Inwestycje

Przedmiotem działania ZTM są sprawy z zakresu realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. zarządzanie procesami inwestycyjnymi z zakresu infrastruktury transportowej Miasta,

a w szczególności:

 • prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w celu zawarcia umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji, a w szczególności o prace projektowe oraz o ustanowienie inżyniera kontraktu,
 • zawieranie umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji, a w szczególności o prace projektowe oraz realizację inwestycji,
 • prowadzenie obsługi inwestorskiej w zakresie planowania, przygotowania i realizacji projektów z zakresu infrastruktury transportu zbiorowego,
 • wnioskowanie do budżetu Miasta o zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji,
 • poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji, w tym aplikowanie o środki z UE,
 • wykonywanie prac warunkujących uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, a także decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • uzyskanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geodezyjnej studiów wykonalności oraz projektów budowlanych, projektów wykonawczych, ekspertyz i innych opracowań,
 • opracowywanie projektów poprzez zawieranie umów o prace projektowe, współdziałanie przy ich opracowywaniu i dokonywanie niezbędnych uzgodnień,
 • prowadzenie spraw terenowo-prawnych,
 • oddziaływanie na prawidłowe kształtowanie kosztów prowadzonych inwestycji na każdym ich etapie,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • koordynowanie realizacji inwestycji zwłaszcza w zakresie uzgodnień z jednostkami miejskimi,
 • prowadzenie rozmów z gestorami infrastruktury,
 • dokonywanie odbiorów prac projektowych, robót i obiektów oraz rozliczanie inwestycji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Miasto,
 • kontrola rozliczeń wykonanych prac,
 • prowadzenie polityki informacyjnej związanej z realizowanymi projektami,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji inwestycji.

 

(Uchwała nr XXXI/452/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej)