Pytania i odpowiedzi

Widok smartfona z panelem Aplikacji PEKA na tle tramwaju7 komplet kart PEKA z przejezdzajacym tramwajem w tle bis

Aplikacja PEKA

Czy korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne?

Tak, pobranie i korzystanie z Aplikacji PEKA jest bezpłatne.

Czy Aplikacja PEKA dostępna jest dla użytkowników Android i iOS?

Tak, jest dostępna dla wszystkich użytkowników smartfonów pracujących w systemie Android i w systemie iOS. Jest możliwa do pobrania w sklepach Google Play oraz Appstore.

Czy można posiadać Aplikację PEKA i kartę PEKA?

Nie ma przeszkód, aby korzystać z karty PEKA i aplikacji PEKA. Użytkownicy korzystający tylko z biletów okresowych mogą używać wyłącznie aplikację. Jeśli korzystają również z tPortmonetki, wówczas muszą posiadać kartę PEKA, którą można zamówić w każdej chwili. tPortmonetka umożliwia korzystanie z taryfy przystankowej - płaci się wyłącznie za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. W tym celu po każdym wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem należy przyłożyć kartę do czytnika PEKA.

Na ilu urządzeniach w danym momencie można korzystać z Aplikacji PEKA?

W danym momencie Aplikację PEKA można mieć aktywną na jednym urządzeniu. Korzystając z transportu publicznego trzeba pamiętać, żeby nie wylogowywać się z Aplikacji PEKA, ponieważ ze względów bezpieczeństwa logowanie jest możliwe na jednym urządzeniu, nie częściej niż raz na 24 godziny.

Czy logując się do Aplikacji PEKA trzeba podać PIN?

Tak. Przy każdorazowym włączaniu aplikacji należy podać kod PIN ustalony przez użytkownika podczas pierwszego uruchomienia.

Czy do korzystania z Aplikacji PEKA potrzebne jest zdjęcie?

Tak. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, użytkownik jest poproszony o dodanie zdjęcia spełniającego wymogi systemu PEKA. Zdjęcie musi być aktualne i autentyczne.

Dlaczego do korzystania z Aplikacji PEKA potrzebne jest zdjęcie?

Aplikacja PEKA to identyfikator cyfrowy konta użytkownika w systemie PEKA. Dzięki aplikacji pasażer potwierdza swoją tożsamość w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM w Poznaniu. Dlatego zdjęcie jest warunkiem koniecznym, żeby móc korzystać z Aplikacji PEKA. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik jest poproszony o dodanie fotografii spełniającej wymogi systemu PEKA.

W celu ułatwienia uruchomienia Aplikacji PEKA pierwsze dodanie zdjęcia następuje po akceptacji oświadczenia potwierdzającego jego autentyczność. Kolejne zmiany zdjęcia wymagają weryfikacji osobistej w Punkcie Obsługi Klienta. Jest to wymagane w celu zapewnienia potwierdzenia tożsamości użytkownika i wiąże się z zastrzeżeniem dotychczasowej karty PEKA. Jeśli pasażer zamierza korzystać z karty PEKA, konieczne jest wyrobienie duplikatu, który - zgodnie z Regulaminem PEKA - jest płatny i kosztuje 21 zł. Można go otrzymać składając wniosek osobiście w POK lub drogą elektroniczną. Jeśli pasażer nie zamierza korzystać z karty PEKA, nie ma obowiązku wyrobienia duplikatu. 

Przed udostępnieniem dla pasażerów Aplikacji PEKA jedynym identyfikatorem użytkownika systemu PEKA (a także nośnikiem biletów okresowych) była imienna karta PEKA. Do jej wyrobienia także konieczne było zdjęcie, ale wyłącznie w celu naniesienia go na kartę PEKA. Utrwalenie wizerunku na imiennej karcie wystarczało, żeby jej właściciel mógł potwierdzić swoją tożsamość w transporcie ZTM, nie było konieczności, ani potrzeby przechowywania zdjęć przez ZTM. Dlatego – zgodnie z obowiązującymi przepisami – były one usuwane z systemu PEKA po wyrobieniu oraz przekazaniu użytkownikowi karty PEKA. Nie można zatem skorzystać ze zdjęcia, które zostało przez klienta okazane w celu wyrobienia imiennej karty PEKA, ponieważ Zarząd Transportu Miejskiego takich fotografii nie posiada.

Obecnie każdy klient zakładający konto w systemie PEKA jest zobowiązany zapewnić swoje aktualne i autentyczne zdjęcie. 

Łączenie kont rodzica i dziecka w systemie PEKA

Do czego służą łączone konta PEKA?

System PEKA umożliwia łączenie kont rodziców z kontami dzieci i zarządzanie nimi poprzez np. wspólny zakup biletów czy podgląd historii transakcji.

Jak połączyć konto PEKA dziecka z kontem PEKA rodzica?

Po zalogowaniu na indywidualnym koncie PEKA wystarczy kliknąć w zakładkę "Dołącz konto dziecka". Można wówczas dołączyć do naszego konta PEKA istniejące już w systemie PEKA konto dziecka i korzystać z wszystkich możliwości systemu, np. wspólnie doładowywać konta poprzez koszyk zakupowy.

Jak utworzyć nowe konto PEKA dla dziecka?

Jeśli dziecko nie ma jeszcze utworzonego konta w systemie PEKA, po wejściu w zakladkę "Dołącz konto dziecka" można takie konto stworzyć klikając w opcję "Utwórz nowe konto".

Karta PEKA

Czym się różni imienna karta PEKA od karty PEKA na okaziciela?

Imienna karta PEKA jest przypisana do właściciela i daje większe możliwości. Można na niej zapisać bilet okresowy i korzystać z tPortmonetki (tzw. taryfa przystankowa). Karta PEKA na okaziciela służy wyłącznie opłacania przejazdów z tPortmonetki, nie można na niej zapisać biletu okresowego.

Czy można równocześnie posiadać dwie różne karty - np. imienną kartę PEKA i aktywowaną w systemie PEKA Elektroniczną Legitymację Studencką?

Nie. W danym czasie można korzystać wyłącznie z jednej karty w systemie PEKA. Do użytkownika należy wybór, z jakiej karty będzie korzystał.

W jaki sposób poprawnie użytkować kartę PEKA? 

Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkować, obcinać, itp.). Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. Kartę należy przechowywać i używać z zachowaniem należytej staranności. Stosowanie się do powyższych wskazówek jest bardzo ważne. Brak właściwego posługiwania się kartą może spowodować wadliwość jej działania. 

Posługiwanie się kartą PEKA bez zachowania należytej staranności, a w szczególności przypadki zdarcia folii z karty, pęknięcia, wygięcia karty bądź inne uszkodzenia mechaniczne, w przypadku reklamacji zostaną zakwalifikowane jako uszkodzenia karty z winy użytkownika. W konsekwencji skutkować to będzie negatywnym rozpatrzeniem reklamacji i pobraniem opłaty manipulacyjnej za wydanie duplikatu karty. 

Gdzie i kiedy można odebrać imienną kartę PEKA? 

We wniosku o wydanie imiennej karty PEKA wymagane jest zaznaczenie (jeśli korzystamy z internetowej możliwości złożenia wniosku) wybranego Punktu Obsługi Klienta, w którym chcemy odebrać kartę. Przy składaniu wniosku osobiście, wystarczy powiedzieć o naszym wyborze obsłudze ZTM. Standardowo imienna karta PEKA jest gotowa do odbioru po 10 dniach roboczych od złożenia wniosku.

W jakim terminie należy odebrać kartę PEKA?

Odbiór karty PEKA jest możliwy we wskazanym we wniosku POK przez rok od dnia złożenia wniosku. Po tym czasie karta wraz z wnioskiem jest unieważniana (likwidowana). Jeśli po unieważnieniu karty chcemy ją uzyskać, musimy ponownie złożyć wniosek. Wydanie kolejnej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 21 zł.

Czy kartę PEKA trzeba odebrać osobiście? 

Nie, kartę może odebrać osoba trzecia po przedstawieniu stosownego upoważnienia zawierającego imię i nazwisko, nr PESEL, datę urodzenia i podpis Wnioskodawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru karty. Odbierający kartę jest także zobowiązany okazać swój dokument tożsamości.

Czy karta PEKA ma ograniczoną datę ważności? 

Nie, karta PEKA jest wydawana bezterminowo. 

Co to jest karta PEKA Junior?

Karta PEKA Junior to imienna karta PEKA wydawana dzieciom i młodzieży poniżej 13 roku życia.

Czy kartę PEKA Junior trzeba wymienić po ukończeniu 13. roku życia?

Nie. Imienna karta PEKA Junior jest wydawana dzieciom i młodzieży poniżej 13 roku życia, ale jej użytkownicy nie są w żaden sposób zobowiązani do jej wymiany w momencie kiedy mają więcej niż 13 lat. Za zmianę imiennej karty PEKA Junior na imienną kartę PEKA jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł, ponieważ jest to wyrobienie duplikatu imiennej karty PEKA.

Ile trwa wyrobienie imiennej karty PEKA? 

Standardowo imienna karta PEKA jest gotowa do odbioru po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Osoby składające wniosek przez Internet lub takie, które podały prawidłowy, indywidualny adres e-mail we wniosku papierowym otrzymają informację na e-mail podany we wniosku, w momencie kiedy karta będzie gotowa do odbioru.

Czy imienna karta PEKA jest bezpłatna? 

Tak, wyrobienie pierwszej imiennej karty PEKA jest bezpłatne. Opłata za duplikat wynosi 21 zł.

Ile kosztuje karta PEKA na okaziciela? 

Karta PEKA na okaziciela kosztuje 27 zł, z czego 12 zł to zwrotna kaucja, natomiast 15 zł to kwota do wykorzystania na tPortmonetce do opłacania przejazdów na liniach ZTM.

Co zrobić w momencie utraty lub zniszczenia imiennej karty PEKA? 

W przypadku zgubienia, kradzieży, utraty, uszkodzenia karty PEKA, należy złożyć wniosek o jej zastrzeżenie osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub w Internecie przez portal PEKA. Zastrzeżenie karty PEKA powoduje brak możliwości korzystania z niej (np. opłacanie przejazdów z tPortmonetki lub doładowanie). Zastrzeżenie karty jest nieodwracalne.

Czy w momencie utraty imiennej karty PEKA z ważnym biletem okresowym można odtworzyć bilet na duplikacie karty?  

Tak. Na duplikacie karty PEKA odtwarza się dane zapisane na utraconej karcie: bilet okresowy - o ile jego data ważności nie skończyła się przed datą wydania nowej karty PEKA, stan tPortmonetki, stan punktów Programu Premiowego.

Czy w momencie utraty imiennej karty PEKA z ważnym biletem można otrzymać bilet zastępczy do czasu wyrobienia nowej karty?  

Tak. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia imiennej karty PEKA (lub innego, aktywnego w systemie PEKA nośnika biletu, np. Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranta), na której był zapisany ważny bilet okresowy, można otrzymać bilet zastępczy. Bilet taki jest ważny nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia utraty karty PEKA lub do końca terminu ważności odtwarzanego biletu (jeśli termin ważności odtwarzanego biletu był krótszy). Bilet zastępczy można otrzymać wyłącznie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub Biurze Obsługi Klienta ZTM. Warunkiem otrzymania biletu zastępczego jest złożenie wniosku o zastrzeżenie utraconej karty oraz potwierdzenie swojej tożsamości.

Kiedy nie jest pobierana opłata za wyrobienie duplikatu karty PEKA?

W przypadku wymiany karty PEKA z uwagi na jej nieprawidłowe funkcjonowanie z przyczyn leżących po stronie ZTM pasażer nie uiszcza opłaty manipulacyjnej (21 zł) związanej z wyrobieniem  duplikatu karty. Warunkiem jest złożenie reklamacji w Punkcie Obsługi Klienta ZTM i pozostawienie uszkodzonej karty oraz okazanie zdjęcia (w przypadku braku zdjęcia na koncie użytkownika), które posłuży do wystawienia duplikatu karty. W przypadku stwierdzenia, iż nieprawidłowe działanie karty PEKA jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie i wówczas przy wydaniu duplikatu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł.

Czy można zmienić dane nadrukowane na imiennej karcie PEKA?

Tak. Najpierw należy zastrzec dotychczasową kartę PEKA, następnie złożyć wniosek z nowymi (zmienionymi) danymi. Wówczas wyrabiana jest nowa karta i pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł. W przypadku zmiany nazwiska na karcie PEKA, należy złożyć wniosek o duplikat karty z nowym nazwiskiem w Punkcie Obsługi Klienta ZTM. 

Jak złożyć reklamację dotyczącą karty PEKA, biletu okresowego lub tPortmonetki?

W celu złożenia reklamacji dotyczącej karty PEKA, biletu okresowego lub tPortmonetki można skorzystać z:
- elektronicznego formularza po zalogowaniu się na indywidualne konto na portalu PEKA lub w Aplikacji PEKA,
- formularza kontaktowego na stronie www.ztm.poznan.pl.
- wysyłki reklamacji na adres elektroniczny: ztm@ztm.poznan.pl,
- wysyłki reklamacji w formie listu na adres Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,
- wizyty w Biurze Obsługi Klienta ZTM (reklamację można złożyć ustnie - do protokołu bądź pisemnie),
- wizyty w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM

Każdorazowo reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz - jeśli korzystamy z formy listownej lub poprzez e-mail ztm@ztm.poznan.pl - także dane klienta (w tym adres do korespondencji, nr karty PEKA lub nr konta PEKA).

Co jest podstawą reklamacji dotyczącej karty PEKA, biletu okresowego lub tPortmonetki?

Podstawą reklamacji transakcji jest dowód zakupu, który można otrzymać każdorazowo po doładowaniu karty PEKA w Punkcie Obsługi Klienta, Punkcie Sprzedaży Biletów lub biletomacie stacjonarnym. W przypadku doładowań internetowych podstawą reklamacji jest przedłożenie potwierdzenia wykonania transakcji w formie wydruku. Jeśli składamy reklamację w formie elektronicznej należy załączyć potwierdzenie wykonania transakcji w postaci skanu lub pliku w formie PDF.

W jakim okresie można składać reklamacje dotyczące transakcji sprzedaży oraz opłat z tPortmonetki?

Jest to możliwe w ciągu 12 miesięcy od dnia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.

Konto PEKA

W jaki sposób i od kiedy można logować się na swoje konto w systemie PEKA?

Jeżeli chcemy złożyć wniosek o rejestrację w systemie PEKA i wydanie imiennej karty PEKA przez Internet, niezbędne jest posiadanie swojego adresu e-mail. Po zarejestrowaniu się w systemie PEKA i złożeniu wniosku, na nasz e-mail otrzymamy tzw. link aktywacyjny. Jego kliknięcie oznacza, że nasz wniosek został przyjęty do realizacji. Oznacza to również uzyskanie dostępu do indywidualnego konta użytkownika na portalu www.peka.poznan.pl. Podczas rejestracji wybieramy hasło, które wraz z podanym adresem e-mail stanowią dane potrzebne do zalogowania się. Hasło można dowolnie i w każdej chwili zmieniać.

Jeżeli składamy wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA i o wydanie karty PEKA w wersji papierowej w Punkcie Obsługi  Klienta ZTM Poznań, logowanie będzie możliwe dopiero po jej odebraniu.

Możemy wówczas utworzyć swoje konto na stronie www.peka.poznan.pl w następujący sposób:
- jeśli we wniosku papierowym podaliśmy swój adres e-mail, przy pierwszym logowaniu podajemy ten adres e-mail, a jako hasło wpisujemy numer PESEL,
- jeśli we wniosku papierowym nie podaliśmy swojego adresu e-mail, przy pierwszym logowaniu podajemy UID naszej karty PEKA – czyli 10-cyfrowy numer znajdujący się na jej rewersie, a jako hasło wpisujemy numer PESEL.

Hasło można dowolnie i w każdej chwili zmieniać.

W przypadku karty na okaziciela, w momencie jej zakupu otrzymujemy informację z danymi niezbędnymi do zalogowania

Jak prawidłowo wypełnić papierowy wniosek o rejestrację konta PEKA i o wydanie karty PEKA?

Pamiętajmy, żeby:
- wypełnić wniosek czytelnie,
- w przypadku obywateli polskich podać numer PESEL,
- w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL podać datę urodzenia,
- podać adres zameldowania,
- załączyć czytelne zdjęcie (portret na jednolitym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia),  
- wybrać odpowiadający nam Punkt Obsługi Klienta ZTM, w którym chcemy odebrać gotową kartę,
- zaakceptować wymagane we wniosku oświadczenia,
- podpisać się w miejscach obowiązkowych.  

Jak prawidłowo wypełnić elektroniczny wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA i o wydanie karty PEKA?

Pamiętajmy, żeby:
- wybrać właściwy typ wniosku (rejestracja  - w przypadku składania pierwszego wniosku, duplikat – w przypadku kolejnego wniosku, adaptacja karty – wybierają studenci, doktoranci lub nauczyciele akademiccy w celu adaptacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranckiej/Nauczyciela Akademickiego w systemie PEKA),
- wypełnić wniosek czytelnie,
- w przypadku obywateli polskich podać numer PESEL,
w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL podać datę urodzenia,
- podać adres zameldowania,
- załączyć czytelne zdjęcie w formacie JPG lub PNG (portret na jednolitym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia), 
- zaakceptować wymagane we wniosku oświadczenia,
- wybrać odpowiadający nam Punkt Obsługi Klienta ZTM, w którym chcemy odebrać gotową kartę,
- prawidłowo wprowadzić adres e-mail, który jest niezbędny w celu potwierdzenia wniosku,
- potwierdzić wprowadzony wniosek za pomocą linka wysyłanego mailem. W przypadku braku otrzymania maila potwierdzającego, prosimy o kontakt mailowy na adres: ztm@ztm.poznan.pl.

Uwaga! Złożenie wniosku przez Internet nie wymaga drukowania, ani dostarczania formularza  w formie papierowej. Wnioski wysyłane drogą mailową nie są realizowane.

Czy można zamknąć konto PEKA?

Tak, konto PEKA w każdej chwili można zamknąć. Zamknięcie konta w systemie PEKA odbywa się na wniosek użytkownika: złożony w POK lub BOK z wykorzystaniem formularza wniosku (Załącznik nr 5 do Regulaminu PEKA) lub złożony za pomocą Systemu Obsługi Pasażerskiej na portalu PEKA lub w Aplikacji PEKA. Zamknięcie konta PEKA jest nieodwracalne.

tPortmonetka na karcie PEKA

Co jest konieczne do korzystania z tPortmonetki?

tPortmonetka znajduje się na karcie PEKA - zatem korzystanie z opłat przystankowych jest możliwe wyłącznie w momencie posiadania karty PEKA oraz środków pozwalających na opłacanie przejazdu.

Czym jest taryfa przystankowa na tPortmonetce?

Opłata z tPortmonetki na karcie PEKA, czyli tzw. bilet przystankowy - pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. Ponadto obowiązuje taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Natomiast korzystając z czasowych biletów jednorazowych, po upływie czasu ich obowiązywania, pasażer chcący kontynuować przejazd musi skasować kolejny bilet. Każda podróż do 18 przystanków opłacana z tPortmonetki w jednym pojeździe lub przy skorzystaniu z maksymalnie trzech przesiadek (wykonanych w ciągu maks. 20 minut) jest tańsza (koszt 3,96 zł) od najtańszego czasowego biletu jednorazowego do 15 minut (4 zł).

Dlaczego należy przykładać kartę PEKA do czytnika w pojeździe opłacając przejazd z tPortmonetki? 

Opłacając podróż za pomocą tPortmonetki należy przyłożyć kartę do czytnika przy każdym wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem. Tylko wówczas system PEKA poprawnie naliczy opłatę za liczbę przejechanych przystanków. Wynika to ze sposobu rozliczania przejazdu opłacanego z tPortmonetki. W momencie zbliżenia karty PEKA do czytnika przy wejściu do pojazdu pobierana jest opłata do końca trasy linii komunikacyjnej. Dlaczego? Ponieważ tylko pasażer wie dokąd chce pojechać – system PEKA takiej wiedzy nie posiada i pobiera opłatę do końcowego przystanku. Jeśli wysiądziemy wcześniej niż na ostatnim przystanku - przy przyłożeniu karty PEKA do czytnika przy wyjściu z pojazdu informujemy system PEKA o zakończeniu podróży w tym pojeździe. System rozlicza wówczas opłatę za przejazd stosownie do liczby przejechanych przystanków i następuje zwrot na konto tPortmonetki w odpowiedniej wysokości. Dlatego tak ważne jest każdorazowe przyłożenie kary PEKA do czytnika po wejściu do tramwaju/autobusu oraz przed jego opuszczeniem. Jeżeli nie przyłożymy karty przed wyjściem z tramwaju lub autobusu, system pobierze opłatę za podróż do końca trasy, a dodatkowo stracimy prawo do skorzystania z możliwości kontynuacji naliczania opłaty po przesiadce (wykonanej w ciągu 20 minut). Przypominamy, że pasażer podczas jednej podróży może skorzystać z maks. 3 przesiadek z kontynuacją naliczania opłaty.

Jak działa korzystna kontynuacja naliczania opłaty z tPortmonetki po przesiadce? 

Jeśli pasażer używa tPortmonetki i przesiada się, opłata za przejechane przystanki może być naliczana tak, jakby była to jedna podróż. Warunkiem jest, żeby pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem do czytnika przy wejściu do kolejnego, minęło nie więcej niż 20 minut. Przykładowo jeśli podróżujemy tramwajemi i po trzech przystankach (koszt z tPortmonetki to 1,92 zł) przesiadamy się na autobus, to opłata z tPortmonetki w autobusie rozpoczyna się od kwoty za czwarty przystanek (0,40 zł), a nie jak za pierwszy (0,72 zł). Maksymalna liczba przesiadek dla powyższej podróży wynosi 3. Ważne! Powyższy bonus dotyczy wyłącznie posiadacza karty PEKA (imiennej lub na okaziciela), a nie osoby towarzyszącej, z którą podróżujemy tramwajem lub autobusem na liniach ZTM.

Podróż "akonto" czyli co się stanie, jeśli na koncie tPortmonetki jest za mało środków do opłacenia przejazdu? 

W przypadku posiadania na tPortmonetce środków na przejazd co najmniej jednego przystanku, ale niewystarczających do przejechania do końca trasy, czytnik w pojeździe po przyłożeniu karty poinformuje pasażera o przewidywanym ujemnym saldzie konta tPortmonetki na koniec przejazdu. Pasażer bez problemu może przejechać całą trasę, na karcie PEKA zostanie naliczona opłata, a stan konta tPortmonetki będzie miał wartość ujemną. Brakująca kwota zostanie rozliczona podczas kolejnego doładowania konta tPortmonetki.
Przykład: np. posiadamy środki w wysokości 1 zł, a nasza 14-przystankowa podróż tramwajem kosztuje 3,64 zł. Możemy ruszać w trasę, ale po jej zakończeniu na koncie tPortmonetki będziemy mieli debet w wysokości -2,64 zł. Jeśli doładujemy tPortmonetkę kwotą 10 zł, to – po spłaceniu debetu - będziemy mieli do wykorzystania na przejazdy 7,36 zł.

Czy opłata z tPortmonetki zmienia się w zależności od strefy biletowej?

Nie. Płacąc z tPortmonetki nie ma znaczenia, w której strefie biletowej ZTM Poznań korzystamy z transportu. Opłaty wszędzie są takie same, obojętnie czy podróżujemy wyłącznie po Poznaniu (strefa A) czy przemieszczamy się z Kórnika (strefa C) do Kleszczewa (strefa B) lub z Dopiewa (strefa C) przez Komorniki (strefa B) do Poznania (strefa A). Podział na strefy jest istotny wyłącznie dla posiadaczy biletów krótkookresowych (24-godzinny i 7-dniowy) oraz biletów okresowych, metropolitalnych lub specjalnych.

Dlaczego opłacając przejazd z tPortmonetki na karcie PEKA na okaziciela najpierw trzeba wybrać rodzaj opłaty?

Na karcie PEKA na okaziciela nie ma możliwości zapisania ulg przysługujących w transporcie lokalnym, dlatego zanim przyłożymy kartę do czytnika najpierw należy wybrać przycisk +N (opłata normalna) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.). W przypadku wyboru opłaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej okazać stosowny dokument uprawniający nas do przejazdu ulgowego. Następnie przykładamy kartę do czytnika i robimy to samo przed wyjściem z pojazdu. Tak aby system PEKA mógł pobrać opłatę za przejechane przystanki.

Czy opłacając przejazd z tPortmonetki na karcie PEKA można wcześniej (niż podczas wysiadania) przyłożyć kartę do czytnika?

Jeśli opłacamy przejazd z tPortmonetki, to chcąc ułatwić sobie wysiadanie można przyłożyć kartę PEKA wcześniej niż przed opuszczeniem pojazdu. Jeżeli usłyszymy głosową zapowiedź kolejnego przystanku (tego na którym zamierzamy wysiąść) możemy bez obaw przyłożyć kartę do czytnika. Wówczas zostanie pobrana dokładnie taka sama opłata, jak w przypadku przyłożenia karty przed wyjściem z pojazdu.

Dlaczego tak ważna jest aktywacja (transfer) doładowania tPortmonetki wykonanego w Internecie poprzez portal PEKA? 

Aktywacja jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze środków na tPortmonetce doładowanych przez Internet. Bez transferu tPortmonetce nie będzie bowiem środków i narażamy się na ryzyko otrzymania opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu. Aktywację możemy wykonać poprzez wybranie przycisku „transfer e-biletu" na wyświetlaczu czytnika PEKA, a następnie umieszczenie karty PEKA w szarej kieszonce czytnika. Po chwili wyświetli się komunikat potwierdzający poprawnie wykonany transfer doładowania tPortmonetki na kartę PEKA.

Jak i gdzie można sprawdzić stan konta tPortmonetki? 

Stan konta tPortmonetki można łatwo sprawdzić podczas codziennych podróży, korzystając ze znajdującego się w pojeździe czytnika kart PEKA. W celu sprawdzenia stanu karty należy nacisnąć przycisk „Stan karty" oraz przyłożyć kartę do czytnika. Po chwili zostanie wyświetlony stan konta tPortmonetki.

Czym są punkty PEKA na tPortmonetce? 

Punkty PEKA są elektroniczną jednostką płatniczą w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań, ekwiwalentem pieniądza. 1 punkt to 1 złoty. Po wpłacie na konto tPortmonetki, na indywidualnym koncie użytkownika karty PEKA oraz na karcie zostają zapisane punkty odpowiadające wpłaconej kwocie pieniądza. Nominalnie obie jednostki są równoważne. Zatem w miarę ich wykorzystania, punkty "znikają" z konta i karty. Takie rozwiązanie sposobu płatności wynika z uwarunkowań prawnych w zakresie pieniądza elektronicznego.

Jaką kwotę można wpłacić na tPortmonetkę?

tPortmonetkę na karcie PEKA można doładować kwotą od 1 do 300 zł, ale trzeba pamiętać, że maksymalna kwota która może się znajdować na tPortmonetce to 300 zł. Dlatego jeśli przykładowo mamy na tPortmonetce 25 zł, wówczas maksymalna kwota doładowania wynosi 275 zł. Doładowanie jest możliwe wyłącznie kwotami wyrażonymi w pełnych złotych.

Gdzie można doładować tPortmonetkę na karcie PEKA?

tPortmonetkę na karcie PEKA można doładować:
- w Punktach Obsługi Klienta ZTM,
- w Punktach Sprzedaży Biletów,
- w biletomatach stacjonarnych,
- w Internecie poprzez portal PEKA

Czy można uzyskać zwrot równowartości punktów na tPortmonetce?

Tak, ale zwrot wiąże się z pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł (niezależnie od liczby punktów znajdujących się na karcie PEKA). Środki wypłacane są w formie gotówki w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. 

Jak sprawdzić ile będzie kosztować przejazd konkretnej liczby przystanków opłacany z tPortmonetki?

Szybkie obliczenie kwoty za przejechanie konkretnej liczby przystanków umożliwia znajdujący się a stronie ZTM kalkulator biletowy. Wystarczy kliknąć w link Kalkulator biletów PEKA, wpisać liczbę przystanków, które chcemy przejechać.

Kiedy opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane?

Jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy 15 zł (czyli równowartość ceny normalnego biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego na strefę A) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia podróżuje bezpłatnie.  

Czy przejazd opłacany za pomocą tPortmonetki uwzględnia również przystanki na żądanie? 

Tak, przystanki „na żądanie" są wliczane do opłaty za przejazd z tPortmonetki. 

Czy można zapłacić za przejazd innej osoby z tPortmonetki na imiennej karcie PEKA?

Tak - tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA lub/i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna ) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), tyle razy, dla ilu podróżujących z nami osób zamierzamy opłacić przejazd.
Przykład: jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg normalnej taryfy – przed przyłożeniem imiennej karty PEKA dwukrotnie naciskamy przycisk +N na wyświetlaczu czytnika, a następnie przykładamy kartę. Jeśli za siebie także płacimy z tPortmonetki, NIE POWINNIŚMY NIC NACISKAĆ - system automatycznie pobierze za nas opłatę. Przed opuszczeniem pojazdu należy przyłożyć kartę do czytnika. System pobierze opłatę za przejechane przystanki z naszej karty za nas i współtowarzyszy podróży. Jeśli na naszej karcie posiadamy ważny bilet okresowy, także nie musimy nic naciskać, system pobierze opłatę wyłącznie za naszych współtowarzyszy. W przypadku wyboru opłaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej okazać stosowny dokument uprawniający nas lub współtowarzyszy podróży do przejazdu ulgowego.

Czy można zapłacić za przejazd innej osoby z tPortmonetki na karcie PEKA na okaziciela?

Tak - tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna ) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), za siebie oraz dodatkowo tyle razy, ilu podróżującym z nami osób zamierzamy opłacić przejazd. Np. jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg ulgowej taryfy a za siebie płacimy wg normalnej taryfy – na wyświetlaczu czytnika PEKA raz naciskamy przycisk +N (za siebie) i dwukrotnie +U (za osoby towarzyszące), a następnie przykładamy kartę. W przypadku wyboru opłaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej podróżujące za nami osoby okazały stosowny dokument uprawniający do przejazdu ulgowego. Przed opuszczeniem pojazdu należy przyłożyć kartę do czytnika. System pobierze opłatę za przejechane przystanki z naszej karty za nas i współtowarzyszy podróży.

Bilety okresowe ZTM

Co jest potrzebne do korzystania z biletu okresowego ZTM?

Bilety okresowe to najlepsza opcja dla osób często korzystających z komunikacji publicznej. Są one zapisywane na elektronicznym, indywidualnym koncie użytkownika PEKA. Można na nim zapisać: bilety okresowe (normalne lub ulgowe), Bilety Metropolitalne, Bilety Metropolitalne z Ulgą oraz bilety specjalne. Pasażer może wybrać identyfikator biletu, za pomocą którego będzie mógł sprawdzić termin jego ważności, rodzaj, strefę czy okazać bilet podczas kontroli. Identyfikatorem biletu okresowego jest Aplikacja PEKA lub imienna karta PEKA.

Identyfikatory biletów okresowych ZTM

Aplikacja PEKA

Aplikacja PEKA to identyfikator biletu okresowego ZTM. Jeśli korzystamy wyłącznie z tego typu biletów, aplikacja jest najwygodniejsza. Umożliwia ona zakup i okazanie biletu okresowego na wyświetlaczu smartfona bez konieczności posiadania karty PEKA, którą można zamówić w dowolnym momencie. Dzięki aplikacji można mieć dostęp również do innych funkcji, takich jak wiązanie konta rodzica z kontem dziecka, złożenie reklamacji czy dostęp do historii transakcji.

Podczas kontroli biletowej wystarczy okazać QR-kod wygenerowany przez Aplikację PEKA. Użytkownik aplikacji jest zobowiązany pokazać aktywny ekran główny Aplikacji PEKA, prezentujący dane identyfikujące, w tym zdjęcie i aktualny bilet okresowy w systemie PEKA.

Imienna karta PEKA

Karta PEKA to także identyfikator biletu okresowego ZTM, ale jednocześnie umożliwia korzystanie z taryfy przystankowej za pomocą tPortmonetki. Płaci się wyłącznie za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. W tym celu po każdym wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem należy przyłożyć kartę do czytnika PEKA. Korzystając z biletu okresowego na karcie PEKA nie trzeba przykładać karty PEKA do czytnika.

Podczas kontroli biletowej wystarczy przyłożyć kartę PEKA do sprawdzarki kontrolerskiej.

Uwaga! Biletu okresowego kupionego przez Internet poprzez System Obsługi Pasażera na portalu PEKA lub poprzez Aplikację PEKA nie trzeba transferować na kartę PEKA. W celu okazania go na potrzeby kontroli biletów można okazać imienną kartę PEKA lub Aplikację PEKA. Ważne! Jeśli posiadamy bilet okresowy na karcie PEKA i równocześnie korzystamy z tPortmonetki - w celu prawidłowego naliczania opłat za przejazdy za pomocą tPortmonetki, należy wykonać transfer biletu okresowego na kartę PEKA.

Aplikacja PEKA + karta PEKA

Można równolegle posiadać Aplikację PEKA i kartę PEKA oraz korzystać z obu, w zależności od potrzeb.

Czy trzeba aktywować bilet okresowy kupiony w Internecie poprzez portal PEKA? 

Nie. Aktywacja jest wymagana tylko w przypadku doładowania tPortmonetki. Biletu okresowego kupionego przez Internet poprzez www.peka.poznan.pl lub za pomocą Aplikacji PEKA, transferować nie trzeba. Ważne! Przy równoczesnym posiadaniu biletu okresowego (kupionego w Internecie poprzez portal PEKA lub poprzez Aplikację PEKA) i tPortmonetki na karcie PEKA, w celu prawidłowego naliczania opłat za przejazdy z tPortmonetki, należy dokonać transferu biletu na kartę.

Czy korzystając z biletu okresowego na imiennej karcie PEKA trzeba przykładać kartę do czytnika po wejściu i przed wyjściem z pojazdu?

Nie. Taki wymóg dotyczy wyłącznie pasażerów opłacających przejazdy na liniach ZTM z tPortmonetki na karcie PEKA. 

Jakie bilety okresowe są dostępne w systemie PEKA? 

W Aplikacji PEKA lub na imiennej karcie PEKA można zapisać każdy bilet okresowy na sieć na wybraną przez nas strefę taryfową. Do wyboru mamy strefy: A ,B, C, D, A+B, B+C, C+D, A+B+C, B+C+D oraz A+B+C+D. Możemy także korzystać z biletu okresowego na trasę 6 przystanków na strefę A+B+C+D. Na imiennej karcie PEKA można zapisać każdy z biletów okresowych normalnych, ulgowych, Metropolitalnych, Metropolitalnych z Ulgą oraz specjalnych. System PEKA umożliwia elastyczne dopasowanie terminu obowiązywania biletu do własnych potrzeb. Najkrótszy termin obowiązywania biletu okresowego na sieć to 14 dni, a najdłuższy – 366 dni. W przypadku biletu okresowego na trasę mamy do wyboru od 14 do 90 dni.  Cena za kolejne dni ponad podstawowy wymiar 14 dni jest zróżnicowana i jest coraz niższa w każdym kolejnym przedziale czasowym. 

Jak opłacić podróż poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy?

W celu opłacenia przejazdu poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA lub jednorazowych biletów czasowych. Do wyboru mamy bilet w formie papierowej kasowany w tradycyjnym kasowniku, bilet elektroniczny kupowany poprzez kartę zbliżeniową w terminalu lub jednorazowy czasowy bilet elektroniczny kupowany poprzez jedną z aplikacji. Więcej o tym jak to zrobić wraz z przykładami można przeczytać w zakładce dotyczącej korzystania z biletu okresowego.

Dlaczego warto płacić podatek PIT na rzecz Poznania lub gminy  współtworzącej ze stolicą Wielkopolski system transportu aglomeracyjnego?

Poznań wraz z 19 samorządami tworzy wspólny system transportu publicznego i premiuje mieszkańców rozliczających podatek dochodowy na rzecz Poznania lub tych gmin. Dlatego warto mieszkać i płacić podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym (międzygminnym) – można wówczas korzystać z tańszych okresowych biletów specjalnych: Biletu Metropolitalnego, Biletu Metropolitalnego z Ulgą, Biletu Seniora, Biletu dla Rodzin 4+ lub Biletu Socjalnego.
Przykładowo cena popularnego Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni (119 zł) jest niższa aż o 30 złotych od podobnego biletu bez ulgi metropolitalnej (149 zł). Dla pasażera, który ma Bilet Metropolitalny, dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM wyniesie 3,96 zł. Dla porównania – najtańszy bilet jednorazowy, z którego można korzystać maksymalnie 15 minut, kosztuje 4 zł.

Ulgi w transporcie lokalnym  

Gdzie można sprawdzić jakie uprawnienia do przejazdów ulgowych są zapisane na koncie PEKA (i do kiedy są ważne)?

Datę ważności uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych można sprawdzić w Punkcie Obsługi Klienta ZTM oraz po zalogowaniu na koncie użytkownika na portalu PEKA. Uprawnienia do ulg nie są widoczne na wyświetlaczach czytników w pojazdach i Punktach Obsługi Klienta.

Czy studentom uczelni zagranicznych przysługują ulgi w transporcie na liniach ZTM Poznań? 

Studentom szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych (obywatelstwo nie ma znaczenia) przysługuje 50 proc. ulga ustawowa w transporcie na liniach ZTM na podstawie ważnej  legitymacji studenckiej. Studentom uczelni spoza Polski ulga nie przysługuje. 

Czy pasażer korzystający z bezpłatnych przejazdów powinien wyrobić sobie Aplikację PEKA lub kartę PEKA?

Nie ma takiego obowiązku. W momencie kontroli wystarczy okazanie dokumentu, który potwierdzi uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Warto to jednak zrobić, ponieważ osoby korzystające ze 100-procentowej ulgi na liniach ZTM mogą zapisać na indywidualnym koncie PEKA przysługującą ulgę. Można to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań po okazaniu dokumentów uprawniających do bezpłatnych przejazdów i ważnego dowodu tożsamości. Wówczas podczas podróży wystarczy mieć włączoną Aplikację PEKA lub kartę PEKA z zapisanymi uprawnieniami.

Dlaczego korzystając z tPortmonetki trzeba zapisać na karcie PEKA uprawnienie do przejazdów ulgowych 50 proc.?

Pasażerów posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych na liniach ZTM i chcących korzystać z 50-proc. ulgi w naliczaniu opłat na tPortmonetce prosimy o zapisanie tego uprawnienia na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Wystarczy przedstawić dokumenty uprawniające do ulgi i informacja taka zostanie zapisana na naszym indywidualnym koncie w systemie PEKA i na karcie PEKA. Przykładając kartę po wejściu i przed wyjściem z pojazdu pobierana będzie opłata według taryfy ulgowej. W przypadku braku zapisania informacji o uldze na karcie, system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną. 

Czy studenci muszą przedłużać ważność legitymacji na ELS lub ELD poprzez wizytę w Punkcie Obsługi Klienta ZTM?

Od początku roku akademickiego 2022/23 studenci posiadający Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS) lub Doktoranckie (ELD) aktywne w systemie PEKA nie muszą odwiedzać Punktów Obsługi Klienta ZTM w celu zapisania na ELS lub ELD przedłużenia ważności ulgi studenckiej dla zakupu biletu okresowego. Uprawnienie do ulgi zapisuje się na koncie PEKA automatycznie w momencie przedłużenia ważności legitymacji.