Ulgi i zwolnienia

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg jest określony przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta Poznania. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na podstawie ustaw szczególnych.

W Poznaniu obowiązują dwa rodzaje zniżek – ulga 50 procent (bilet za pół ceny) i prawo do przejazdów bezpłatnych. Do dyspozycji pasażerów są też bilety specjalne, czyli bilety w promocyjnej, niższej cenie, przysługujące pasażerom spełniającym określone warunki. W ten sposób Poznań i 19 gmin współtworzących transport aglomeracyjny (Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl) oferuje możliwość tańszych przejazdów np. dzięki Biletowi Metropolitalnemu. Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest mieszkanie w Poznaniu lub na terenie jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym* oraz płacenie podatku PIT na rzecz Poznania lub jednej z tych 19 gmin.

Wykaz osób uprawnionych do ulg, opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz opis warunków umożliwiających korzystanie z poszczególnych typów biletów specjalnych jest przedstawiony w poniższej tabeli.

Uwaga! W przypadku korzystania z taryfy przystankowej (tPortmonetki) na karcie PEKA i posiadania uprawnienia do przejazdów ulgowych (50 proc.) prosimy o zapisanie uprawnienia na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Bez dopełnienia tej formalności system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną (100 proc.).

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy na liniach ZTM w Poznaniu obowiązujące od 3 lutego 2023r.

Przejazdy bezpłatne

Lp.

Osoby uprawnione oraz sposób potwierdzenia prawa zniżki podczas podróży

1

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

b) ważna legitymacja wydana przez szkołę lub placówkę specjalną,

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką,

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

2

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 1 lit. a oraz lit. b, w czasie podróży z tymi osobami

3

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 1 lit. a oraz lit. b

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

Ważna legitymacja uprawniająca do przejazdów bez dziecka na trasie miejsce zamieszkania – szkoła (albo inna placówka specjalna) – miejsce zamieszkania. Szkoła lub inna placówka specjalna musi znajdować się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym (lista gmin znajduje się na końcu tabeli).

Powyższa legitymacja wydawana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna.

4

Osoby z niepełnosprawnością

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- I grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

b) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

5

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 4 w czasie podróży z tymi osobami

6

Funkcjonariusze policji na podstawie ważnej legitymacji funkcjonariusza

7

Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej

8

Umundurowani funkcjonariusze straży miejskiej/gminnej w czasie pełnienia służby na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym (lista gmin znajduje się na końcu tabeli)

9

Osoby, które ukończyły 70 lat

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

lub

- ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA:

- w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek,

- elektronicznie zgodnie z zapisami w Regulaminie przewozów

10

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia na  podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna

11

Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956r.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu,

lub

- ważna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem potwierdzającym udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 roku (Poznański Czerwiec 1956)

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji.

12

Honorowi Obywatele Miasta Poznania na podstawie zaświadczenia wydanego przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

13

Honorowi Obywatele jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ danego miasta lub gminy

14

Osoby posiadające w trakcie przejazdu ważny dowód rejestracyjny samochodu w Europejskim Dniu bez Samochodu, tj. 22 września, lub w piątek poprzedzający  bezpośrednio 22 września, jeśli 22 września przypada w danym roku kalendarzowym w sobotę lub niedzielę (jedna osoba na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu)

15

Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie identyfikatora wolontariusza z hologramem ZTM Poznań


Zwolnienie przysługuje  organizacji na jeden dzień w roku kalendarzowym pod warunkiem złożenia w siedzibie ZTM Poznań na 14 dni przed terminem zbiórki wniosku o wydanie hologramów na identyfikatory. Wniosek musi zawierać:
- nazwę organizatora zbiórki,
- termin jej przeprowadzenia,
- oraz liczbę wolontariuszy
wraz z załączonym wzorem identyfikatora wolontariusza i kopią pozwolenia na zbiórkę wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

16

Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub Radę Miasta Poznania bądź pod ich patronatem, w których jako nagrodę przewidziano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

Okres ważności uprawnienia podany jest przez organizatora konkursu, jednak nie może przekraczać 366 dni. Datę rozpoczęcia ważności uprawnienia, przypadającą w okresie do 366 dni od rozstrzygnięcia konkursu, wybiera laureat.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM

17

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywające na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25. rok życia

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM na podstawie okazanego poświadczenia wydanego przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

18

Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingów Parkuj i Jedź (Park & Ride) w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do 24 godzin od momentu pozostawienia pojazdu na parkingu - na podstawie biletu parkingowego oraz ważnego dowodu rejestracyjnego. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości opłat i sposobu ich uiszczania reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Poznania.

Przez parking Park & Ride rozumie się zorganizowany przez Miasto Poznań parking umożliwiający odpłatne pozostawienie pojazdów samochodowych i bezpłatne kontynuowanie podróży lokalnym transportem zbiorowym.

19

Osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej” lub „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo  „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

lub

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klienta po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

20

Osoby, korzystające ze środków lokalnego transportu zbiorowego w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 3:00  do godz. 24:00, po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu  informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości niezwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia  przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 100 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

Decyzja wraz z bieżącą informacją dotyczącą statusu przejazdów (płatne zgodnie z taryfą/bezpłatne) znajduje się na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

21

Osoby posiadające tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości

lub

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

22

Weterani i weterani poszkodowani na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

23

Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

* Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Przejazdy bezpłatne na liniach ZTM w Poznaniu na podstawie ustaw szczególnych

Posłowie i senatorowie RP na podstawie Ustawy z dn. 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz  opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych I grupy na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 Przejazdy ulgowe (50-proc.)

Uwaga! W przypadku korzystania z taryfy przystankowej (tPortmonetki) na karcie PEKA oraz posiadania uprawnienia do przejazdów ulgowych (50 proc.) prosimy o zapisanie uprawnienia na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Bez dopełnienia tej formalności system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną (100 proc.).

Lp.

Osoby uprawnione oraz sposób potwierdzenia prawa zniżki podczas podróży

1

Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

lub ważna legitymacja szkolna

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

2

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, których siedziba nie znajduje się na terenie miasta Poznania ani jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym, do 30 września roku, w którym ukończyli 20. rok życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. 

3

Dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek lub (do czasu rozpoczęcia nauki w szkole) - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.

4

Emeryci i renciści

 Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości,

 - decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.

5

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w trybie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 170 ze zm.)

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży - jeden z niżej wymienionych dokumentów wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z ważnym dowodem tożsamości:

- ważna decyzja,
- ważne zaświadczenie,
- aktualny odcinek świadczenia,
- zasiłek przedemerytalny

lub

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.  

6

Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych        

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA, na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

lub ważna legitymacja doktoranta.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji doktoranta lub elektronicznie zgodnie z zapisami w Regulaminie przewozów.

7

Osoby z niepełnosprawnością        

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

lub

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- II grupę inwalidztwa,

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.

8

Osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”        

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

lub

- legitymacja wydana przez Polski Czerwony Krzyż stwierdzająca nadanie oznaki, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wymienionej wyżej legitymacji.

9

Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające w trybie Ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 303 ze zm.)

Dokumenty potwierdzające uprawnienie podczas podróży:

- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA będące identyfikatorem konta użytkownika systemu PEKA na którym zapisano informację o przysługującym uprawnieniu

lub ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wskazanych dokumentów.

10

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.        

11

Kombatanci i osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 * Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

         

                                   Bilety specjalne

Bilety specjalne to bilety w promocyjnej, niższej cenie, przysługujące pasażerom spełniającym określone warunki.

Dla pięciu biletów specjalnych:
- Metropolitalnego,
- Metropolitalnego z Ulgą,
- dla Rodzin 4+,
- Seniora,
- Socjalnego
podstawowym warunkiem uzyskania jest mieszkanie w Poznaniu lub na terenie jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym* oraz zapłacenie podatku PIT na rzecz Poznania lub jednej z tych 19 gmin. W ten sposób Poznań i 19 gmin współtworzących transport aglomeracyjny (Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl) oferują możliwość tańszych przejazdów.

Są trzy bilety specjalne dedykowane uczniom szkół podstawowych, średnich oraz studentom:
- bilet semestralny,
- bilet dla uczniów szkół podstawowych,
- bilet na rok szkolny

Ponadto, wśród biletów specjalnych są też:
- bilet dla honorowych dawców krwi,
- bilet dla pracowników przewoźników realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu,
- bilet dla pracowników MPK i ich rodzin.

Bilet Metropolitalny

Uprawnienie do zakupu Biletu Metropolitalnego
Uprawnione do zakupu Biletu Metropolitalnego są osoby, które mieszkają na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejscowości zamieszkania.

Do zakupu Biletu Metropolitalnego konieczne jest posiadanie imiennej karty PEKA lub Aplikacji PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Sposób rozpoczęcia korzystania z uprawnienia

A. poprzez transfer informacji z systemu ID Poznań: w celu weryfikacji faktu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez system ID Poznań należy skorzystać z usługi świadczonej przez Miasto Poznań dostępnej pod adresem https://id.poznan.pl, a następnie potwierdzić zapisanie uprawnienia do Biletu Metropolitalnego na swoim koncie Użytkownika Systemu PEKA po zalogowaniu się za pomocą SOP lub Aplikacji PEKA;

B. w POK ZTM: w celu weryfikacji i zapisania uprawnienia na koncie Użytkownika Systemu PEKA niezbędne jest:

1. Złożenie Oświadczenia dotyczącego miejsca rozliczania podatku dochodowego (Uwaga! Pobierając dokument z Internetu prosimy o pobieranie druku bezpośrednio ze strony ZTM, zakładka dokumenty do pobrania dla Pasażerów. Wówczas mamy gwarancję, że formularz jest aktualny), oraz

2. Przedłożenie do wglądu jednego z następujących dokumentów:

- pierwszej strony formularza zawierającego informacje o adresie zamieszkania oraz o urzędzie skarbowym, w którym rozliczono podatek: PIT-6, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L (w przypadku tego formularza należy przedłożyć również zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające adres zamieszkania) PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-40A/11A za ubiegły rok podatkowy,

- obu stron złożonego w roku bieżącym lub poprzednim formularza ZAP-3 zawierającego informacje o adresie zamieszkania oraz o urzędzie skarbowym właściwym dla miejscowości zamieszkania (jest to możliwość jednorazowa – w kolejnych latach wymagany będzie jeden ze wskazanych wyżej formularzy) złożonego w roku bieżącym lub poprzednim,

- zaświadczenia lub decyzji wydanych przez naczelnika danego urzędu skarbowego zawierających informacje o adresie zamieszkania oraz o urzędzie skarbowym właściwym dla miejscowości zamieszkania, w którym rozliczono podatek za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego Oświadczenia,

- w przypadku pasażera, który nie osiągnął dochodu, lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego wskazujące adres zamieszkania oraz fakt, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

3. Każdy przedstawiany do wglądu w POK formularz PIT, ZAP powinien być potwierdzony:

- pieczęcią urzędu skarbowego lub,
- urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO) lub,
- potwierdzeniem nadania listu poleconego do właściwego urzędu skarbowego.

Termin obowiązywania uprawnienia
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane w systemie PEKA do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono formularze w urzędzie skarbowym.

W przypadku przedłożenia dokumentów za przedostatni rok podatkowy, uprawnienie jest zapisywane do 30 czerwca roku, w którym złożono dokumenty w POK ZTM.  

W przypadku formularza ZAP-3 uprawnienie zapisywane jest do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono oświadczenie w ZTM.

Aby zachować ciągłość uprawnienia do Biletu Metropolitalnego procedurę należy powtarzać co roku przed upływem terminu ważności posiadanego w systemie zapisu o uprawnieniu.

Uwaga! Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”.

Bilet Metropolitalny z ulgą

Uprawnienie na podstawie statusu podatnika użytkownika Biletu
Uprawnione do zakupu Biletu Metropolitalnego z Ulgą są osoby, które zweryfikowały status podatnika zgodnie ze sposobem wskazanym przy uprawnieniu do Biletu Metropolitalnego oraz, dodatkowo, posiadają uprawnienie do ulgi 50% potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

1. Emeryci i renciści,
2. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
3. Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych,
4. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające:
- całkowitą niezdolność do pracy,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- II grupę inwalidztwa,
5. Osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”,
6. Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
7. Kombatanci i osoby represjonowane.

Uprawnienie na innej podstawie niż status podatnika użytkownika Biletu

1. Dzieci uczące się, do ukończenia 23. roku życia – warunki do spełnienia:

- nauka w szkole znajdującej się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin*,
- zamieszkiwanie na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin*,
- ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, którzy zweryfikowali swój status podatnika zgodnie ze sposobem wskazanym przy uprawnieniu do Biletu Metropolitalnego, a na Oświadczeniu dotyczącym miejsca rozliczania podatku dochodowego wpisali dane dzieci;

2. Osoby do ukończenia 18. roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego – warunek: zamieszkiwanie w Poznaniu lub jednej z 19 gmin*;

3. Studenci – warunek: nauka na uczelni z siedzibą w Poznaniu lub jednej z 19 gmin*.

Do zakupu Biletu Metropolitalnego z Ulgą konieczne jest posiadanie imiennej karty PEKA lub Aplikacji PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

W momencie utraty lub zmiany uprawnień do przejazdów ulgowych pasażer zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych w przedmiocie przysługujących mu uprawnień lub ich braku.

Termin obowiązywania uprawnienia
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane w systemie PEKA do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono formularze w urzędzie skarbowym. W przypadku przedłożenia dokumentów za przedostatni rok podatkowy, uprawnienie jest zapisywane do 30 czerwca roku, w którym złożono dokumenty w POK ZTM.  

W przypadku formularza ZAP-3 uprawnienie zapisywane jest do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono oświadczenie w ZTM.

Powyższe terminy obowiązywania uprawnienia mogą być inne, jeśli okres ważności uprawnienia do ulgi 50% (np. termin ważności legitymacji rencisty albo legitymacji studenta) jest krótszy niż 30 czerwca.

Aby zachować ciągłość uprawnienia do Biletu Metropolitalnego z Ulgą procedurę należy powtarzać każdorazowo przed upływem terminu ważności posiadanego w systemie zapisu o uprawnieniu.

Uwaga! Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”.

Bilet 4+ dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

Uprawnienie do zakupu Biletu 4+
Uprawnieni do zakupu Biletu 4+ są rodzice i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci mieszkający w Poznaniu lub jednej z 19 gmin*. Korzystanie z Biletu 4+ jest możliwe po uzyskaniu przez rodziców statusu podatnika zgodnie ze sposobem wskazanym przy uprawnieniu do Biletu Metropolitalnego, wpisaniu na Oświadczeniu dotyczącym miejsca rozliczania podatku dochodowego danych dzieci oraz spełnieniu poniższych wymogów:

1. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego,
2. Dzieci mają maksymalnie:
- 18 lat,
- 24 lata - w przypadku kontynuowania nauki,
- 26 lat - w przypadku dziecka z niepełnosprawnością legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależne od sytuacji materialnej.

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

Do zakupu Biletu 4+ konieczne jest posiadanie imiennej karty PEKA lub Aplikacji PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Sposób uzyskania uprawnienia
Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM. W tym celu niezbędne jest:

- zweryfikowanie przez rodziców statusu podatnika zgodnie ze sposobem wskazanym przy uprawnieniu do Biletu Metropolitalnego i wpisanie na Oświadczeniu dotyczącym miejsca rozliczania podatku dochodowego danych dzieci,

- złożenie wniosku o umożliwienie skorzystania z uprawnienia dla rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci (Uwaga! Pobierając dokument z Internetu prosimy o pobieranie druku bezpośrednio ze strony ZTM, zakładka dokumenty do pobrania dla Pasażerów. Wówczas mamy gwarancję, że formularz jest aktualny)

Ponadto wymagane jest okazanie:

- dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość opiekuna prawnego,
- Kartę Dużej Rodziny lub odpis aktu urodzenia dziecka albo dokument tożsamości potwierdzający datę urodzenia dziecka,
- ważnych legitymacji szkolnych lub stosownych dokumentów ze szkoły bądź uczelni poświadczających status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia,
- w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- imienne karty PEKA wszystkich członków rodziny określonych – w przypadku potrzeby zapisania uprawnień na kartach.

Termin obowiązywania uprawnienia
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane w systemie PEKA do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono formularze w urzędzie skarbowym.

W przypadku przedłożenia dokumentów za przedostatni rok podatkowy, uprawnienie jest zapisywane do 30 czerwca roku, w którym złożono dokumenty w POK ZTM.  

W przypadku formularza ZAP-3 uprawnienie zapisywane jest do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono oświadczenie w ZTM.

Powyższe terminy obowiązywania uprawnienia mogą być inne, jeśli okres ważności uprawnienia do ulgi 50% (np. termin ważności legitymacji studenta) jest krótszy niż 30 czerwca.

Przedłużanie ważności uprawnienia

Aby zachować ciągłość uprawnienia do Biletu 4+, procedurę weryfikacji statusu podatnika należy powtarzać każdorazowo przed upływem terminu ważności posiadanego w systemie zapisu o uprawnieniu.

Ponadto w celu przedłużenia uprawnień do korzystania z biletu 4+, opiekun prawny dziecka okazuje w Punkcie Obsługi Klienta:

- ważne legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły bądź z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia,

- w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”.

Bilet Seniora        

Uprawnienie do zakupu Biletu Seniora
Uprawnione do zakupu Biletu Seniora są osoby, które ukończyły 65 lat (należy okazać dokument tożsamości potwierdzający wiek) oraz zweryfikowały status podatnika zgodnie ze sposobem wskazanym przy uprawnieniu do Biletu Metropolitalnego.

Do zakupu Biletu Seniora konieczne jest posiadanie imiennej karty PEKA lub Aplikacji PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Termin obowiązywania
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane w systemie PEKA do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono formularze w urzędzie skarbowym.

W przypadku przedłożenia dokumentów za przedostatni rok podatkowy, uprawnienie jest zapisywane do 30 czerwca roku, w którym złożono dokumenty w POK ZTM.  

W przypadku formularza ZAP-3 uprawnienie zapisywane jest do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono oświadczenie w ZTM.

Aby zachować ciągłość uprawnienia do Biletu Seniora procedurę należy powtarzać każdorazowo przed upływem terminu ważności posiadanego w systemie zapisu o uprawnieniu.

Uwaga! Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”.

Bilet Socjalny

Uprawnienie do zakupu Biletu Socjalnego
Uprawnione do zakupu Biletu Socjalnego są osoby które zweryfikowały status podatnika zgodnie ze sposobem wskazanym przy uprawnieniu do Biletu Metropolitalnego oraz spełniają jeden z poniższych wymogów:
- pobieranie zasiłku stałego,
- pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego,
- pobieranie renty socjalnej.

Do zakupu Biletu Socjalnego konieczne jest posiadanie imiennej karty PEKA lub Aplikacji PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Sposób uzyskania uprawnienia
Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM. W tym celu oprócz zweryfikowania statusu podatnika niezbędne jest okazanie jednego z poniższych dokumentów:

- ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości (w przypadku pobierania zasiłku stałego),

- ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości (w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego),

- ważnej decyzji lub ważnej legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej wydanych w trybie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dokumentem tożsamości (w przypadku pobierania renty socjalnej).

Termin obowiązywania
Uprawnienie do korzystania z oferty jest zapisywane w systemie PEKA do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono formularze w urzędzie skarbowym. W przypadku przedłożenia dokumentów za przedostatni rok podatkowy, uprawnienie jest zapisywane do 30 czerwca roku, w którym złożono dokumenty w POK ZTM.  

W przypadku formularza ZAP-3 uprawnienie zapisywane jest do 30 czerwca roku następnego po roku, w którym złożono oświadczenie w ZTM.

Powyższe terminy obowiązywania uprawnienia mogą być inne, jeśli okres ważności dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub renty socjalnej jest krótszy niż 30 czerwca.

Aby zachować ciągłość uprawnienia do Biletu Socjalnego procedurę weryfikacji statusu podatnika należy powtarzać każdorazowo przed upływem terminu ważności posiadanego w systemie zapisu o uprawnieniu.

Uwaga! Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”.

Bilety specjalne dla uczniów i studentów 

Bilet Semestralny

Uprawnieni do zakupu Biletu Semestralnego

- studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych,
- dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym,
- doktoranci z uczelni lub jednostek naukowych

Warunek zakupu Biletu Semestralnego

- ważna legitymacja szkolna/studencka/doktoranta
lub
- imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA:
- w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej/doktoranta,
- elektronicznie, zgodnie z zapisami w Regulaminie przewozów (dotyczy studentów oraz doktorantów)

Bilet dla uczniów szkół podstawowych

Uprawnieni do zakupu biletu dla uczniów szkół podstawowych:

- dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin*,

- dzieci i młodzież ucząca się, realizująca naukę w trybie edukacji domowej lub zdalnej w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Uwaga! Przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych musi mieć zweryfikowany status podatnika zgodnie ze sposobem wskazanym przy uprawnieniu do Biletu Metropolitalnego.

Do zakupu Biletu dla uczniów szkół podstawowych konieczne jest posiadanie imiennej karty PEKA lub Aplikacji PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku dzieci i młodzieży uczącej się, realizujących naukę w trybie edukacji domowej lub zdalnej w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych przeprowadzana jest weryfikacja statusu podatnika jednego z rodziców lub opiekunów zgodnie ze sposobem wskazanym przy uprawnieniu do Biletu Metropolitalnego, a na Oświadczeniu dotyczącym miejsca rozliczania podatku dochodowego należy wpisać dane dziecka.

Bilet na rok szkolny

Uprawnieni do zakupu biletu na rok szkolny to dzieci i młodzież ucząca się, od 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin* objętych porozumieniem transportowym.

Warunek zakupu biletu na rok szkolny - imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja szkolna.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Pozostałe bilety specjalne

Bilet specjalny dla honorowych dawców krwi

Uprawnieni do zakupu biletu dla honorowych dawców krwi to osoby, które otrzymały odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” lub „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Warunek zakupu biletu dla honorowych dawców krwi - imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, stwierdzającej nadanie odznaki, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Bilet specjalny dla kierowców autobusów i motornicznych tramwajów operatorów publicznego transportu zbiorowego

Uprawnieni do zakupu biletu są kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów, operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM).

Warunek zakupu biletu dla pracowników przewoźników - imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego zaświadczenia od pracodawcy.

Bilet specjalny dla pracowników MPK i ich rodzin

Uprawnieni do zakupu biletu dla pracowników MPK i ich rodzin są pracownicy MPK Poznań Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym:

1) małżonkowie,

2) dzieci pracownika i wychowywani przez niego pasierbowie w wieku do 16 lat lub

jeśli uczęszczają do szkoły (w tym wyższej) – do ukończenia 26. roku życia oraz dzieci pracowników trwale niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, których niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dokumentem.

Warunek zakupu biletu dla pracowników przewoźników - imienna karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu zaświadczenia od pracodawcy.

 * Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXVIII/1414/VIII/2023 z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Informacji o ulgach i zwolnieniach udzielają także konsultanci info61 646 33 44 POZnan Kontaktlinii: