Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego

W Poznaniu przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstała Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego. To miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk w zakresie wielu aspektów funkcjonowania komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM Poznań. Może to dotyczyć kwestii organizacyjnych, przewozowych, handlowych, taryfowych czy infrastrukturalnych. Jedną z inspiracji powstania PRTA był artykuł dr hab. Mikołaja Tomaszyka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiający koncepcję Rady Pasażerów.

ZTM jest organizatorem komunikacji publicznej w Poznaniu i gminach, z którymi zostały zawarte stosowne porozumienia transportowe. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji transportu zbiorowego są oceniane przez różne środowiska opiniotwórcze biorące udział w życiu miasta. Opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednak jednomyślne. Zadaniem Rady jest zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk oraz wypracowanie konsensusu. Rada umożliwia swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji. Jest to również rozszerzenie organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostało powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który gwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Członkowie Rady zostali wybrani podczas spotkań inicjujących powstanie PRTA. Pierwsze oficjalne spotkanie PRTA odbyło się w dniu 9 grudnia 2020 r. na platformie Zoom.

1. Prezentacja PRTA

2. Regulamin wyboru członków PRTA

3. Skład PRTA

4. Inauguracja 9 grudnia 2020 r.

5. Inauguracja - wspólna fotografia

6. Rekomendacja nr 1 Komfort termiczny i oświetlenie - 25 stycznia 2021 r.

7. Rekomendacja nr 2 Węzły przesiadkowe - 14 kwietnia 2021 r.

8. Rekomendacja nr 3 Komunikaty o opóźnieniach - 21 lipca 2021 r.

9. Rekomendacja nr 4 Kampania informacyjno-promocyjna - 24 sierpnia 2021 r.

10. Rekomendacja nr 5 Określenie zasad funkcjonowania P&R - 7 grudnia 2021 r.

11. Rekomendacja nr 6 Założenia do planera podróży - 10 grudnia 2021 r.

12. Rekomendacja nr 7 Strategiczne kierunki rozwoju transportu - 31 marca 2022 r.

13. Rekomendacja nr 8 Poprawa jakości funkcjonowania transportu zbiorowego - 6 grudnia 2022 r.

14. Rekomendacja nr 9 Białe plamy - Strzeszyn Grecki i Literacki - 5 września 2023 r.

15. Rekomendacja nr 10 Białe plamy - Naramowice i Umultowo - 5 września 2023 r.

16. Rekomendacja nr 11 Spłaszczenie porannego szczytu komunikacyjnego - 10 września 2023 r.

17. Rekomendacja nr 12 Uproszczenie systemu taryfowego - 10 listopada 2023 r.

18. Rekomendacja nr 13 Usuwanie pojazdów blokujących torowiska tramwajowe - 10 listopada 2023 r.

19. Rekomendacja nr 14 Poprawa bezpieczeństwa pasażerów dochodzących na przystanki - 22 listopada 2023 r.