Deklaracja dostępności serwisu Portalu Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu – ztm.poznan.pl

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie:

-       do https://www.ztm.poznan.pl serwisu internetowego Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- część informacji zamieszczonych w formie artykułów, tabel lub załączników nie jest dostępna cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępność cyfrowej,
- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały umieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępność cyfrowej.

-       do https://www.peka.poznan.pl serwisu internetowego Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Aplikacji mobilnej PEKA

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-28
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-05

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2023-01-05
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

- brak dostępu treści przy użyciu klawiatury,

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG,

- brak mapy serwisu.

Aplikację mobilną można pobrać na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie audytu automatycznego zrealizowanego przez wykonawcę strony oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 61 627 05 12 lub pisząc na adres e-mail ict@ztm.poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59 60-770 Poznań.

Główne wejście do budynku jest od ul. Matejki. (wejście od frontu budynku) które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - prowadzą do niego cztery schody (cztery stopnie).

Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczono infografikę, z której strony obiektu znajduje się winda i wejście dla osób niepełnosprawnych. Wejście dostosowane do potrzeb osób oraz winda
dla niepełnosprawnych znajdują się na tyłach (dojście wzdłuż budynku od strony ul. Grottgera).

Przy windzie po prawej stronie zamontowano intercom poprzez który należy wezwać ochronę (pierwszy od góry przycisk z napisem „Ochrona – pomoc" z symbolem wózka inwalidzkiego).

Pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie obsługiwania windy dla niepełnosprawnych oraz udzielą wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. Zarówno Biuro Obsługi Klienta oraz Punkt Obsługi Klienta ZTM znajdują się na parterze budynku. Recepcja – stanowisko ochrony obiektu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korzystanie z pętli indukcyjnych dostępne jest w Biurze Obsługi Klienta oraz Punkcie Obsługi Klienta w lokalizacjach: ul. Matejki 59 (siedziba ZTM) oraz rondo Kaponiera – poziom -1.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.