O ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego w imieniu Miasta Poznania jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w stolicy Wielkopolski oraz w gminach, z którymi Poznań podpisał porozumienie transportowe.

Nasze główne zadania:

- prognozowanie i modelowanie lokalnego transportu zbiorowego,
- badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego i potrzeb przewozowych mieszkańców Miasta Poznania,
- kształtowanie struktury układu komunikacyjnego: ustalanie więźby ruchu, tras i linii komunikacyjnych oraz podaży usług przewozowych,
- ustalanie wielkości usług przewozowych dla sieci lokalnego transportu zbiorowego,
- zatwierdzanie planów remontów i modernizacji oraz planów inwestycji w infrastrukturę transportową, zgodnie z wymogami polityki transportowej Miasta Poznania,
- prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- kontrola jakości i efektywności usług przewozowych świadczonych przez Operatorów,
- ustalanie przebiegu linii komunikacyjnych oraz lokalizacji przystanków, a także określanie czasowych zmian przebiegu linii komunikacyjnych, wynikających z wyłączenia z ruchu określonych tras komunikacyjnych,
- emisja i dystrybucja biletów oraz innych nośników opłat za przejazdy,
- integracja lokalnego transportu publicznego,
- kontrola biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
- rozpatrywanie skarg i wniosków pasażerów dotyczących lokalnego transportu zbiorowego i przekazywania odpowiednich rekomendacji Operatorom,
- wdrażanie dynamicznej informacji pasażerskiej na bazie danych z pojazdów Operatorów,
- zarządzanie i eksploatacja parkingów systemu Parkuj i Jedź (Park & Ride)

Dyrekcja

 

Jan Gosiewski Dyrektor Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu n

Jan Gosiewski - Dyrektor ZTM w Poznaniu

Jan Gosiewski jest Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu od 7 stycznia 2019 roku. Do końca 2018 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. strategii i projektów Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. Wcześniej pracował m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich, gdzie odpowiadał za fundusze europejskie, a także był motorniczym tramwajów w MPK Poznań. Jest zaangażowany w działalność Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych.

 

Zastępcy Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Tomasz Łapszewicz – zastępca dyrektora ds. publicznego transportu zbiorowego
Małgorzata Pilichowska-Woźniak – zastępca dyrektora ds. sprzedaży i obsługi klientów
Ewa Wieczorek – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
Rafał Brzeziński – zastępca dyrektora ds. infrastruktury transportowej

 

Statut Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Rozdział 1 - postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, zwany dalej „ZTM”, jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. ZTM działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440);

2) rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE.L.2007.315.1);

3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);

5) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

7) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.). 

§ 2

1. Siedzibą ZTM jest miasto Poznań.

2. Terenem działania ZTM jest miasto Poznań oraz obszar wynikający z zawartych przez Miasto Poznań porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 2 - przedmiot działalności

§ 3

ZTM w imieniu Miasta Poznania realizuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 4

Przedmiotem działania ZTM są sprawy z zakresu realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, w szczególności:

1) realizacja uchwał Rady Miasta Poznania dotyczących publicznego transportu zbiorowego;

2) realizacja celów określonych w Białej Księdze Komisji Europejskiej z dnia 12 września 2001 r., pn. „Europejska Polityka Transportowa do roku 2010: czas na decyzje”, dotyczących przejrzystości i efektywności usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego przy uwzględnieniu czynników społecznych i środowiskowych dla rozwoju regionalnego;

3) realizacja budżetu Miasta Poznania w zakresie finansowania zadań dotyczących transportu, skutecznego monitoringu przepływu środków finansowych, właściwego doboru instrumentów finansowania przedsięwzięć transportowych;

4) kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju transportu w warunkach efektywnego ekonomicznie i operatywnego z punktu widzenia pasażera mobilnego transportu zbiorowego;

5) zarządzanie operacyjne oraz strategiczne w publicznym transporcie zbiorowym, zarządzanie procesami integracji transportu multimodalnego w systemie transportowym Miasta Poznania oraz uczestnictwo w procesie integracji gałęzi transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym Miasta Poznania, a w szczególności:

a) zarządzanie ruchem publicznego transportu zbiorowego,

b) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przewidzianych przepisami prawa, prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz zawierania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jak i prowadzenie wszelkiego rodzaju czynności zmierzających do powierzenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na innej podstawie prawnej niż umowa – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) monitorowanie, rozliczanie i kontrolowanie wykonania zawartych umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz innych stosunków prawnych, z których wynika powierzenie ww. usług, w tym prawo do badania zgodności działalności operatorów z przepisami prawa oraz badania celowości, gospodarności i rzetelności wydatkowanych przez operatorów publicznych środków pieniężnych oraz efektywności działania,

d) opracowywanie projektów zmian opłat za przewóz oraz innych opłat wskazanych w przepisach prawa, w związku ze świadczeniem usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego, leżących w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Poznania,

e) pełna weryfikacja oraz kontrola dokumentów przedstawionych przez operatorów, stanowiących podstawę obliczenia rekompensaty,

f) kontrola nad przestrzeganiem przez kontrahentów zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,

g) badanie jakości świadczonych usług przewozowych,

h) badanie satysfakcji klientów,

i) przygotowanie i realizacja porozumień międzygminnych w zakresie powierzenia organizacji przewozów,

j) wprowadzanie i zarządzanie systemami nowych technologii publicznego transportu zbiorowego, w tym zintegrowanymi systemami PEKA, ITS i innymi zintegrowanymi systemami wchodzącymi w systemy Smart City w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

k) integracja systemów transportowych z systemem kolei obwodowej obszaru metropolitalnego (mobilny pociąg miejski i podmiejski),

l) kształtowanie więźby ruchu na sieci lokalnego transportu zbiorowego, jako efektu procesu parametryzacji relacji komunikacyjnych dla poszczególnych rejonów przewozowych,

m) optymalizacja przewozów i korelacja rozkładów jazdy miejskiej sieci tramwajowej z docelowymi rozkładami jazdy kolei obwodowej miasta i przewozów regionalnych, w węzłach przesiadkowych i dworcach multimodalnych,

n) badanie rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców dla zrównoważenia relacji podaży i popytu usług,

o) opracowywanie rozkładów jazdy dla lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Poznań oraz uzgadnianie rozkładów jazdy dla niepublicznego transportu pasażerskiego,

p) rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji dotyczących transportu zbiorowego,

r) emisja i dystrybucja biletów oraz kart elektronicznych,

s) dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu emisji i dystrybucji biletów oraz kart elektronicznych,

t) wykonywanie i zlecanie kontroli dokumentów uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz nakładanie opłat dodatkowych;

6) promowanie publicznego transportu zbiorowego;

7) zapewnienie warunków dla równego i zrównoważonego dostępu operatorów (przewoźników) do infrastruktury szynowej, drogowej, przystankowej i dworcowej Miasta Poznania w systemie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego, w warunkach regulowanej organizacji przewozów;

8) uczestnictwo instytucjonalne w procesach decyzyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich dla inwestorów gospodarczych i projektowanie komunikacji w tych obszarach, w ramach systemu lokalnego transportu zbiorowego;

9) zarządzanie procesami utrzymania bieżącego i remonty infrastruktury torowo-sieciowej, infrastruktury dworcowej i przystankowej, systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego, systemów Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej i Intelligent Transportation Systems (ITS) oraz innych elementów będących w zasobach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (w tym: budynku będącego siedzibą ZTM, punktów obsługi klienta, biletomatów mobilnych itp.);

10) zarządzanie procesami inwestycyjnymi z zakresu infrastruktury transportowej Miasta, a w szczególności:

a) prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w celu zawarcia umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji, a w szczególności o prace projektowe oraz o ustanowienie inżyniera kontraktu,

b) zawieranie umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji, a w szczególności o prace projektowe oraz realizację inwestycji,

c) prowadzenie obsługi inwestorskiej w zakresie planowania, przygotowania i realizacji projektów z zakresu infrastruktury transportu zbiorowego,

d) wnioskowanie do budżetu Miasta o zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji,

e) poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji, w tym aplikowanie o środki z UE,

f) wykonywanie prac warunkujących uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, a także decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

g) uzyskanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geodezyjnej studiów wykonalności oraz projektów budowlanych, projektów wykonawczych, ekspertyz i innych opracowań,

h) opracowywanie projektów poprzez zawieranie umów o prace projektowe, współdziałanie przy ich opracowywaniu i dokonywanie niezbędnych uzgodnień,

i) prowadzenie spraw terenowo-prawnych,

j) oddziaływanie na prawidłowe kształtowanie kosztów prowadzonych inwestycji na każdym ich etapie,

k) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) koordynowanie realizacji inwestycji zwłaszcza w zakresie uzgodnień z jednostkami miejskimi,

m) prowadzenie rozmów z gestorami infrastruktury,

n) dokonywanie odbiorów prac projektowych, robót i obiektów oraz rozliczanie inwestycji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Miasto,

o) kontrola rozliczeń wykonanych prac,

p) prowadzenie polityki informacyjnej związanej z realizowanymi projektami,

r) przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji inwestycji;

11) sprawy administracyjne z zakresu transportu, a w szczególności:

a) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Poznania;

b) kontrola przedsiębiorców oraz kontrola dokumentów w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania stosownego zezwolenia w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Poznania,

c) analiza sytuacji rynkowej w zakresie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,

d) uzgadnianie rozkładów jazdy stanowiących załączniki do wniosków w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnego krajowego transportu drogowego,

e) uzgadnianie planowanych przebiegów linii komunikacyjnych na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych niewykraczających poza granice województwa dla organów wydających zezwolenia,

f) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Poznania w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

g) uzgadnianie projektów organizacji komunikacji zastępczej i zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej do dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych i remontowych, związanych z koniecznością zmian stałych tras komunikacji miejskiej;

12) sprawy szczególne, między innymi wnioskowanie do planów inwestycji miejskich oraz rozwoju przestrzennego miasta w sprawie lokalizacji elementów infrastruktury lokalnego transportu zbiorowego.

13) realizacja zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją parkingów systemu Parkuj i Jedź (Park & Ride), pełniących funkcję przesiadkową dla lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 3 - organizacja ZTM

§ 5

1. ZTM jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników ZTM wykonuje Dyrektor.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora ZTM wykonuje Prezydent Miasta Poznania.

 § 6

1. Kierownikiem jednostki jest Dyrektor ZTM.

2. Dyrektor kieruje działalnością ZTM i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania.

3. Struktura organizacyjna ZTM określona jest regulaminem organizacyjnym, ustalonym przez Dyrektora ZTM i zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Poznania.

4. Pozostałe wewnętrzne akty obowiązujące w ZTM ustala Dyrektor ZTM.

§ 7

1. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora ZTM jest Prezydent Miasta Poznania.

2. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Prezydent Miasta Poznania lub odpowiednio przez Prezydenta wskazany Zastępca Prezydenta w granicach i za pośrednictwem podmiotów wskazanych w odpowiednich aktach prawnych.

§ 8

1. ZTM prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, a w szczególności:

1) posiada odrębny rachunek bankowy;

2) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków;

3) prowadzi ewidencję księgową majątku przekazanego w zarząd lub do korzystania;

4) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. ZTM użytkuje i zarządza mieniem Miasta Poznania niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.

Rozdział 4 - postanowienia końcowe

§ 9

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Podstawa prawna: Statut Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z 21 czerwca 2016r.

Zobacz także: zmiana Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z 5 grudnia 2017r.