.

5.3.3.     Imienna karta PEKA może być wydana na wniosek następujących osób fizycznych:
1)   osoby pełnoletniej,
2)   osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (np. osoby małoletniej mającej co najmniej 13 lat albo osoby znajdującej się pod kuratelą
w rozumieniu art. 16 § 2 Kodeksu Cywilnego),
3)   rodzica w imieniu dziecka znajdującego się pod jego władzą rodzicielską z zastrzeżeniem ustępu wyżej,
4)   opiekuna w imieniu osoby, nad którą sprawuje opiekę,
5)   pełnomocnika osoby fizycznej w imieniu swojego mocodawcy.

5.3.4.     Użytkownik Systemu PEKA może posiadać w danym czasie tylko jedną aktywną imienną kartę PEKA.

5.3.5.     Użytkownika Karty PEKA obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej zarządzanej przez ZTM, w szczególności stosowne uchwały Rady Miasta Poznania oraz Regulamin Przewozów.

5.3.6.     Wydanie Użytkownikowi pierwszej karty PEKA jest bezpłatne.

5.3.7.     Za wydanie Użytkownikowi kolejnej karty PEKA pobierana jest opłata w wysokości 21 zł, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie.

5.3.8.     Przy wnioskowaniu o wydanie karty PEKA należy wskazać POK, w którym karta PEKA będzie odbierana.

5.3.9.     W sytuacji przekazania przez wnioskodawcę nieprawidłowych danych w tym także zdjęcia niezgodnego z wymaganiami określonymi w pkt 5.2.11, ZTM zwróci się o ich poprawienie. Brak przesłania poprawionych danych może skutkować zablokowaniem dostępu do konta PEKA Użytkownika.

5.3.10.    Kartę PEKA można odebrać we wskazanym we wniosku POK po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku podania przez Wnioskodawcę we wniosku  adresu e–mail, informacja że karta jest gotowa do odbioru zostanie mu przesłana drogą elektroniczną.

5.3.11.    Kartę PEKA może odebrać Wnioskodawca lub osoba trzecia na podstawie upoważnienia zawierającego imię i nazwisko, nr PESEL lub datę urodzenia, podpis Wnioskodawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru karty. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu PEKA.

5.3.12.    Przed wydaniem Karty PEKA w POK weryfikowana jest:
1)   tożsamość Użytkownika Karty i/lub jego przedstawiciela na podstawie okazanego dokumentu pozwalającego stwierdzić tożsamość Użytkownika Karty (w tym: legitymacji szkolnej), i/lub jego przedstawiciela,
2)   podstawa ewentualnego stosunku przedstawicielstwa – na podstawie odpowiedniego dokumentu (np. dowód osobisty dziecka, paszport dziecka, legitymacja szkolna dziecka, akt urodzenia dziecka, postanowienia sądu o ustanowieniu opieki albo Pełnomocnictwa),
3)   tożsamość osoby upoważnionej do odbioru karty wskazanej przez Wnioskodawcę na upoważnieniu – na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. W przypadku stwierdzenia niezgodności w/w danych karta nie jest wydawana i sporządzany jest protokół reklamacyjny.

5.3.13.    Karta PEKA zostanie wydana Wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej po weryfikacji przez pracownika POK zgodności danych osobowych z danymi podanymi w złożonym wniosku oraz upoważnieniu do odbioru karty.

5.3.14.   Odbiór karty PEKA wnioskodawca poświadcza na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 4 Regulaminu PEKA  (Potwierdzenie odbioru karty).

5.3.15.    Odbiór karty PEKA możliwy będzie w POK wskazanym we Wniosku o rejestrację konta w Systemie PEKA w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym minął rok od złożenia wniosku. Po tym czasie karta zostanie zastrzeżona. Wnioskodawca, w celu uzyskania karty PEKA, zobowiązany będzie do ponownego złożenia wniosku. Wydanie kolejnej karty PEKA wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 21 zł.

5.3.16.    Użytkownik karty PEKA zobowiązany jest przestrzegać ustalonych zasad właściwego posługiwania się kartą PEKA, tj.:
1)   Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkować, obcinać, itp.),
2)   Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych,
3)   Kartę należy przechowywać i używać z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.17.    Wszelkie przypadki uszkodzenia karty PEKA z winy Użytkownika z uwagi na niewłaściwe przechowywanie, użytkowanie i posługiwanie się kartą PEKA bez należytej staranności, a w szczególności przypadki uszkodzenia folii z karty, pęknięcia, złamania, wygięcia karty i inne uszkodzenia karty, które mogą spowodować iż dane osobowe na Karcie stały się  nieczytelne, stanowią podstawę do negatywnego rozpatrzenia reklamacji i skutkują pobraniem opłaty 21 zł. za wydanie duplikatu karty. Użytkownik nie może posługiwać się Kartą PEKA, na której nie ma wszystkich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, zdjęcie).

5.3.18.    ZTM nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym bądź niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem karty PEKA lub powstałe na skutek nieprawidłowego wykonywania operacji przy użyciu karty PEKA.

5.3.19.    W przypadku wymiany karty PEKA z uwagi na jej nieprawidłowe funkcjonowanie z przyczyn nieleżących po stronie Użytkownika, opłata za wydanie duplikatu Karty
nie jest pobierana.

5.3.20.    W przypadku nieodebrania wydanej na złożoną reklamację (duplikatu) karty PEKA,  zostanie ona zastrzeżona w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym minął rok od dnia w którym została wydana.

5.3.21.    Na karcie PEKA można równocześnie korzystać z funkcji tPortmonetki oraz zapisać łącznie do 6 (sześciu) biletów okresowych.

5.3.22.    W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia karty PEKA, Użytkownik bądź osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego upoważnienia, którego wzór stanowi  Załącznik nr 3 do Regulaminu PEKA, zobowiązany jest złożyć Wniosek o zastrzeżenie karty stanowiący Załącznik nr 5  osobiście w POK albo przez Portal PEKA. W przypadku wnioskowania o duplikat karty w POK (zgodnie z załącznikiem nr 2) nie ma potrzeby składania odrębnego wniosku o zastrzeżenie karty.

5.3.23.    Zastrzeżenie karty PEKA powoduje brak możliwości dalszego jej zasilania i korzystania z tPortmonetki oraz z pozostałych jej funkcji. Operacja zastrzeżenia karty jest nieodwracalna.

5.3.24.    Posługiwanie się kartą imienną przez inną osobę niż Użytkownik, którego dane osobowe naniesione zostały na karcie jest niedozwolone, a podczas kontroli biletów w pojeździe zostanie wystawiona opłata dodatkowa.

5.4. Adaptacja ELS/ELD/ELNA w Systemie PEKA

5.4.1.     Wniosek o adaptację ELS/ELD/ELNA w Systemie PEKA  można złożyć:
1)   ELS/ELD/ELNA w dowolnym POK w formie wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2,
2)   ELS/ELD drogą elektroniczną poprzez SOP lub w Aplikacji.

5.4.2.       Warunki i zasady przyjęcia Wniosku o adaptację ELS/ELD w Systemie PEKA składanego w formie papierowej lub elektronicznej oraz ELNA wyłącznie w formie papierowej są analogiczne jak warunki i zasady dotyczące rejestracji konta w Systemie PEKA, określone w punkcie 5.2 Regulaminu PEKA.

5.4.3.       Po dokonaniu adaptacji ELS/ELD/ELNA, wnioskodawca otrzymuje dostęp do konta Użytkownika w Systemie PEKA, nabywa możliwość logowania się do SOP i może korzystać  z Systemu PEKA.

5.4.4.      Aktualizacja uprawnienia do ulgi studenckiej poznańskich uczelni odbywa się online poprzez konto Użytkownika. Zmiana uprawnienia do ulgi w przypadku korzystania
z tPortmonetki wymaga aktualizacji karty i transferu ulgi w POK.

5.4.5.     Korzystanie z funkcjonalności Systemu PEKA na ELS/ELD/ELNA możliwe jest tylko w przypadku ważnej ELS/ELD/ELNA. W przypadku kiedy posiadacz ELS/ELD nie ma ważnego statusu studenta/doktoranta, a legitymacja nie widnieje jako aktywna w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, korzystanie z niej jako nośnika punktów tPortmonetki i biletów komunikacji miejskiej nie jest dozwolone. W powyższym przypadku Użytkownik może korzystać z Karty PEKA lub Aplikacji PEKA. Jeśli w momencie wygaśnięcia ważności ELS/ELD/ELNA znajduje się na niej ważny bilet lub doładowanie tPortmonetki, produkty te pozostaną na koncie Użytkownika i zostaną przeniesione na nowy nośnik przy złożeniu Wniosku o wydanie karty PEKA.

5.4.6.     Wszelkie wnioski, do których nie został dokończony proces adaptacji ELS/ELD/ELNA, zostaną z Systemu PEKA usunięte po upływie roku od dnia ich złożenia lub odrzucenia.

5.4.7.     Wnioskowanie w POK o adaptację karty ELS/ELD/ELNA przy jednoczesnym posiadaniu karty PEKA skutkuje zastrzeżeniem dotychczas posiadanej karty. Dla ELS/ELD złożenie wniosku przez SOP lub Aplikację wymaga zastrzeżenia posiadanej wcześniej karty.

5.5. Karta PEKA Junior

5.5.1.     Warunki i zasady przyjęcia Wniosku o wydanie karty PEKA Junior składanego w formie papierowej lub elektronicznej są analogiczne jak warunki i zasady dotyczące rejestracji konta w Systemie PEKA, określone w punkcie 5.2 Regulaminu PEKA.

5.5.2.     W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia karty PEKA Junior, wniosek o zastrzeżenie karty składa przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) w POK, w SOP lub poprzez Aplikację PEKA w przypadku kont łączonych.

5.5.3.     Za wydanie duplikatu karty PEKA Junior lub w przypadku zmiany z karty PEKA Junior na kartę PEKA imienną jest pobierana opłata w wysokości 21 zł.

5.5.4.     Po ukończeniu 13 roku życia Użytkownik karty PEKA Junior nie jest zobowiązany do jej wymiany.

5.5.5.     Konto PEKA Junior nie jest objęte Programem Premiowym.

5.6. Karta PEKA Firma

5.6.1.     W celu korzystania z oferty PEKA Firma osoba prawna (pracodawca) zobowiązana jest podpisać z ZTM Poznań umowę zawieraną na maksymalny okres 12 miesięcy.

5.6.2.     W celu podpisania umowy (na minimum 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia ważności biletów), na adres pekafirma@ztm.poznan.pl należy przekazać informacje niezbędne do sporządzenia projektu umowy: pełne dane firmy/instytucji, osoby upoważnione do podpisania umowy, osoby wskazane do kontaktu z ZTM w sprawach związanych z umową, liczbę pracowników, dla których sprzedane mają być bilety, informacje nt. rodzaju wybranych biletów i okresu ich ważności, dane niezbędne do wystawienia faktury oraz liczbę zamawianych kart PEKA Firma.

5.6.3.     Na karcie PEKA Firma może zostać umieszczony logotyp firmy. W tym celu logotyp należy przesłać w pliku w formacie *.jpg lub *.png.

5.6.4.     Wydanie karty PEKA Firma jest bezpłatne. W przypadku utraty karty PEKA Firma, pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy, z którym ZTM zawarł umowę, zastrzega kartę oraz składa wniosek o wydane duplikatu karty PEKA. Za wydanie duplikatu karty PEKA Firma pobierana jest opłata w wysokości 21 zł, za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt.  5.3.18 Regulaminu PEKA.

5.6.5.     W przypadku podpisywania kolejnej umowy nie ma konieczności ponownego wnioskowania o karty PEKA Firma.

5.7. Karta PEKA na okaziciela

5.7.1.     Karta PEKA na okaziciela umożliwia opłacanie przejazdów w taryfie przystankowej w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Poznaniu. Kartę można nabyć
w dowolnym POK i w wybranych PSB.

5.7.2.     Opłata za wydanie karty PEKA na okaziciela wynosi 27 zł. W skład opłaty wchodzi: kaucja w wysokości 12 zł oraz przedpłata na tPortmonetkę w wysokości 15 zł. Istnieje możliwość wielokrotnego doładowywania danej karty bez konieczności jej zwracania.

5.7.3.     Na karcie PEKA na okaziciela nie ma możliwości zapisania uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. W przypadku korzystania z przejazdów ulgowych pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument uprawniający do ulgi.

5.7.4.     W celu opłacenia ulgowego przejazdu z tPortmonetki przed zbliżeniem karty PEKA na okaziciela do czytnika w pojeździe należy wybrać przycisk +U. Użycie przycisku +N oznacza wybranie opłaty normalnej. Wielokrotne użycie przycisku +N lub +U oznacza uiszczenie opłaty za osoby towarzyszące.

5.7.5.     W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty PEKA na okaziciela ZTM nie wydaje zaświadczeń uprawniających do korzystania ze środków miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM.

5.7.6.     W przypadku zwrotu przez Użytkownika karty PEKA na okaziciela w celu uzyskania zwrotu kaucji, Użytkownik zobowiązany jest uregulować kwotę stanowiącą ujemną wartość tPortmonetki (debet) zapisaną na karcie w momencie jej zwrotu.

5.7.7.     Karta PEKA na okaziciela uszkodzona, zniszczona, w stanie uniemożliwiającym jej powtórne użytkowanie nie podlega zwrotowi, a jej Użytkownik traci uprawnienia do zwrotu kaucji.

5.8. Aplikacja PEKA

5.8.1.     Aplikacja PEKA dostępna jest w sklepie Google Play dla Androida oraz App Store dla IOS.

5.8.2.     Korzystanie z Aplikacji PEKA wymaga stałego, aktywnego dostępu do internetu w szczególności podczas kontroli biletowej w pojeździe.

5.8.3.     Aplikacja PEKA pełni rolę identyfikatora Konta Użytkownika i realizuje następujące funkcjonalności:
1)   prezentacja danych identyfikujących Użytkownika i aktualne Bilety okresowe w Systemie PEKA (funkcjonalność wykorzystywana podczas kontroli biletów),
2)   doładowanie tPortmonetki (opłaty za przejazd przy użyciu tPortmonetki mogą być dokonywane wyłącznie kartą PEKA, po dokonaniu transferu doładowania).
3)   prezentacja salda tPortmonetki,
4)   prezentacja uprawnienia do ulgi,
5)   prezentacja stanu punktów programu premiowego,
6)   prezentacja i obsługa kont dołączonych,
7)   zakup i przedłużenie Biletów okresowych,
8)   dostęp do historii transakcji dla całego konta Użytkownika,
9)   możliwość kontaktu z ZTM.

5.8.4.     Aplikacja PEKA realizuje również funkcje dodatkowe poprzez odesłanie do strony ZTM lub SOP.

5.8.5.     Jeden Użytkownik może korzystać z jednej zarejestrowanej Aplikacji PEKA, przypisanej do jego konta, jednocześnie tylko na jednym urządzeniu mobilnym. Jedno urządzenie mobilne może być nośnikiem tylko jednej Aplikacji PEKA.

5.8.6.     Po pobraniu, przy pierwszym uruchomieniu, aplikacja udostępnia poza funkcją logowania do już istniejącego konta, funkcję rejestracji nowego użytkownika Systemu PEKA.

5.8.7.     Użytkownik zarejestrowany w Systemie PEKA nieposiadający na swoim koncie zdjęcia, w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji PEKA musi dodać poprzez Aplikację zdjęcie zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt. 5.2.11.

5.8.8.     W SOP udostępniona jest funkcja zdalnego wylogowania Aplikacji PEKA z urządzenia mobilnego. Wylogowanie z Aplikacji możliwe jest również poprzez złożenie dyspozycji w POK po okazaniu dokumentu tożsamości.

5.8.9.     Po wylogowaniu z Aplikacji PEKA ponowne logowanie na to samo konto możliwe jest nie  częściej niż 1 raz na 24 h. Wylogowanie nie powoduje usunięcia danych Użytkownika zapisanych w Systemie PEKA.

5.8.10.    Autoryzacja Użytkownika wymaga podania kodu PIN.

5.8.11.    Użytkownik Aplikacji PEKA podczas kontroli biletów zobowiązany jest przedstawić aktywny ekran główny Aplikacji PEKA, prezentujący dane identyfikujące Użytkownika i aktualne Bilety okresowe w Systemie PEKA.

5.8.12.    Posługiwanie się Aplikacją przez inną osobę niż Użytkownik, którego dane osobowe prezentowane są na aktywnym ekranie głównym Aplikacji PEKA jest niedozwolone,
a podczas kontroli biletów w pojeździe zostanie wystawiona opłata dodatkowa.

5.9. tPortmonetka

5.9.1.     Doładowanie tPortmonetki odbywa się poprzez dokonanie przedpłaty środków pieniężnych na rachunek ZTM na poczet opłat za przejazdy na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM. Przedpłaty dokonuje się w sieci sprzedaży ZTM za pomocą następujących kanałów sprzedaży:
1)   POK,
2)   PSB,
3)   biletomaty stacjonarne,
4)   SOP,
5)   Aplikacja PEKA.

5.9.2.     Po doładowaniu tPortmonetki drogą elektroniczną przez SOP, należy dokonać transferu punktów na kartę PEKA w czytniku PEKA znajdującym się w autobusie, tramwaju lub w POK ZTM poprzez wybranie przycisku „transfer e-biletu" na wyświetlaczu czytnika PEKA, a następnie umieszczeniu karty PEKA w tzw. „kieszonce”. Kolejne doładowanie tPortmonetki będzie możliwe po dokonaniu transferu poprzedniego zasilenia na kartę PEKA.
Korzystanie z usług przewozowych komunikacji miejskiej bez dokonania transferu punktów tPortmonetki jest równoznaczne z brakiem posiadania ważnego biletu i stanowi podstawę do nałożenia opłaty dodatkowej. Wszelkie negatywne skutki braku transferu obciążają Użytkownika. ZTM nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku niedokonania transferu tPortmonetki na Kartę PEKA.

5.9.3.     W celu prawidłowego naliczania opłaty za przejazd uiszczanej za pomocą tPortmonetki przy jednoczesnym posiadaniu biletu okresowego, koniecznym jest dokonanie transferu biletu okresowego na kartę PEKA. Zasady transferu biletu są tożsame z  zasadami transferu doładowania tPortmonetki opisanymi w pkt. 5.9.2. Transfer będzie możliwy po upływie ok. godziny od przeprowadzenia transakcji. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu. Po upływie 120 dni od dokonania transakcji transfer na kartę możliwy będzie tylko w POK.

5.9.4.     W przypadku dokonywania opłaty za przejazd komunikacją miejską za pomocą tPortmonetki po upływie terminu ważności zapisanych na koncie Użytkownika uprawnień do ulgi,  czytnik w pojeździe pobierze opłatę normalną.

5.9.5.     Przedpłata środków pieniężnych jest zapisywana na Koncie Użytkownika w postaci punktów, odpowiednio do wysokości dokonanej wpłaty (1 punkt = 1 złoty).

5.9.6.     Maksymalna liczba punktów (rozumiana jako stan konta) na tPortmonetce wynosi 300 pkt.

5.9.7.     Minimalna kwota jednorazowego doładowania tPortmonetki wynosi 1 zł. Doładowanie jest możliwe wyłącznie kwotami wyrażonymi w pełnych złotych.

5.9.8.     Saldo tPortmonetki z karty można zweryfikować w czytnikach PEKA w pojazdach komunikacji miejskiej, w POK, w PSB oraz w biletomatach stacjonarnych. Saldo prezentowane w SOP i Aplikacji PEKA może nie obejmować ostatnich transakcji.

5.9.9.     Po dokonaniu przedpłaty, dopuszcza się możliwość późniejszej zmiany przeznaczenia całości lub części punktów tPortmonetki z opłaty na poczet przejazdów komunikacją miejską na opłatę na poczet parkowania w SPP. Zmiany przeznaczenia punktów Użytkownik dokonuje poprzez opłacenie postoju w parkomacie SPP umożliwiającym skorzystanie z tPortmonetki na karcie PEKA. W takim wypadku uznaje się, iż w chwili dokonania zmiany przeznaczenia punktów, uiszczona uprzednio przedpłata na poczet przejazdów jednorazowych komunikacją miejską na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM, zostaje Użytkownikowi w odpowiedniej części zwrócona, a kwota zwrotu zaliczona zostaje na poczet opłaty za postój w SPP.

5.9.10.    W przypadku wydania duplikatu karty PEKA środki z tPortmonetki z poprzedniej karty są przenoszone na duplikat.

5.9.11.    Użytkownik może uzyskać zwrot równowartości punktów tPortmonetki wyrażonej w złotych. Zwrot taki możliwy jest wyłącznie w POK i stanowi zwrot przedpłaty uiszczonej na poczet przejazdów jednorazowych komunikacją miejską na liniach organizowanych przez ZTM. Zwrotu dokonuje się za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł niezależnie od wartości środków zgromadzonych na karcie. Środki wypłacane są w formie gotówkowej.

5.9.12.    Doładowanie tPortmonetki przez użytkowników kart PEKA możliwe jest również bez konieczności logowania się w Systemie PEKA.

5.10. Reklamacje Karty PEKA, transakcji zakupu i opłat za przejazdy

5.10.1.    W przypadku uszkodzenia karty PEKA Użytkownik, bądź osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego upoważnienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3, powinien złożyć reklamację w POK lub BOK i pozostawić uszkodzoną kartę oraz w przypadku karty imiennej okazać zdjęcie (w przypadku braku zdjęcia na koncie Użytkownika), które posłuży do wystawienia duplikatu karty. Pracownik POK lub BOK wypełnia protokół reklamacyjny na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 6 i na żądanie wydaje kopię osobie składającej reklamację. Zdjęcie zostaje zeskanowane i zwrócone Użytkownikowi. 

5.10.2.       Użytkownik reklamujący kartę PEKA na okaziciela zobowiązany jest do wskazania danych osobowych niezbędnych do rejestracji złożonej reklamacji, co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji pocztą tradycyjną.

5.10.3.       W przypadku reklamacji karty, odbiór duplikatu będzie możliwy w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym minął rok od złożenia reklamacji. Po upływie tego terminu karta zostanie Zastrzeżona. W przypadku karty na okaziciela gdy na karcie znajdują się punkty tPortmonetki, ulegają one dezaktywacji, a Użytkownik traci uprawnienia do zwrotu kaucji.

5.10.4.       W przypadku, gdy reklamacja dotycząca imiennej karty PEKA została rozpatrzona pozytywnie ze względu na to, że niewłaściwe działanie karty PEKA powstało po stronie ZTM, na pisemny wniosek Użytkownika karty PEKA, ZTM dokona zwrotu udokumentowanych kosztów za przejazdy komunikacją miejską, poniesionych w czasie rozpatrywania reklamacji, wyłącznie do wysokości ceny biletu dobowego normalnego, lub jeśli Reklamujący posiada uprawnienia do ulgi, ulgowego. Zwrot kosztów przysługuje za każdą dobę od dnia złożenia reklamacji do dnia odebrania nowej karty, nie dłużej jednak niż 1 dzień roboczy po otrzymaniu przez Wnioskodawcę informacji, że karta jest gotowa do odbioru w wybranym POK.

5.10.5.       W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia imiennej karty PEKA, na której był zapisany ważny bilet okresowy, Użytkownik ma prawo otrzymać w BOK oraz POK Bilet zastępczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu PEKA, ważne nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia lub do końca terminu ważności odtwarzanego biletu, jeśli termin ważności odtwarzanego biletu był krótszy.

5.10.6.       Warunkiem otrzymania Biletu zastępczego jest brak aktywnej Aplikacji PEKA przy jednoczesnym: złożeniu reklamacji karty PEKA, Wniosku o wydanie duplikatu karty PEKA lub wniosku o zastrzeżenie karty PEKA oraz okazaniu dokumentu tożsamości, a w przypadku braku lub utraty dokumentów tożsamości okazaniu dokumentu potwierdzającego utratę dokumentów, tj. zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu tożsamości, wystawionego przez odpowiednie organy.

5.10.7.    Na duplikat karty PEKA zostają przeniesione środki z konta reklamowanej lub utraconej karty: bilet okresowy (dotyczy kart imiennych, o ile jego data ważności nie skończyła
się przed datą wydania duplikatu karty PEKA) i tPortmonetka.

5.10.8.    ZTM nie odpowiada za szkody spowodowane utratą środków zgromadzonych na tPortmonetce na uszkodzonej lub utraconej karcie PEKA do momentu jej zastrzeżenia.

5.10.9.    ZTM ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwego działania urządzeń, za których sprawność odpowiada.

5.10.10.  Użytkownik, który nie posiada biletu zastępczego lub aktywnej Aplikacji od momentu zastrzeżenia utraconej karty PEKA do odtworzenia biletu okresowego, zobowiązany jest uiszczać opłatę za przejazd zgodnie z obowiązującą taryfą.

5.10.11.  Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer konta lub karty PEKA, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń,
w przypadku reklamacji dotyczących Płatności elektronicznych numer transakcji płatniczej udostępniony w Serwisie Operatora płatności elektronicznych oraz roszczenie Użytkownika. 

5.10.12.  Reklamacje dotyczące transakcji sprzedaży oraz opłat przy użyciu tPortmonetki można składać w okresie 12 miesięcy od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

5.10.13.  W uzasadnionych przypadkach ZTM ma prawo wezwać do:
1)   dostarczenia dowodu zakupu w postaci paragonu, wystawianego każdorazowo po zakupie biletu okresowego lub doładowaniu tPortmonetki w POK i PSB,
2)   dostarczenia potwierdzenia zakupu w biletomacie stacjonarnym,
3)   dostarczenia potwierdzenia wykonania przelewu w formie wydruku lub załączonego czytelnego pliku (skanów zdjęć) w formacie *.pdf lub *.png (dotyczy reklamacji składanych drogą elektroniczną), w przypadku zakupów dokonywanych w SOP oraz poprzez Aplikację PEKA za pośrednictwem Serwisu Operatora płatności elektronicznych.

5.10.14.  W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, ZTM może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji, zarówno do pasażera składającego reklamację, jak i strony trzeciej, np. operatora płatności internetowych.

5.10.15.  W przypadku złożenia reklamacji transakcji dokonywanej w POK/PSB lub poprzez portal PEKA, ZTM rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia reklamacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień od agenta rozliczeniowego lub innego podmiotu pośredniczącego w transakcji, czas rozpatrzenia może się wydłużyć. W tym przypadku reklamujący, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie poinformowany o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.

5.10.16.  Wnioski reklamacyjne mogą być składane:
1)   ustnie do protokołu,
2)   pisemnie w BOK lub w POK,
3)   poprzez swoje konto w Systemie PEKA (również poprzez Aplikację PEKA),
4)   za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.ztm.poznan.pl,
5)   listownie na adres ZTM.

5.10.17.  Reklamacja złożona powtórnie, a oparta na tym samym stanie faktycznym nie będzie skutkować zmianą rozstrzygnięcia.

5.10.18.  Odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących płatności dokonywanych
w biletomatach stacjonarnych leży po stronie Operatora biletomatu, który zapewni możliwość bezpośredniego zgłoszenia reklamacji za pomocą:

1)   dedykowanej infolinii obsługowej udostępnionej przez operatora biletomatów stacjonarnych, czynnej 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem,
że w godzinach 8.00-18.00 w dni robocze, zgłoszenia są przyjmowane przez konsultanta, a w pozostałych godzinach przez automatyczny system zgłoszeniowy. Numer infolinii umieszczony jest w widocznym miejscu na biletomacie stacjonarnym;

2)   w formie pisemnej na adres mailowy Operatora biletomatu.

5.10.19  Reklamacje dotyczące transakcji realizowanej w biletomacie stacjonarnym złożone za pośrednictwem ZTM, zostaną przekazane do Operatora biletomatu w celu rozpatrzenia. Reklamacja będzie rozpatrzona zgodnie z terminami wskazanymi przez Operatora biletomatu.

5.10.20. Reklamacje transakcji dokonanych w gminie objętej międzygminnym porozumieniem transportowym należy składać do właściwego, gminnego operatora w zakresie jego kompetencji.

5.10.21.  Odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących płatności dokonywanych zbliżeniowo w terminalach Systemu OPS leży po stronie operatora Systemu płatności OPS. Operator zapewni możliwość bezpośredniego zgłoszenia reklamacji:
1)   za pomocą dedykowanej infolinii obsługowej dostępnej dla pasażerów nabywających Bilety w Terminalach przez 24 godziny 7 dni w tygodniu,
2)   w formie pisemnej na adres mailowy Operatora,
3)   za pomocą portalu pasażera dostępnego pod adresem: www.ops.poznan.pl

5.10.22.  Reklamacje dotyczące transakcji w Systemie OPS złożone za pośrednictwem ZTM, zostaną przekazane do operatora Systemu OPS w celu rozpatrzenia. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.

5.10.23.  Operator Systemu OPS informuje pasażera o wyniku postępowania reklamacyjnego, a w przypadku:
1)   reklamacji rozpatrzonej pozytywnie, operator dokonuje zwrotu odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy pasażera w terminie do 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Pasażer zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zgodnie z wzorem przekazanym przez operatora,
2)   reklamacji rozpatrzonej negatywnie, operator informuje pasażera o negatywnej decyzji i o prawie odwołania się od niej na piśmie w terminie 7 dni od powzięcia informacji o sposobie załatwienia sprawy. 

5.10.24.  W przypadku reklamacji dotyczących zakupów poprzez SOP i Aplikację PEKA,  podstawy reklamacji nie może stanowić:
1)   okoliczność, iż doładowanie tPortmonetki dotyczy Karty PEKA nieprawidłowo wskazanej przez Użytkownika,
2)   powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
3)   inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania ZTM nie odpowiada.

5.10.25.  W przypadku, gdy doładowanie tPortmonetki nie będzie dostępne do przeprowadzenia transferu punktów tPortmonetki w czytniku w pojeździe w czasie wskazanym w 5.9.3, a na  Użytkownika z powodu braku biletu lub środków na tPortmonetce zostanie nałożona opłata dodatkowa, zostanie ona po złożeniu reklamacji anulowana.

5.11. Wystawianie faktur VAT za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i doładowania tPortmonetki

5.11.1.  Faktury VAT za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i doładowania tPortmonetki można uzyskać w POK lub po dokonaniu transakcji w SOP i Aplikacji PEKA na wniosek składany:
1)   drogą elektroniczną na adres ZTM: faktury@peka.poznan.pl,
2)   pisemnie na adres ZTM.

5.11.2.  O wystawienie faktury za transakcję zakupu biletu/przedpłatę na doładowania tPortmonetki może wystąpić osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna.

5.11.3.  W celu uzyskania faktury VAT klient ma obowiązek przed dokonaniem transakcji zgłosić chęć jej otrzymania.

5.11.4.  Faktura VAT w POK ZTM może być wystawiona na podstawie przedłożonego przez pasażera dowodu zakupu zawierającego nr NIP, a w sytuacji jego braku, faktura jest wystawiana na osobę fizyczną, (pod warunkiem, że ZTM posiada możliwość weryfikacji i identyfikacji zgłaszanej transakcji).

5.11.5.  Faktury za zakupy dokonywane on-line wymagają podania numeru NIP przed dokonaniem transakcji oraz przesłania wiadomości e-mail zawierającej dane do  faktury na adres faktury@peka.poznan.pl.

5.11.6.  Odpowiedzialność za poprawność danych podanych w celu wystawienia faktury VAT, ponosi klient podający te dane.

5.11.7.  Faktury za zakupy dokonywane za pomocą Systemu OPS wystawiane są przez operatora Systemu OPS. Wniosek o wystawienie faktury można kierować bezpośrednio do operatora lub za pośrednictwem ZTM.

5.11.8.  Faktury za zakupy dokonywane w sieci biletomatów stacjonarnych wystawiane są przez operatora biletomatów stacjonarnych. Wniosek o wystawienie faktury można kierować bezpośrednio do operatora lub za pośrednictwem ZTM.

5.12. Konta łączone w Systemie PEKA

5.12.1.  Funkcjonalność łączenia kont dotyczy użytkowników pozostających w relacji opiekun prawny (np. rodzic) – dziecko. Dostępna jest ona poprzez SOP i Aplikację PEKA. Pozwala na połączenie kilku kont użytkowników w sposób umożliwiający, po zalogowaniu się na konto główne obsługę kont do niego dołączonych (zakup biletu, przeglądanie historii transakcji).

5.12.2.  Opiekun prawny korzystając ze swojego konta PEKA może dołączyć konto dziecka (Użytkownika do 18 roku życia) podając numer jego konta PEKA oraz PESEL lub datę urodzenia. Łączone konta muszą być aktywne tzn. posiadać przynajmniej po jednym aktywnym identyfikatorze (karta PEKA/ELS/ELD/ELNA lub Aplikacja).

5.12.3.  Podczas łączenia kont użytkownik konta głównego zobowiązany jest oświadczyć, że jest rodzicem/opiekunem prawnym osób, których konta zostają dołączone do jego konta.

5.12.4.  Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę posiadającą konto dołączone, następuje rozłączenie kont.

5.13. Zamykanie konta PEKA

5.13.1.  Zamknięcie konta w Systemie PEKA odbywa się na wniosek Użytkownika:
1)   złożony w POK lub BOK z wykorzystaniem formularza wniosku (Załącznik nr 5 do Regulaminu PEKA),
2)   złożony elektronicznie za pomocą SOP lub Aplikacji PEKA.

5.13.2.   Jeśli do konta przypisana jest karta PEKA zostaje ona zastrzeżona. W przypadku gdy na koncie znajdują się punkty tPortmonetki, ulegają one dezaktywacji. Możliwe jest złożenie dyspozycji wypłaty punktów przed zamknięciem konta – opcja taka dostępna jest tylko w POK.

5.13.3.  W przypadku zwrotu w POK karty PEKA podczas wnioskowania o zamknięcie konta, rozliczenie i zamknięcie następuje niezwłocznie.

5.13.4.  Zamknięcie konta na wniosek złożony w BOK, POK, przesłany pocztą elektroniczną lub tradycyjną nastąpi w terminie do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku do ZTM.

5.13.5.  Jeśli w Systemie PEKA na koncie jest zarejestrowana Aplikacja PEKA, w momencie zamknięcia konta, nastąpi jej wylogowanie.

5.13.6.  W związku z zamknięciem konta na wniosek złożony w POK następuje rozliczenie przedpłaty wynikającej z pozostałych punktów zgromadzonych na tPortmonetce. Zwrot odbywa się według zasad określonych w pkt. 5.9.11.

5.13.7.  Użytkownik w związku z zamknięciem konta otrzyma zwrot niewykorzystanej części Biletu okresowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Przewozów.

5.13.8.  W przypadku zamknięcia konta, ponowne założenie konta PEKA odbywa się według zasad określonych w punktach 5.2 oraz 5.3.1 niniejszego Regulaminu.

5.13.9.  Złożenie Wniosku o zamknięcie konta zmarłego Użytkownika jest możliwe w POK lub na wniosek pisemny i wymaga okazania Aktu Zgonu. W przypadku posiadania ważnego biletu okresowego lub środków na tPortmonetce, ZTM dokonuje zwrotu pozostałej kwoty w formie gotówkowej lub na konto bankowe wskazane przez spadkobiercę, po okazaniu dokumentu potwierdzającego nabycie spadku.

5.13.10.  Jeśli na koncie Użytkownika nastąpi brak jakichkolwiek zarejestrowanych w Systemie PEKA czynności typu: zakup biletu, doładowanie tPortmonetki, rejestracja Użytkownika online, użycie karty PEKA w czytnikach itp., konto zostanie automatycznie zamknięte. Zamknięcie konta nastąpi ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym minął 6 rok bezczynności, o której mowa powyżej. Jeśli do konta przypisana jest karta PEKA zostaje ona zastrzeżona. W przypadku gdy na koncie znajdują się punkty tPortmonetki, ulegają one dezaktywacji.

5.13.11.  Konta, które spełniły warunki opisane w pkt. 5.13.10 lub spełnią je w ciągu roku od wejścia w życie niniejszego regulaminu, zostaną usunięte w terminie wydłużonym o 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w pkt. 5.13.10.

5.14. Zasady i warunki zawierania umowy internetowej sprzedaży biletów i doładowań tPortmonetki

5.14.1.  ZTM świadczy usługę polegającą na udostępnieniu Serwisu internetowego służącego do obsługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej  oraz prowadzi internetową sprzedaż biletów okresowych komunikacji miejskiej i doładowań tPortmonetki, które to czynności stanowią usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

5.14.2.  Dostępnymi formami płatności za internetowy zakup biletów okresowych komunikacji miejskiej oraz doładowanie tPortmonetki są wyłącznie Płatności elektroniczne, dokonywane za pomocą SOP oraz Aplikacji PEKA poprzez następujące Metody płatności:
1)   przelew internetowy, tzw. e-przelew,
2)   tradycyjny przelew bankowy,
3)   płatność kartą płatniczą,
4)   BLIK,
5)   BLIK w systemie One-click,
6)   płatność kartą płatniczą w systemie One-click,
7)   Google Pay / Apple Pay,
8)   Google Pay / Apple Pay w systemie One-click.

5.14.3.  Korzystanie z internetowego sposobu zakupu biletów możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników kont w Systemie PEKA na podstawie Umowy internetowej sprzedaży.

5.14.4.  Zawarcie Umowy internetowej sprzedaży odbywa się wyłącznie za pośrednictwem SOP lub Aplikacji PEKA i możliwe jest wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika faktu zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

5.14.5.  ZTM ma prawo odstąpić od Umowy internetowej sprzedaży w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących szczegółów Płatności elektronicznej, lub nieprawidłowego numeru UID karty PEKA przy doładowaniu tPortmonetki bez logowania na konto Użytkownika w SOP.

5.14.6.  Użytkownik po zalogowaniu się w SOP lub w Aplikacji PEKA:
1)   wybiera opcję zakupu biletu okresowego i określa rodzaj biletu, którego zakupu chce dokonać,
2)   wybiera opcję doładowania tPortmonetki i określa  kwotę doładowania.

5.14.7.  Dokonując Płatności elektronicznej, Użytkownik winien posiadać kartę płatniczą lub konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem Operatora płatności elektronicznych oraz środki umożliwiające dokonanie zapłaty.

5.14.8.  Transakcja, w której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności, nie zostanie dokonana.

5.14.9.  W przypadku braku potwierdzenia dokonania płatności w Serwisie Operatora płatności elektronicznych następuje automatyczne anulowanie transakcji w Systemie PEKA.

5.14.10.  Za realizację i bezpieczeństwo transakcji w Serwisie, odpowiedzialność ponosi Operator płatności elektronicznych.

5.14.11.  ZTM i Operator płatności elektronicznych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawidłowego numeru karty płatniczej, nieprawidłowego numeru konta bankowego, numeru UID karty PEKA lub numeru Konta PEKA.

5.14.12.  Operator płatności elektronicznych nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi zawartej pomiędzy Użytkownikiem a bankiem umowy, na podstawie której za pośrednictwem banku Użytkownik dokonuje Płatności.

5.14.13.  Operator płatności elektronicznych nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania banku, w szczególności za nieprzekazanie przez bank środków do Operatora płatności elektronicznych we właściwym terminie, kwocie, z właściwymi danymi identyfikującymi środki.

5.14.14.  ZTM zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia, odmowy realizacji lub odrzucenia transakcji. W takim wypadku ZTM w sposób przejrzysty i jednoznaczny powiadomi Użytkownika o odmowie i jej przyczynie.

5.14.15.  Błędnie zdefiniowane Płatności elektroniczne z tytułu zakupu biletów lub doładowania tPortmonetki albo takie, których potwierdzenie nie będzie możliwe, mogą nie zostać zrealizowane. Wpłacone środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy Użytkownika, z którego dokonano Płatności elektronicznej.

5.15. Postanowienia końcowe

5.15.1.  ZTM zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.

5.15.2.  W przypadku dokonania zmian Regulaminu PEKA, ZTM za skuteczne uznaje poinformowanie Użytkowników Systemu PEKA poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji o zmianie Regulaminu w SOP,  na stronie internetowej ZTM, w POK i w BOK, wraz z informacją o dacie wejścia w życie zmian.

5.15.3.   Jeżeli Użytkownik Systemu PEKA nie akceptuje wprowadzonych zmian, może dokonać zamknięcia konta w Systemie PEKA. 

5.15.4.   Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z usług dostępnych w Systemie PEKA, w tym dane osobowe, dane wykorzystywanie do obsługi Płatności elektronicznych są prawdziwe i aktualne.

5.15.5.  Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że znane mu są konsekwencje prawne działań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynów niedozwolonych (np. hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ścigania.

5.15.6.  ZTM zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępu do SOP, Aplikacji PEKA i Serwisu Operatora płatności elektronicznych celem przeprowadzenia
prac konserwacyjnych.

5.15.7.  ZTM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w wypadku, gdy wystąpiło ono na skutek Siły Wyższej lub wyłącznie z winy Użytkownika/osoby trzeciej, za której działania ZTM nie odpowiada. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania Siły Wyższej.

5.15.8.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz dokumentach związanych, określonych w pkt. 7, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Załączniki

Załącznik nr 1 – Wyciąg z Regulaminu PEKA,
Załącznik nr 2 - Wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA, wydanie karty PEKA, wydanie duplikatu karty PEKA, adaptację ELS/ELD/ELNA w systemie PEKA i aktualizację danych osobowych w systemie PEKA
Załącznik nr 3 – Upoważnienie do odbioru/zastrzeżenia imiennej karty PEKA,
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie odbioru Karty PEKA,
Załącznik nr 5 - Wniosek o zamknięcie konta PEKA, wniosek o zastrzeżenie karty PEKA i zwrot środków z tPortmonetki (bez wyrabiania duplikatu karty),
Załącznik nr 6 – Protokół reklamacji karty PEKA,
Załącznik nr 7 – Zaświadczenie (Bilet zastępczy),
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące miejsca rozliczania podatku dochodowego,
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. pobrania z systemu ID Poznań informacji na temat statusu bycia podatnikiem.   

Załącznik nr 10 - Wniosek o ulgę dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

Załącznik nr 11 - Formularz reklamacyjny dotyczący zgłoszenia nieprawidłowości lub bezskuteczności procesu zakupu biletu doładowania tPortmonetki przez Internet, kasowniki, Punkty Obsługi Klienta i Punkty Sprzedaży Biletów.

7. Dokumenty związane

1) Regulamin Przewozów określający warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym  transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,
2) Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania ws. ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,
3) Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania,
4) Ustawa o podatku VAT,
5) Rozporządzenie RODO,
6) Ustawa o ochronie danych osobowych

8. Opis / Uzasadnienie zmian

1)   Dodano punkt 5.1.8. 4) dotyczący zapisywania ulg dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci.

2)   W punkcie 6 dodano załącznik nr 10 - wniosek o ulgę dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci oraz załącznik nr 11 - formularz reklamacyjny dotyczący zgłoszenia nieprawidłowości lub bezskuteczności procesu zakupu biletu doładowania tPortmonetki przez Internet, kasowniki, Punkty Obsługi Klienta i Punkty Sprzedaży Biletów.

3)   W punkcie 5.10 zaktualizowano zapisy dotyczące reklamacji transakcji dokonywanych w biletomatach stacjonarnych.

4)   Poprawiono omyłkę pisarską w załączniku nr 8 - Oświadczenie dotyczące miejsca rozliczania podatku dochodowego.