Dla projektantów stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Mając na względzie usprawnienie oraz skrócenie czasu procedury związanej z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu, Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Zespół Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu. Tego dnia zmieniła się także procedura zatwierdzania stałych oraz czasowych projektów organizacji ruchu.

Aby uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu, należy złożyć 6 papierowych egzemplarzy projektu. Siedziba Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu mieści się przy pl. Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

Podczas cotygodniowych posiedzeń Zespołu Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu, każdy projekt będzie podlegał opiniowaniu przez: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz Straż Miejską a następnie zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

W przypadku projektów organizacji ruchu obejmujących drogi o kategorii: powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej, wnioskodawca winien przed złożeniem projektu w Biurze Miejskiego Inżyniera Ruchu uzyskać opinię Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.