Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I

22 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa systemów parkingów w Poznaniu – etap I.”

Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Dofinansowanie unijne WRPO

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób czyli zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego, zarówno na dojazdach do miasta, jak i na sieci ulic śródmiejskich.

Celem projektu jest dążenie do stworzenia warunków dla zrównoważonego systemu transportowego, a jego oddziaływanie ma charakter ponadlokalny aglomeracyjny, tzn. jest kierowane do mieszkańców całego powiatu poznańskiego.

 

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmował budowę obiektu parkingowego typu "Parkuj i jedź" (P&R) przy ulicy Szymanowskiego w Poznaniu, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej w sąsiedztwie istniejącej pętli tramwajowej Os. Sobieskiego, stanowiącego przesiadkowy węzeł dla komunikacji szybkiego tramwaju.

Wybudowana została nowa utwardzona nawierzchnia placu parkingowego o pojemności 130 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów wraz ze stacją do ich naprawy.

Parking jest oświetlony wraz z kanalizacją deszczową oraz przyłączem sanitarnym i wodociągowym. Na placu parkingowym zamontowano sanitariat oraz system monitoringu wizyjnego.

Wybudowano ciągi pieszo-rowerowe stanowiące dojścia do parkingu oraz jezdnie manewrowe na placu postojowym.

Obiekt został ogrodzony i wyposażony w szlabany wjazdowy i wyjazdowy. Korzystanie z parkingu jest dostępne za opłatą stanowiącą równowartość biletu 24-godzinnego na przejazdy transportem publicznym (opłata obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi) lub jest bezpłatne dla posiadaczy wybranych biletów na sieć (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.

Budowa parkingu przyczyniła się między innymi do skrócenia czasu podróży pasażerów oraz zintegrowania różnych środków transportu. Dzięki temu multimodalne podróże stają się dla użytkowników łatwiejsze – w tym przypadku dotyczy to podróży z wykorzystaniem samochodu, transportu publicznego oraz ewentualnie roweru.

   

Realizacja robót została powierzona wyłonionemu w przetargu wykonawcy - firmie SKANSKA S.A.

 

Terminy realizacji

Rozpoczęcie robót - 06.2017 r.

Zakończenie realizacji zadania - 01.2018 r.

 

Środki własne Miasta Poznania, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.